« на головну 06.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Профспілці працівників соціальної сфери України – 15 років

Профспілці працівників соціальної сфери України – 15 років

14 травня виповнюється 15 років з дня створення Про­фесійної спілки працівників соціальної сфери України. Профспілку було створено з метою об’єднання працівни­ків підприємств, установ і ор­ганізацій для більш ретель­ного вивчення і ефективного вирішення питань захисту прав та інтересів її членів.

ПІДСУМКИ

18 квітня відбувся пленум Централь­ної ради Профспілки працівників соці­альної сфери України з порядком ден­ним «Реалізація завдань Профспілки щодо соціально-економічного захисту членів Профспілки, визначених Стату­том та Пріоритетними напрямами ді­яльності Профспілки – підсумки 15-річ­ної діяльності», що був присвячений ювілею Профспілки.

Заслухавши й обговоривши основну доповідь, пленум зазначив, що створен­ня Профспілки в травні 2004 році було своєчасним і необхідним, за цей час було закладено надійний фундамент для подальшого зміцнення своїх пози­цій як виразника інтересів спілчан.

ПРІОРИТЕТИ

Пріоритетними завданнями в соці­ально-економічній сфері Профспілка вважає створення умов для забезпечен­ня конституційного права її членів на працю і продуктивну зайнятість, підви­щення реального рівня доходів, ство­рення ефективних стимулів до праці, розроблення, укладення та виконання колективних договорів на кожному під­приємстві, в установі та організації со­ціальної сфери, надання допомоги у ви­рішенні соціально-економічних про­блем спілчан.

Профспілка визнана Національною службою посередництва і примирення репрезентативною щодо права укладен­ня галузевих угод із соціальними парт­нерами, а також входить до складу Спільного представницького органу все­українських профспілок та профоб’єднань для участі в колективних пере­говорах з укладання Генеральної угоди.

СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАХИСТ

Профспілка здійснює представни­цтво та соціально-економічний захист працівників соціальної сфери через га­лузеву угоду, яка укладається з Мініс­терством соціальної політики України.

Профспілка бере участь у законотворчому процесі, її Центральна рада долучається до розгляду всіх законо­проектів і нормативних документів щодо діяльності установ, закладів та організацій соціальної сфери. Проф­спілкові пропозиції знайшли відобра­ження в низці наказів міністерства, рі­шеннях виборних органів ФПУ, СПО тощо. Голова Профспілки є членом ко­легії міністерства, голови територіаль­них рад – членами колегій департамен­тів соціального захисту населення ОДА, комісій, міжвідомчих робочих груп.

Центральна рада, обласні ради Профспілки вживали відповідних захо­дів для привернення уваги виконавчої влади до проблем фінансового забезпе­чення підприємств, установ та організа­цій соціальної сфери, встановлення справедливої оплати праці працівни­кам, здійснювали громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Неодноразово ці питання ЦР Профспілки ставила перед Мінсоцполі­тики, проводила за участю керівництва міністерства зустрічі, направляла лис­ти, обговорювала на пленумі, засідан­нях президії Центральної ради, вносила пропозиції до проектів законодавчих і нормативних актів стосовно установ, закладів та організацій соціальної сфе­ри та їх працівників, відстоювала інтереси працівників у рамках зустрічей з представниками Мінфіну, інших орга­нів виконавчої влади, депутатів.

Пріоритетним напрямом роботи ЦР Профспілки було вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням гідного рів­ня оплати праці працівників галузі. З метою захисту їх прав та інтересів Цен­тральна рада неодноразово зверталась до Міністерства соціальної політики України щодо внесення в установлено­му порядку змін та доповнень до Закону України «Про соціальні послуги» в час­тині встановлення гарантій працівни­кам бюджетної сфери, аналогічних тим, що мають базові галузеві закони.

Центральна рада Профспілки пра­цівників соціальної сфери України звер­талась до депутатів Верховної Ради України з приводу проекту нового Зако­ну України «Про соціальні послуги», який, на жаль, був прийнятий 17 січня 2019 року без врахування профспілко­вих пропозицій. Але й досі він не підпи­саний Президентом України.

Тривогу у Профспілки викликають процеси, що відбуваються в умовах де­централізації влади. Для галузі це неми­нуче скорочення чисельності працівни­ків, адже не всі місцеві бюджети спро­можні забезпечити утримання закладів соціальної сфери. Особливо багато про­блем з реформуванням територіальних центрів соціального обслуговування (на­дання соціальних послуг). Серед найго­ловніших питань – фінансування і опла­та праці, зростання навантаження на працівників і плинність кадрів, очікува­ні ризики для соціальної сфери у процесі децентралізації влади щодо збереження трудових колективів та ін.

В умовах змін законодавства поси­люється роль виборних органів терито­ріальних організацій усіх рівнів у пи­таннях захисту трудових і соціально- економічних прав та інтересів праців­ників соціальної сфери. Налагодження ефективної взаємодії з місцевими орга­нами влади й органами самоврядуван­ня має стати основою нашої діяльності в процесі формування та реалізації ре­гіональної політики. ЦР Профспілки ініціювала проведення круглих столів для обговорення цих процесів.

Центральною радою, територіальни­ми радами Профспілки належна увага приділялась забезпеченню громадсько­го контролю за дотриманням трудового законодавства, вживалися заходи для усунення виявлених порушень. Надава­лася безоплатно правова допомога спіл­чанам, здійснювались представництво їх інтересів у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Свою діяльність ЦР Профспілки спрямовувала також на забезпечення громадського контролю за дотриман­ням вимог охорони праці та здоров’я, безпеки життєдіяльності. Проводилися навчання з питань охорони праці. Пред­ставники профспілки брали участь у розслідуванні нещасних випадків, під час ведення переговорів з розроблення і укладення колективних договорів до­магались включення до них зобов’язань, які б поліпшували умови праці, надавали безоплатну правову допомогу працівникам.

КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

У відповідності із Статутом Проф­спілки, Програмою діяльності, Галузе­вою угодою Профспілка не тільки опі­кується вирішенням соціально-еконо­мічних проблем працівників соціальної сфери, а й сприяє організації підготов­ки, перепідготовки та підвищення ква­ліфікації працюючих.

Однією з форм підвищення кваліфі­кації працівників, мотивації до праці, підвищення професійного статусу та об­міну досвідом роботи є конкурси профе­сійної майстерності. З моменту створен­ня Профспілки саме її територіальні організації виступили ініціаторами й очолили проведення конкурсів.

Конкурси професійної майстерності, проведені за цей період Центральною ра­дою Профспілки та територіальними ра­дами, спрямовані на мотивацію роботи в соціальній сфері. Це і Всеукраїнський конкурс професійної майстерності фахів­ців територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, і Всеукраїн­ський конкурс працівників інтернатних установ у номінаціях «Краща медична сестра» та «Краща молодша медична се­стра», і конкурс «Кращий за професією» серед кухарів інтернатних установ.

З метою зміцнення авторитету, під­вищення престижу роботи в соціальній сфері, відродження, збереження та роз­витку трудових сімейних традицій, фор­мування кадрового потенціалу ЦР Профспілки провела конкурс «Краща трудова династія».

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Молодь галузі – важливий, перспек­тивний і динамічний кадровий потенці­ал, покликаний вирішувати проблеми розвитку галузі, збереження і примножен­ня традицій. Профспілка розглядає моло­діжну політику як комплексну систему заходів, форм і методів роботи, що сприя­ють омолодженню Профспілки, зростанню її лав, зміцненню профспілкових структур, піднесенню авторитету Проф­спілки та її первинних організацій у моло­діжному середовищі. З метою пошуку творчо думаючих та небайдужих моло­дих профспілкових лідерів Центральною радою Профспілки проведено конкурс «Кращий молодий профспілковий лідер».

ПРЕСТИЖНІСТЬ І МОТИВАЦІЯ

Профспілкою вживаються заходи щодо піднесення престижності і моти­вації роботи в соціальній сфері, реаліза­ції конституційних прав працівників на соціальний захист та задоволення духо­вних потреб, організації літнього відпо­чинку й оздоровлення дітей працівни­ків галузі, проведення галузевих кон­курсів, оглядів самодіяльних колекти­вів народної творчості, свят, змагань, спартакіад. Так, ЦР Профспілки був ого­лошений творчий конкурс на кращі ві­ршовані твори «І працьовиті, і талано­виті», з метою мотивації до профспілко­вої діяльності, розкриття творчого по­тенціалу молоді, підвищення значимос­ті, престижу, ролі профспілкової орга­нізації в житті молоді проведено кон­курси «Профспілка в моєму житті», «Профспілка очима молоді».

Однією з визначальних умов розвитку Профспілки є кадрова політика, що сприяє посиленню її впливу в суспіль­стві, підвищенню ефективності діяль­ності профорганів із захисту соціально- економічних і трудових прав та інтере­сів спілчан, рівня кваліфікації і навчан­ня профлідерів, здатних вести професій­ний діалог із соціальними партнерами.

Профспілка має потужний профспіл­ковий актив. Сьогодні в її обласних, Ки­ївській міській організаціях працюють 48 штатних працівників. Територіальні організації очолюють 20 голів обласних організацій, які працюють на штатних засадах, один працівник – на громад­ських засадах.

У роботі з кадрами та профспілко­вим активом Центральна рада Проф­спілки широко використовує різні фор­ми морального та матеріального заохо­чення, серед яких відзначення Подякою президії ЦР Профспілки, нагородження Почесною грамотою ЦР Профспілки, за­несення до Книги пошани Профспілки, нагородження відзнаками ФПУ.

Для підвищення рівня внутрішньоспілкової та організаторської роботи із захисту прав та інтересів працівників, створення для них належних умов пра­ці, посилення мотивації профспілково­го членства рішенням президії ЦР Профспілки оголошено щорічний галу­зевий огляд-конкурс первинних проф­спілкових організацій. Проведено огля­ди-конкурси й серед територіальних ор­ганізацій Профспілки.

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

Основні напрями інформаційної ро­боти стосуються забезпечення профспіл­кових організацій матеріалами про ді­яльність Профспілки, розробки мето­дичних та інформаційних матеріалів, щоквартального випуску інформаційно­го бюлетеня Профспілки, забезпечення цілісності системи інформування вибор­них органів усіх рівнів, членів Проф­спілки шляхом широкого використання друкованих засобів масової інформації, представницької сторінки ЦР Профспіл­ки в інтернеті, функціонування у Проф­спілці електронного зв’язку на базі су­часних комп’ютерних технологій.

ЦР Профспілки проведено галузеві огляди-конкурси на кращу інформацій­но-методичну роботу та кращу інформа­ційно-методичну добірку.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Важливою складовою діяльності Профспілки як організації є її фінансо­ва спроможність. Профспілка здійснює фінансову політику, спрямовану на під­вищення ефективності використання членських внесків, забезпечення безу­мовного виконання всіма організацій­ними структурами норм Статуту і рі­шень вищих профспілкових органів з фінансових питань.

ВОЛОДИМИР ТЬОТКІН,


ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ


Володимир Тьоткін, голова Профспілки працівників соціальної сфери України:

«Головним завданням Профспілки був і залишається захист законних прав та інтересів спілчан, збереження робочих місць, забезпечення працівників гідною заробітною платою і безпечними умо­вами праці. І найважливішими інстру­ментами у реалізації цієї мети є колек­тивні договори, Галузева, регіональні та Генеральна угоди. Питання розвитку соціального діалогу з року в рік посіда­ють все більш помітне місце в діяльнос­ті Профспілки. Адже з огляду на існуючі проблеми в системі установ, закладів та підприємств соціальної сфери, як і всього суспільства, саме соціальний ді­алог спрямований на стабілізацію ситу­ації та розвиток галузі, забезпечення соціально-економічних прав і гарантій працюючих, створення атмосфери зла­годи та спокою в колективах».

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання