« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Віктор Турманов: «Для збереження вугільної галузі необхідний реальний бюджет на 2019 рік»

Віктор Турманов: «Для збереження вугільної галузі необхідний реальний бюджет на 2019 рік»

Особливого характеру Х плену­му ЦК Профспілки працівників ву­гільної промисловості України, що відбувся 21 серпня, надали два важливих фактори. По-перше, це участь у заході галузевого міні­стра Ігоря Насалика, який відповів на численні запитання представни­ків трудових колективів. По-друге, той факт, що напередодні, 17 серп­ня Президент України Петро По­рошенко підписав Закон Украї­ни «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий парламентом 13 липня 2018 року.

Н агадаємо, що Закон передбачає в Державному бюджеті України на 2018 рік бюджетні призначення за спеціальним фондом, встановлені Міністерству енергетики та вугіль­ної промисловості за бюджетною програмою «Підтримка впровадження ринку електричної енергії» загальним обсягом 1,4 млрд грн на часткове покриття витрат із собівартості гото­вої товарної вугільної продукції, шляхом зміни найменування зазначеної бюджетної програми на «Державна підтримка вугледобувних під­приємств на часткове покриття витрат із собі­вартості готової товарної вугільної продукції».

Реалізація Закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї програми будуть спрямовані, в тому числі, на погашення заборгованості з опла­ти праці зазначеній категорії осіб.

У роботі пленуму взяли участь голови пер­винних і територіальних організацій Проф­спілки, члени постійно діючих комісій ЦК Профспілки, а також народний депутат Укра­їни Михайло Бондар.

На початку засідання з інформацією ви­ступив міністр енергетики та вугільної про­мисловості України Ігор Насалик. Він поін­формував присутніх про стан справ з випла­тою заробітної плати шахтарям та погашен­ня наявної заборгованості з неї. Ігор Насалик зазначив, що Міністерство робить все для того, щоб шахтарям вчасно виплачувалася зарплата. Зокрема, він зупинився на законо­проекті № 8362 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо належного фінансового забез­печення державного сектору вугільної галузі.

Міністр також повідомив про урядову на­раду за участю керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості й Мі­ністерства фінансів, на якій було презентова­но план реформування галузі, що визначає першочергові дії з виведення вугледобувної галузі із кризи та відповідає стратегічним ці­лям щодо зменшення імпорту та зміцнення власної енергонезалежності країни.

Водночас для реалізації окреслених завдань щодо збільшення видобування та забезпечення ритмічної роботи галузі потрібні інвестиції у вугільну галузь. Міненерговугілля за доручен­ням Уряду напрацьовує реальні фінансові про­позиції для стабілізації ситуації в галузі.

Заслухавши інформацію міністра енергети­ки та вугільної промисловості Ігоря Насалика, до нього із запитаннями звернулися голови те­риторіальних організацій Профспілки.

У свою чергу, голова Профспілки Віктор Турманов зазначив, що «для збереження ву­гільної галузі необхідний реальний бюджет на 2019 рік, і Профспілка готова надати свої розрахунки і разом з профільним міністер­ством відстоювати їх». Також профспілковий лідер у своєму виступі звернув увагу присут­ніх на необхідність термінового внесення в парламент України законопроекту щодо про­довження мораторію на банкрутство держав­них вугільних підприємств.

Народний депутат України Михайло Бондар висловив свою підтримку щодо да­ної законодавчої ініціативи.

Із головного питання порядку денного «Про розгляд документів V з’їзду Профспіл­ки» доповів перший заступник голови Проф­спілки Валерій Мамченко. Він зазначив, що всі проекти напрацьованих документів були направлені в територіальні і первинні орга­нізації для ознайомлення та надання заува­жень і пропозицій.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

«Одесастандартметрологія» – взірець для підприємств сфери технічного регулювання

Чергове засідання Центральної ради Профспілки машинобудів­ників та приладобудівників Укра­їни відбулося в м. Одесі.

П ідставою для вибору місця проведення заходу стало основне питання поряд­ку денного «Про спільну роботу профкому і адміністрації ДП «Одесастан­дартметрологія» із забезпечення на підприємстві гідних умов праці». На цьому під­приємстві діє колективний договір, що визнавав­ся одним з кращих серед підприємств сфери тех­нічного регулювання України.

Перебування в м. Одесі учасників засідання поча­лося з ознайомлення з діяльністю підприємства, яке провів його керівник Антон Гукасян. Присутніх при­ємно вразили не тільки умови, створені для працівни­ків, а й турботливе, по-справжньому батьківське став­лення керівника до їхніх потреб і побажань. Підтвер­дженням цього стали й цифри, надані у звітах адміні­страцією і профкомом під час слухання цього питання на засіданні ЦР Профспілки: розмір середньомісячної зарплати за останні 4 роки збільшився більш ніж удві­чі і становить 10,9 тис. грн; сума коштів, витрачених на покращення умов праці за цей же період, склала близько 4 млн грн; придбано нове виробниче облад­нання на загальну суму майже 5 млн грн.

За останні 5 років на підприємстві не сталося жодного випадку виробничого травматизму. Прове­дено атестацію робочих місць, щорічно здійснюють­ся безоплатні медичні огляди працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах, молодих лю­дей до 21 року та працюючих жінок. Працівники за­безпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно з діючими нормати­вами. В усіх підрозділах є аптечки для надання пер­шої медичної допомоги.

Адміністрація і профком запровадили медичне страхування всіх працівників за рахунок підприєм­ства. Їх близькі родичі мають право бути застрахо­ваними за пільговим тарифом. Страхування поши­рюється на випадки виклику швидкої допомоги та ургентної хірургії.

Створенню і підтриманню в колективі здорового морально-психологічного клімату сприяє і активна культурно-масова, спортивна та оздоровча робота, яку проводить профком.

Члени ЦР відзначили позитивний досвід спіль­ної роботи профкому і адміністрації ДП «Одесастан­дартметрологія» із забезпечення на підприємстві гідних умов праці. ЦР Профспілки рекомендувала керівникам і профкомам державних підприємств сфери технічного регулювання використовувати по­зитивний досвід підприємства.

У засіданні взяли участь голова Федерації проф­спілок Одеської області В’ячеслав Буратинський та директор департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку України Леонід Віткін, які по­інформували присутніх про діяльність очолюваних ними організацій та взяли участь в обговоренні пи­тань порядку денного.

ПРОФСПІЛКА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА ПРИЛАДОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

02.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання