« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

15-річчя Профспілки працівників соціальної сфери України

15-річчя Профспілки працівників соціальної сфери України

14–15 травня на базі Територі­ального центру соціального обслуговування (надання со­ціальних послуг) Турійсько­го району Волинської області відбулися заходи з відзначен­ня 15 - річчя створення Проф­спілки працівників соціаль­ної сфери України та засідання круглого столу «Проблемні пи­тання оплати праці працівни­ків соціальної сфери, шляхи їх розв’язання та організація сис­теми надання соціальних по­слуг в умовах децентралізації» за участю голів обласних орга­нізацій Профспілки працівни­ків соціальної сфери України.

Г олова Волинської обласної ради Профспілки працівників соціаль­ної сфери України Галина Мики­тюк, яка відкрила засідання круг­лого столу, зазначила, що цей за­хід збігся в часі з відзначенням 15-річчя ство­рення Професійної спілки працівників соці­альної сфери України. «За ці півтора десятка років, відколи заснована Профспілка праців­ників соціальної сфери, її Центральна та об­ласні ради вважали найголовнішим завдан­ням об’єднання в єдиний блок усіх працівни­ків нашої сфери, – наголосила Галина Пили­півна. – Попри всі негаразди та труднощі, цей час був насичений життєво важливими подіями, пов’язаними із захистом прав та професійних інтересів спілчан. Усі разом ми зуміли не лише гідно продовжити й примно­жити кращі традиції професійних спілок, а й на тлі вимог сьогодення започаткували нові, досягнувши в цьому певних здобутків».

Голова Центральної ради Профспілки Во­лодимир Тьоткін доповів про стан справ щодо оплати праці у соціальній сфері та дії Профспілки щодо забезпечення її працівни­ків гідною зарплатою.

Про роль місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні фінансування видатків на оплату праці працівникам установ і за­кладів соціального захисту населення в по­вному обсязі говорили директор Департа­менту соціального захисту населення Волин­ської ОДА Оксана Гобод, голова Турійської районної державної адміністрації Орест Ва­силишин та голова Турійської районної ради Ольга Черен. Ішлося, зокрема, про те, що в умовах децентралізації зростає роль місце­вих органів виконавчої влади у забезпеченні фінансування видатків на зарплату праців­никам установ і закладів соціального захис­ту населення. Про те, як відбувається цей процес на Волині, більш детально розповіла Оксана Гобод. За її словами, нині надважли­вим завданням є збереження професійно під­готовлених кадрів, того потенціалу людей, які вміють і можуть надавати соціальні по­слуги, що забезпечують соціальну політику в державі. «В області ми намагаємось робити все можливе для збереження робочих місць та професійних кадрів», – наголосила Оксана Михайлівна. Минулі 2017 та 2018 роки вона назвала порівняно стабільними в цьому пла­ні, а от нинішній 2019-й обіцяє бути складні­шим у зв’язку з процесами децентралізації. Тож потрібно тісно співпрацювати з терито­ріальними громадами.

Оксана Гобод наводила приклади різних моделей співфінансування соціальних служб та закладів, що практикуються в області. Щодо цього проводиться планомірна робота з передання установ на утримання за рахунок місцевих бюджетів. Проблема полягає в не­стачі видатків на оплату праці працівників соціальної сфери та на надання соціальних послуг усім категоріям пільговиків.

Про вплив трудової міграції на якість професійного потенціалу України розповів присутнім директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

У виступі начальника управління вико­навчої дирекції Фонду Сергія Ющака йшлося про те, що управлінням та його відділеннями здійснювалися усі необхідні заходи, спрямо­вані на своєчасне та повне надходження стра­хових коштів, матеріальне забезпечення за­страхованих осіб, страхових виплат, надання медико-соціальних послуг потерпілим на ви­робництві та членам їх сімей.

Щодо організації системи надання соці­альних послуг в умовах децентралізації, про­блем і шляхів їх вирішення обмінювались досвідом Турійський селищний голова Олек­сій Безсмертний, директор територіального центру соціального обслуговування (надан­ня соціальних послуг) Володимир-Волин­ського району Людмила Столярчук, дирек­тор територіального центру соціального об­слуговування (надання соціальних послуг) Турійського району Віктор Мазурак та ін.

На завершення круглого столу його учас­ники підбили підсумки роботи та прийняли рекомендації.

Для учасників заходу було організовано екскурсію єдиною на Волині оленячою фер­мою, музеєм ретроавтомобілів і реплікарів, а також до Святогорського Успенського Зим­ненського монастиря в с. Зимно (Володимир- Волинський район). Вони переглянули 3D-фільм «Вихід. Боги та царі». Гості Волині помилувалися селом Радовичі, місцевим бу­динком культури, бібліотекою, Коморою Діда Пилипа, а також туристичними шляха­ми екопарку «Аміла». Насамкінець вони від­відали м. Брест (Біловезьку пущу).

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 


Моніторили хід виконання рішень VI з’їзду

21 травня відбулося IV засідання Центральної ради Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, учасники якого розглянули хід ви­конання рішень VI з’їзду та основні напрями дій Профспілки на 2016–2020 роки.

З доповіддю виступив голова ЦР Профспілки Ва­силь Мойсюк.

За результатами засідання прийнято постано­ву про виконання у повному обсязі рішень VI з’їзду й основні напрями дій Профспілки з вико­ристанням усіх важелів впливу відповідно до її Статуту і чинного законодавства.

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ

ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Час вимагає змін

15–17 травня у файному місті відбувся семінар - навчання керівників виборних профорганів структурних ланок Терно­пільської обласної організації Профспіл­ки працівників освіти і науки України.

У часть у заході взяли голови районних, міських пер­винних орга­нізацій та лідери студент­ських профкомів, загалом понад 60 осіб.

Відкриваючи семінар, голова Тернопільської об­ласної організації проф­спілки Людмила Мокей наголосила, що навчатися сьогодні – це завжди роз­виток та позитивні пере­творення. А у профспілці, яка щодня працює з людь­ми, це дуже важливо, адже час вимагає змін і уміння вирішувати різні складні ситуації.

Загалом, навчання було розраховане на кілька ро­бочих днів, які мали своє спрямування і спікерів. Так, заступник начальни­ка управління Фонду соц­страхування у Тернопіль­ській області Григорій Ра­дзіх розповів про порядок виплати допомоги за дер­жавним соціальним стра­хуванням з тимчасової втрати працездатності, ор­ганізацію роботи комісій із соціального страхуван­ня у закладах освіти, а та­кож відповів на запитання учасників заходу.

Ще один навчальний блок був присвячений пи­танням трудового законо­давства України та прак­тичним аспектам підго­товки закладу освіти до пе­ревірки фахівцями Держпраці, які окреслив на­чальник відділу нагляду в АПК та СКС, на транспорті та зв’язку управління Держпраці в Тернопіль­ській області Петро Гичка.

Учасники семінару, об­говорюючи проведення звітно-виборної кампанії у 2019–2020 роках, отрима­ли для використання у ро­боті збірник документів, методичних доробок, ре­комендованих для прове­дення звітів і виборів у ор­ганізаціях.

Практичну частину за­ходу доповнили тренінги із стресостійкості та се­кретів діяльності проф­спілковця, які провела практикуючий психолог, психотерапевт Ольга Де­нисова. Вона налаштува­ла і досвідчених, і моло­дих лідерів первинок на позитивне сприйняття своєї ролі у профспілково­му колі, уміння обрати по­трібний вектор при вирі­шенні складних питань.

Також учасники семі­нару розглянули питання інформаційної роботи профспілок, медіаграмот­ності, практикувались у перевірці інформації, роз­різненні маніпулятивних та неправдивих заголо­вків, фейків і маніпуляцій у ЗМІ. Із презентацією ви­ступила завідувач відділу інформаційного забезпе­чення та комунікацій ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Інна Михальченко.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

09.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання