« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата





Статті Профпанорама

Законопроект про середню освіту: ризики для освітян

Законопроект про середню освіту: ризики для освітян

  5 червня у прес-центрі «Главком» відбулася прес-конференція на тему «Законопроект № 10204: ризики для освітян».

У часть у прес-конференції взяли за­ступник голови Профспілки праців­ників освіти і науки України Сергій Романюк, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, вчитель історії ліцею № 303 сус­пільно-природничого профілю Ірина Баленко, заступник дирек­тора з виховної роботи Печерської гімназії № 75 Артур Бабенко.

Учасники прес-конференції об­говорювали можливі ризики при­йняття проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 5 квіт­ня 2019 року) для працівників за­кладів загальної середньої осві­ти. Так, документом пропонуєть­ся визначити правові, організа­ційні та економічні засади функ­ціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. Та­кож передбачається врегулювати питання: доступності та забезпе­чення рівного доступу дітей до повної загальної середньої осві­ти, зокрема доступності для осіб з особливими освітніми потреба­ми, а також територіальної до­ступності установ загальної се­редньої освіти, зобов’язання орга­нів влади забезпечувати відпо­відну доступність до таких уста­нов; якості повної загальної се­редньої освіти і забезпечення академічної доброчесності у сфе­рі загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти.

Для педагогів передбачено сертифікацію, зазначено засади здійснення інституційного ауди­ту, самоврядування в навчально­му закладі, зокрема учнівського та батьківського, права й обов’язки учасників освітнього процесу.

Водночас законопроект має недоліки, зокрема:

– переведення працівників- пенсіонерів на контрактну фор­му, що містить у собі ознаки дис­кримінації за віком;

– законодавчо закріплюється можливість наповнювати класи більш ніж 30 учнями, що може призвести до зростання інтенсив­ності праці педагогічних праців­ників (голосове навантаження, ви­ховна робота класного керівника тощо) та знизить рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;

– розробка педпрацівниками у взаємодії з батьками та учнями індивідуальних програм розви­тку, індивідуальних навчальних планів на всіх учнів без встанов­лення педагогічним працівни­кам на рівні закону обов’язкової доплати за ці обов’язки;

– додаткові підстави для звіль­нення керівників шкіл, напри­клад за будь-яке порушення прав учнів чи працівників;

– обмеження права працівни­ків закладу на участь у відборі кандидатур на посаду керівника закладу (вони мають право лише дорадчого голосу);

– обмеження фінансової авто­номії (з одного боку, заклад само­стійно формує штатні розписи, а з іншого – керівник закладу пови­нен погоджувати штатні розписи з органами управління освітою) та інші норми, які звужують пра­ва та гарантії освітян.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Профком КНЕУ – надійний друг студентства

5 червня у конференц-залі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана відбу­лася звітно-виборна конференція профспілкового комітету первинної організації профкому студентів та аспірантів.


І з звітом виступила го­лова профкому Ольга Чабанюк. У звітній до­повіді вона, зокрема, зазначила, що за остан­ні 5 років зроблено багато добрих справ: це й соціаль­ний захист студентів, участь у парламентських слуханнях щодо належного фінансування працівників освіти й виплати стипендій та в книжковому ярмарку з метою зібрання коштів на будівництво табору для ді­тей з інвалідністю. Органі­зовано десятки фестивалів та конкурсів спільно з Цен­тром культури та мистецтв КНЕУ, спортивні змагання та турніри на стадіоні «Еко­номіст». Проведено на­вчальні тренінги, незабут­ні свята та різні заходи. «Профком – надійний друг студентства», – сказала Ольга Чабанюк і подякува­ла команді, з якою працю­вала щодня пліч-о-пліч, усім партнерам та колегам. «На посаду голови нашої організації я би порекомен­дувала людину, з якою пра­цювала кілька років, – про­довжила виступаюча. – Це Катерина Давидкова, сту­дентка IV курсу факульте­ту обліку та податкового менеджменту. Вона креа­тивна, мудра, знає, як фор­мувати команду, налагоди­ла зв’язки з іншими гро­мадськими організація­ми». Кандидатуру Катери­ни Давидкової підтримано одноголосно, тож її обрано головою профкому.

Запрошені гості та коле­ги з організацій відзначи­ли активну й результатив­ну роботу Ольги Чабанюк на посаді голови профкому і, виголошуючи слова ві­тань, вручили їй нагороди та відзнаки.

За значний особистий внесок у захист прав та сво­бод спілчан Ольгу Чаба­нюк було нагороджено на­грудним знаком ЦК Проф­спілки працівників освіти і науки України «Проф­спілковий лідер».

Завідувач організаційно­го відділу апарату ЦК Профспілки Володимир Миронов, передаючи вітан­ня від керівництва освітян­ської профспілки, побажав Ользі Анатоліївні нових пе­ремог та професійних висот.

Профком студентів та ас­пірантів КНЕУ дякує Ользі Анатоліївні Чабанюк, яка багато років була на цій по­саді, за величезний внесок у роботу Профспілки.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Катерина Давидкова, голова профкому КНЕУ ім. Вадима Гетьмана:

«Ми стартуємо разом. Всі навички, які я отри­мала під час навчання, в тому числі й за кордо­ном, хочу реалізувати в рідній країні, в рідному університеті. Ми маємо разом встигнути на «по­тяг змін»!»

 

 

21.06.2019



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання