« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Сергій Комишев: «12 і навіть 15 тис. грн – далеко не той рівень зарплати, якого гідні гірники та металурги за свою важку працю»

Сергій Комишев: «12 і навіть 15 тис. грн – далеко не той рівень зарплати, якого гідні гірники та металурги за свою важку працю»

29 травня в м. Дніпро відбулися засідання пре­зидії та XI пленум Цен­трального комітету Профспілки металургів і гірників України, в робо­ті яких взяв участь Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий.

П резидія розглянула такі питання: про матеріали XI пленуму ЦК Профспілки; про затвердження поло­жень про конкурси постів у соціальних мережах і відеороликів «Профспілка очима молоді»; про захо­ди, проведені на підприємствах ГМК України в рамках Всесвітнього дня охорони праці. Також рішенням прези­дії оновлено склад представників у Раді Федерації профспілок України. Зо­крема, ПМГУ в Раді ФПУ представля­тимуть голова профкому первинної організації «АрселорМіттал Кривий Ріг» Наталія Маринюк і голова Доне­цького обкому ПМГУ Любов Кобзева.

З доповіддю щодо основного пи­тання XI пленуму «Про виконання рі­шень виборних органів Профспілки» виступив голова ЦК ПМГУ Сергій Ко­мишев, який детально зупинився на виконанні рішень, що стосуються підвищення рівня заробітної плати, дотримання законодавства про пра­цю, забезпечення соціального захис­ту, рівня витрат на охорону праці.

Доповідач також торкнувся питан­ня переговорів щодо укладення Галу­зевої угоди на новий термін. Цен­тральний комітет постійно інформу­вав про хід цього процесу і на грудне­вому пленумі в 2018 році радився з чле­нами ЦК і головами профкомів щодо подальших дій. Незважаючи на всі зу­силля профспілкової сторони, приско­рити процес укладення угоди не вда­лося. На завершальній стадії перегово­рів через принципову позицію сторони роботодавців зафіксувати граничний термін дії Галузевої угоди переговори були припинені. Профспілка катего­рично проти того, що в разі, якщо уго­ду не буде укладено на черговий тер­мін, то вона практично втратить силу.

Висвітлюючи питання охорони праці, доповідач відзначив позитивне досягнення: за наполяганням Проф­спілки все-таки вдалося зберегти нор­му фінансування охорони праці в роз­мірі 0,6% від суми реалізованої про­дукції. А потім назвав кілька най­більш важливих питань в цій сфері: «Нам вдалося домогтися від Мінсоц­політики і МОЗ прийняття наказу «Про затвердження Порядку атестації лабораторій» і не допустити порушень термінів проведення атестації робо­чих місць за умовами праці. Ще одне питання, яке постійно знаходить відо­браження в рішеннях колегіальних ор­ганів Профспілки, – відновлення пра­ва окремим категоріям працівників на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2».

Важливим рішенням Національ­ного органу стандартизації був наказ про відновлення ДСТУ «Загальні са­нітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони». Це сталося завдяки ак­тивним діям ПМГУ.

У доповіді також було висвітлено виконання рішень виборних органів щодо: модернізації навчання профак­тиву, діяльності правової інспекції праці та підготовки громадських ін­спекторів праці у первинних організа­ціях, розвитку молодіжного руху в Профспілці.

У дебатах з доповіді взяли участь голови профкомів Північного ГЗК На­талія Шамрицька, Часівоярського вог­нетривкого комбінату Олександр Гранкін, голова Запорізького обкому ПМГУ Валерій Сєдов.

На пленумі виступив Голова ФПУ Григорій Осовий. У своїй промові він назвав головні завдання, від вирішен­ня яких залежить майбутнє профспіл­кового руху в Україні. Зокрема, модер­нізація структури та діяльності ФПУ, більш активна участь у формуванні законодавчої бази трудових відносин, оперативне інформування членів профспілок.

Також на пленумі відбулось наго­родження переможців конкурсу «Ін­формація. Знання. Дія».

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЦК ПМГУ

Сергій Комишев, голова ЦК ПМГУ:

«У 2018 році зарплата металургів зросла на 34%, рударів – на 35,7%, коксохіміків – на 39%. Рівень серед­ньої заробітної плати перевищив 12 тис. грн, що на 27–33% вище се­реднього рівня зарплати по промис­ловості України відповідно до рівня 2017 року. Зростання заробітної пла­ти триватиме й у цьому році. З 1 бе­резня на 10% збільшено тарифи й оклади на підприємствах групи «Приват», з 1 квітня тарифні ставки й оклади підвищилися на 10–15% на підприємствах «Метінвест», «Інтер­пайп» та ін. Однак, ми розуміємо, що 12 і навіть 15 тис. грн – далеко не той рівень зарплати, якого гідні гірники та металурги за свою важку працю».

 

На часі – посилення правового поля діяльності профспілки

21–23 травня в м. Івано-Франківську відбувся семінар-навчання фахівців Правової служби Проф­спілки працівників освіти і науки України. Тематика навчання – «Завдання Правової служби Проф­спілки із захисту трудових та соціально-економічних прав спілчан на сучасному етапі».

В ідкрили захід голова Проф­спілки Георгій Труханов, за­ступник голови Профспілки Сергій Романюк та голова Івано-Франківської обласної організації Проф­спілки Мирослав Габорак.

Голова Профспілки у вступному слові розповів про діяльність організації на сучасному етапі й окреслив виклики та загрози, що по­стали перед профспілковим рухом. Окремо наголосив на важливості посилення пра­вового поля діяльності проф­спілки, експертно-аналітич­ної роботи, роботи з молод­дю, активної співпраці з між­народними організаціями тощо. Насамкінець Георгій Труханов висловив сподіван­ня, що протягом семінару юристи розглянуть актуаль­ні правові питання й обміня­ються досвідом практичної роботи на місцях.

Про здійснення державно­го контролю та нагляду за до­держанням законодавства про працю в установах та за­кладах освіти в сучасних умовах поінформувала учас­ників семінару заступник ди­ректора департаменту – на­чальник відділу з питань тру­дових відносин Держпраці України Олена Коновалова.

На правові аспекти впро­вадження змін у законодав­стві, що стосуються регулю­вання трудових відносин з керівниками та педагогічни­ми працівниками закладів загальної середньої освіти, в тому числі в опорних закла­дах та філіях: проведення конкурсного відбору керів­ників, прийому та звільнен­ня, атестації та сертифікації педагогічних працівників, звернув увагу у своєму ви­ступі керівник експертної групи з питань державно- громадського управління ди­ректорату дошкільної та шкільної освіти Міністер­ства освіти і науки України Володимир Божинський.

Бурхлива й емоційна дис­кусія виникла серед учасни­ків семінару після презентації експерта з питань освіти Про­грами «U-LEAD з Європою» Сергія Дятленка щодо рефор­ми освіти в умовах децентра­лізації влади, зокрема управ­ління освітою в об’єднаних те­риторіальних громадах, пра­вових аспектів діяльності опо­рних закладів, кадрових та фі­нансових питань.

У форматі круглого столу відбулося обговорення питань дотримання прав профспілок відповідно до законодавства України та конвенцій МОП за участю заступника голови Профспілки Сергія Романюка та завідувача юридичного від­ділу апарату ЦК Профспілки Сергія Курилкіна.

Загалом програма семіна­ру була різноплановою та на­сиченою, включала висвіт­лення й обговорення таких ак­туальних питань, як правові аспекти регулювання трудо­вих відносин у закладах за­гальної середньої освіти, управління освітою в об’єднаних територіальних громадах під час реформи освіти в умовах децентраліза­ції, правові аспекти діяльнос­ті опорних закладів, кадрові та фінансові питання тощо.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Чи є майбутнє у профтехосвіти?

30 травня представники Проф­спілки працівників будівництва і промисловості будівельних ма­теріалів України, Всеукраїнської асоціації працівників професій­но-технічної освіти і Профспіл­ки трудящих металургійної і гір­ничодобувної промисловості України взяли участь в інформа­ційному пікетуванні Окружного адміністративного суду м. Киє­ва, де мало розглядатись питан­ня про визнання незаконним та нечинним розпорядження Ка­бінету Міністрів України щодо управління державними закла­дами професійної (професійно- технічної) освіти, підпорядкова­ними Міністерству освіти і науки.

Т а засідання так і не відбулось че­рез хворобу одного із суддів (а може, злякались пікетування профспілок?).

На сьогодні відбулося три за­сідання Окружного адміністративного суду м. Києва щодо визнання незаконним та нечин­ним розпорядження Кабінету Міністрів Укра­їни № 831-р від 25 жовтня 2017 року «Питання управління державними закладами професій­ної (професійно-технічної) освіти, підпорядко­ваними Міністерству освіти і науки».

Учасники зібрання наголосили на важли­вості розгляду даної справи, тому що відсут­ність в Україні протягом тривалого періоду виваженої державної політики у підготовці кваліфікованих робітників призвела до кри­тичного дисбалансу на ринку праці. Вироб­ництво, бізнес відчувають гострий дефіцит кваліфікованих робітників. Нині діючий ме­ханізм управління відтворенням робітничо­го потенціалу не відповідає викликам сучас­ного ринку праці, вимогам роботодавців, бізнесу, гальмує розвиток економіки, що несе загрозу національній безпеці України.

Представники Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних ма­теріалів України, Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти вко­тре наголошують на своїй позиції: «Розпоря­дження Уряду не може підміняти відповідні статті Конституції України та Закону Украї­ни «Про професійно-технічну освіту». При цьому дія розпорядження стосується не тіль­ки органів державної влади, місцевого само­врядування, а й багатотисячних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, здобувачів освіти та їхніх батьків».

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

10.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання