« на головну 19.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Проект постанови Уряду про затвердження «мінімального культурного кошика» потребує якнайшвидшого прийняття

Проект постанови Уряду про затвердження «мінімального культурного кошика» потребує якнайшвидшого прийняття

6 грудня відбувся V пленум ЦК Профспілки працівників культури України, учасники якого визначили завдання профспілкових організа­цій у зв’язку з ухваленням Держав­ного бюджету України на 2019 рік та обговорили дії із захисту трудо­вих прав і соціально-економічних інтересів членів профспілок.

У роботі пленуму взяли участь пред­ставники всіх структурних ланок Профспілки, члени ЦК Профспілки, а також заступник Голови Федера­ції профспілок України Олександр Шубін. Із звітами виступили міністр культури України Євген Нищук, виконавчий директор ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпа­нія України» Олександр Лієв, президент ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець, високопосадов­ці з Мінрегіону, Мінсоцполітики.

Доповідаючи з основного питання порядку денного, голова Профспілки працівників куль­тури України Людмила Перелигіна проаналі­зувала сучасний стан масштабного державно­го реформування, а також співпрацю і діалог із соціальними партнерами, який, за оцінкою більшості спілчан, у галузі є конструктивним.

Першочерговим питанням, над вирішенням якого працювала у звітному періоді (жовтень 2017 – грудень 2018 рр.) Профспілка, є оплата праці, своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати. Насамперед, потребує якнай­швидшого прийняття постанова Кабінету Мі­ністрів України щодо затвердження «мінімаль­ного культурного кошика», а також надання культурної субвенції місцевим бюджетам, по­ширення освітньої субвенції на мистецькі шко­ли комунальної форми власності тощо.

У вирішенні соціально значущих питань Профспілка тісно співпрацює із соціальними партнерами: Мінкультури, Держкомтелерадіо, Мінмолодьспорту та разом з ними домагається збереження соціальних стандартів для спілчан.

Участь голови Профспілки Людмили Перели­гіної у засіданнях колегій та громадських рад мі­ністерств, у роботі атестаційної комісії Мінкуль­тури, зустрічі представників профактиву облас­тей з міністрами засвідчують готовність урядов­ців вирішувати соціальні проблеми працюючих.

Саме на підтримці подальшої співпраці з Профспілкою наголосив у своєму виступі мі­ністр культури Євген Нищук. Заслуговує на увагу приклад збільшення наприкінці поточ­ного року чисельності членів профспілки ПАТ «НСТУ», про що з трибуни пленуму поінформу­вав Олександр Лієв.

У ході обговорення акцентувалось на тому, що пропозицію Профспілки стосовно запрова­дження культурної субвенції Міністерством фі­нансів, на жаль, не підтримано через те, що міс­цевими бюджетами на розвиток культури виді­ляються немалі кошти. Тому пленум поставив завдання перед профспілковцями на обласно­му, районному, міському рівнях: брати активу участь у формуванні бюджетів та відстоювати позицію належного фінансування закладів культури.

Серед інших завдань, визначених постано­вою пленуму, слід виділити наступні:

– необхідність продовження співпраці з уря­довими структурами з метою затвердження по­станов Кабміну щодо «мінімального культур­ного кошика», підвищення заробітної плати працюючим на «лінії розмежування» у Доне­цькій та Луганській областях, а також виплати працівникам концертних організацій допомоги на оздоровлення під час надання щорічної від­пустки у розмірі посадового окладу, матеріаль­ної допомоги для вирішення соціально-побуто­вих питань та доплати за вислугу років;

– ЦК та регіональним організаціям Проф­спілки послідовно домагатися від народних депутатів України внесення законодавчих іні­ціатив стосовно виділення з Держбюджету міс­цевим бюджетам субвенцій на культуру та за­безпечення соціальних норм і нормативів у сфері фізичної культури і спорту;

– регіональним організаціям Профспілки забезпечити збереження її організаційних ла­нок при утворенні об’єднаних територіальних громад.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

На порядку денному – актуальні питання профспілкової роботи

6 грудня Центральна рада Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промис­ловості України організувала і провела у Києві семінар-навчання голів первинних, обласних і Київської міської організацій профспілки з актуальних питань профспілкової роботи.

П ро дії Федерації профспілок України на захист соціально-економіч­них прав та інтересів працюючих у сучасних умовах поінформував присутніх заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. Він акцентував увагу на таких актуальних питаннях, як бюджетний процес та про­позиції профспілок до головного фінансового документа країни, відродження та розвиток вітчизняного виробництва, збереження трудового по­тенціалу та трудова міграція, соціальні гарантії. «Одна з головних тем сьогодні, – підкреслив він, – це переговорний процес з укладання Генеральної угоди на новий строк, врахування в цьому документі інтересів країни і працівників».

Про стан і подальший розвиток системи пенсійного забезпечення та соціального страхування розповів керівник управління соціального стра­хування і пенсійного забезпечення ФПУ Володимир Максимчук. Сучасні проблеми охорони праці та шляхи їх вирішення окреслив керівник депар­таменту охорони праці ФПУ Юрій Андрієвський.

Цього ж дня відбулося засідання президії ЦР Профспілки, на якому підбито підсумки навчання профспілкових працівників і активу в 2017/2018 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. З інформацією виступив голова ЦР Профспілки Василь Мойсюк. З цього питання прийнято відповідну постанову.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

Зміцнення первинки задля ефективної діяльності

5 грудня відбувся пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України з осно­вним питанням порядку денного «Про роботу організаційних ла­нок щодо зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності Профспілки».

Ч лени ЦК Профспілки з усіх куточків України зібралися обговорити питання зміцнення організації, яка захищає права та гарантії освітян, допомагає розібратися у постійних змінах законо­давства, надає юридичну допомогу та підтримку.

Голова Профспілки Георгій Труханов поінфор­мував про те, яким чином організація відстоювала видатки на освіту в головному кошторисі країни, що вдалося, а що потребує додаткових зусиль і спільних злагоджених дій усіх профспілкових ор­ганізацій. Зокрема, він зазначив, що в держбюдже­ті видатки на освіту передбачено на рівні 218 млрд грн, або 6,71% від ВВП, проти 7% затверджених за­коном «Про освіту».

З позитивів року, що минає, відзначено і під­биття підсумків виконання Галузевої угоди на 2016–2020 роки та внесення до неї змін у зв’язку з прийняттям нової редакції закону «Про освіту», низки інших законодавчих актів.

Щодо роботи ЦК Профспілки із проектами зако­нів, зазначалося, що наразі опрацьовано низку за­конопроектів, зокрема декілька редакцій проекту закону «Про повну загальну середню освіту», заува­ження до яких спрямовано до міністерства, а також до територіальних організацій з метою їх підтрим­ки. Профспілка наголошує на неприпустимості по­гіршення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної серед­ньої освіти при його прийнятті.

Позитивним є й те, що у прийнятому 23 листо­пада держбюджеті на наступний рік є збільшення видатків: освітньої субвенції – до 69,6 млрд грн, тоб­то на 7,9 млрд грн; для підвищення розмірів оплати праці науково-педагогічних працівників; на фінан­сове забезпечення та підтримку освітніх та науко­вих програм, підключення інтернету в сільських школах, придбання шкільних автобусів, будівни­цтво спортивних споруд, басейнів. Передбачено ви­датки на оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, виділено субвенцію на ство­рення та ремонт спортивних комплексів тощо.

Заступник голови Профспілки Любов Гарбарен­ко наголосила, що сьогодні особливої уваги потре­бує первинна профспілкова організація, адже вона є серцем трудового колективу. Далі йшлося про імідж Профспілки, новий тип профспілкового ліде­ра, систему профспілкового навчання, вдоскона­лення форм і методів ведення соціального діалогу на рівні закладу, об’єднаної територіальної грома­ди, району, міста, області.

Існують низка викликів, які профспілкові орга­нізації мають навчитися долати через пошук нових шляхів посилення ефективності дій, спрямованих на захист прав членів профспілок, консолідацію профспілкового руху, збереження його єдності. Це вимагає об’єднання організаційного і фінансового потенціалу, консолідації і координації дій, інфор­маційного прориву, врахування як традиційних ме­тодів боротьби і впливу на соціальних партнерів, так і запровадження нових, неординарних заходів.

Після виступів та обговорення пленум прийняв постанову, в якій виклав подальші кроки із збере­ження та зміцнення первинних профспілкових ор­ганізацій у закладах освіти, посилення їх ролі в за­хисті трудових, соціально-економічних прав та ін­тересів освітян і загалом в усіх напрямах діяльності.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання