« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Чверть віку віддано «Азоту»

Чверть віку віддано «Азоту»

Напередодні Дня хіміка голо­ва профкому Сєвєродонецько­го об’єднання «Азот» Валерій Черниш традиційно вітає чле­нів галузевої профспілки, пе­редовиків виробництва, вете­ранів підприємства. А от нині сам приймає поздоровлення. У колективі не оминули увагою його особисті ювілеї. Чверть сторіччя тому він, закінчивши армійську службу, прийшов на «Азот» молодим робітником і рівно 10 років тому очолив профспілкову організацію цьо­го провідного підприємства хі­мічної індустрії України.

М іж тими двома подіями Вале­рій Черниш здобув професій­не, громадське визнання. Спо­чатку як слюсар-приладист, апаратник, а згодом началь­ник зміни, відділення, заступник начальни­ка виробництва, здібний раціоналізатор, й одночасно як бойовий, ініціативний учасник профспілкової роботи. Тому його обрали го­ловою профкому виробництва №3, потім – го­ловою профспілкового комітету всього «Азо­ту», заступником голови Луганської облас­ної галузевої профспілки, головою міської ради профспілок. За його участю, зокрема, розроблено проект статуту громади міста.

До речі, Валерій Сергійович був і депута­том міської ради, а тепер входить до складу її виконавчого комітету. Він також делегова­ний до складу президії Ради Федерації проф­спілок України, 3 роки тому обраний головою Федерації профспілок Луганської області. Все це свідчить про те, що профспілковому ліде­рові найбільшого підприємства Луганщини довіряють усі спілчани регіону. Великий ав­торитет заслужив своєю відданістю справі, вмінню вести її в складних умовах, згуртову­вати людей, увагою до їхніх повсякденних спільних і особистих турбот, принциповістю, сміливістю (в наші часи знадобилося й таке) в обстоюванні прав та інтересів трудівників.

Голова обласної галузевої профспілки Во­лодимир Кравченко відзначає притаманне Валерію Чернишу поєднання перевірених традицій та сучасних підходів до проф­спілкового руху. Завдяки організованому навчанню та чітко вибудованій, діловій системі разом плідно працюють ветерани, досвідчені та молоді активісти.

Організаторський талант профспілкового лідера гідно оцінили в місті, всьому регіоні. Й не тільки під час масових акцій, а й при відбудові соціального партнерства на всіх рівнях: місцевому, обласному, всеукраїн­ському. При розробці та прийнятті галузе­вих угод, колективних договорів, погашенні зарплатних боргів, наданні правової допо­моги робітникам, збереженні основного ка­дрового потенціалу, соціальних гарантій працівникам та їх дітям тощо.

Профспілкове життя продовжує бути на­сиченим, цікавим – у будні та свята. На «Азоті», скажімо, в повну силу діють проф­спілкові спортклуб, бібліотека, жваво пра­цюють комісії профкому за різними на­прямками, первинні, в тому числі ветеран­ська та учнівські (в базових закладах профтехосвіти), профорганізації. А голо­вне, така діяльність охоплює все більше спілчан. Це добрий приклад усім.

Саме завдяки непохитній позиції керівника обласної Федерації профспілок Валерія Чер­ниша вдається забезпечувати високий ста­тус профспілок, збереження первинних профорганізацій на Луганщині, тим більше з урахуванням процесів децентралізації вла­ди. За його ініціативою підписано угоду про співпрацю між Федерацією профспілок Лу­ганської області, облдержадміністрацією та Федерацією роботодавців області, а також між ФПЛО, обласним Центром розвитку міс­цевого самоврядування та регіональним від­діленням Асоціації міст України.

Валерій Сергійович нагороджений знаком Федерації профспілок України «Профспіл­кова відзнака». А головна його нагорода – суспільна повага як до справжнього грома­дянина, громадського лідера. Зробити по­трібно ще багато, й він не шкодує для цьо­го хисту та енергії.

СЕМЕН ПЕРЦОВСЬКИЙ,

ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ

 

Шахтарям заборгували 600 млн грн

17 травня у Верховній Раді України за іні­ціативою голови Профспілки працівників вугільної промисловості України Вікто­ра Турманова та участю народного депу­тата України Михайла Бондаря відбулася зустріч з Прем’єр-міністром України Во­лодимиром Гройсманом, на якій обгово­рено кризову ситуацію, що склалася у вугільній галузі України.

Ш ахтарі т а ї х сім’ї до­ведені прак­тично до зубожіння через стійку невиплату їм у ви­значені терміни та в по­вному обсязі заробітної плати, заборгованість з якої на сьогодні стано­вить близько 600 млн грн.

Слід зазначити, що визначені в Державно­му бюджеті 2019 року обсяги державної під­тримки вугледобувних підприємств по всіх па­раметрах вичерпані.

Тому Кабінету Міні­стрів України необхід­но здійснити термінові практичні дії із стабілі­зації фінансово-госпо­дарської діяльності під­приємств державного сектору вугільної галу­зі в частині збільшення коштів на державну підтримку вугледобув­них підприємств. Зо­крема, на часткове по­криття витрат із собі­вартості готової товар­ної вугільної продукції, капітальне будівни­цтво, технічне переоснащення шахт, охоро­ну праці.

У зв’язку з цим керів­ник Уряду України за результатами проведе­ної зустрічі пообіцяв надати доручення віце- прем’єр-міністру невід­кладно провести нара­ду за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Украї­ни, міністра фінансів України щодо розгляду питань забезпечення подальшої сталої діяль­ності вугледобувних підприємств.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Залізничники вимагають підвищення зарплат

14 травня мітингом біля будівлі Уряду завершився перший етап масової акції протесту Профспіл­ки залізничників і транспортних будівельників України щодо вису­нення соціально-економічних ви­мог до Уряду – єдиного акціонера АТ «Українська залізниця».

М ітинг відбувся за участю понад 3,5 тис. залізничників з усієї України, які представляли інтереси майже 300 тис. спілчан. Цей масовий захід у м. Києві профспілка провела у зв’язку з неви­конанням ключових норм Галузевої угоди та неспро­можністю керівництва АТ «Укрзалізниця» самостійно, без втручання Уряду – акціонера Товариства – створи­ти умови для безпечної та продуктивної праці, підви­щення добробуту працівників, зниження високого гра­дуса соціальної напруги в трудових колективах.

Від переговорного процесу 14 травня, на жаль, не було досягнуто очікуваного позитивного результату, тому рішуче налаштована на захист законних прав та соціально-економічних інтересів працівників профспілкова сторона не підписала аморфно-комп­ромісний протокол, запропонований іншою сторо­ною перемовин. Представники Кабміну та «Укрза­лізниці» також відмовилися від безпосереднього спілкування з учасниками мітингу.

Ініціативна група переговірників з боку профспіл­ки категорично наполягла на затвердженні рішення про наступні кроки акції протесту на захист трудових прав залізничників на засіданні президії ради проф­спілки 23 травня п. р.

На цей профспілковий захід особисто запрошено Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, бо Уряд по­винен, врешті-решт, прислухатися до справедливих вимог, конструктивної критики та думок працівни­ків залізничної галузі!

У разі невиконання вимог Профспілки залізнич­ників і транспортних будівельників України учасни­ки мітингу наполягають на переході до іншого ваго­мого кроку – організації відповідних заходів: «роботі за правилами» у рамках чинного законодавства.

Мітинг 14 травня 2019 року під будівлею Кабміну відбувся організовано, без порушень громадського спокою та чинного законодавства. Профспілкова ак­ція протесту не мала жодних політичних мотивів.

Акцію підтримала міжнародна профспілкова спільнота – Міжнародна федерація транспортників (МФТ), Європейська федерація транспортників (ЄФТ) та інші громадські організації.

27.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання