« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Укрвуглепрофспілка вимагає повного погашення заборгованості із зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств

Укрвуглепрофспілка вимагає повного погашення заборгованості із зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств

27 червня відбулося засідан­ня президії ЦК Профспілки працівників вугільної про­мисловості України, у по­рядку денному якої, зокре­ма, було розглянуто питання «Про критичну ситуацію на державних вугледобувних підприємствах галузі».


У засіданні взяли участь голови територіальних та первинних організацій Профспілки, а та­кож заступник міністра енерге­тики та вугільної промисловос­ті України Анатолій Корзун.

Виступаючи на засіданні президії, голова Профспілки Віктор Турманов повідомив про критичний стан на державних вугледобувних підприємствах з виплатою поточної заробіт­ної плати та погашенням її заборгованості. Профспілковий лідер наголосив, що багато­мільйонні борги із зарплати змусили шахта­рів 19 червня п. р. вийти на акцію протесту під Верховну Раду України, Міністерство енерге­тики та вугільної промисловості України, Ка­бінет Міністрів України, вимагаючи від вла­ди не порушувати їх конституційне право на своєчасне отримання оплати за працю.

Для вирішення цього питання Профспіл­кою було запропоновано конкретну пропози­цію стосовно тимчасового внутрішнього пере­розподілу коштів між затвердженими програ­мами у видатках Державного бюджету, перед­бачених для Міненерговугілля України на 2018 рік. На даному етапі саме такі конкретні дії могли стати єдиним шляхом для погашен­ня заборгованості із заробітної плати та упе­редження подальшого посилення соціальної напруги у трудових колективах і зупинки про­тестних акцій, з чим спочатку категорично не погодився міністр. Пізніше дана пропозиція отримала підтримку Ігоря Насалика, тож це питання буде розглянуто на засіданні Кабіне­ту Міністрів України та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Позицію Міністерства енергетики та вугіль­ної промисловості стосовно порушених питань на засіданні президії ЦК Профспілки озвучив заступник міністра Анатолій Корзун. Він за­значив, що станом на 26 червня п. р. заборгова­ність із заробітної плати становить 581 млн грн. Заступник міністра погоджується з пропозиці­єю Профспілки щодо необхідності внутрішньо­го перерозподілу бюджетних коштів.

Наступне питання порядку денного стосу­валося ситуації на ДП «Передпускова дирек­ція шахти № 10 «Нововолинська». З інформа­цією щодо нього виступив голова профспіл­кової організації Роман Юзефович, який за­значив, що із запланованих 10 млн грн на сьогодні використано 9,6 млн грн, і це ста­вить під загрозу подальшу добудову шахти та виплату заробітної плати працівникам.

Крім того, відсутність коштів уже призве­ла до стійкої заборгованості із заробітної плати працівникам, що посилює соціальну напругу на підприємстві та в шахтарському регіоні Волині.

Виходячи з вищезазначеного, президія ЦК Профспілки вирішила вимагати від мі­ністра енергетики та вугільної промисловос­ті України Ігоря Насалика:

– виконання взятих на себе зобов’язань перед шахтарями щодо забезпечення повно­го погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобув­них підприємств;

– забезпечити стовідсоткову виплату за­робітної плати працівникам усіх підпри­ємств галузі в терміни, передбачені колек­тивними договорами, галузевою Угодою та законодавством;

– терміново ініціювати перед Кабінетом Міністрів України вирішення в найближчий термін питання перерозподілу видатків Дер­жавного бюджету, передбачених Міненерго­вугілля України на 2018 рік, у тому числі ви­ділення коштів за програмою (КПКВК) 1101540 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 «Нововолинська».

У разі невиконання першої вимоги даної постанови члени президії прийняли рішен­ня провести біля Верховної Ради України Всеукраїнську акцію протесту шахтарів у період розгляду на сесії парламенту законо­проекту № 8362 від 16.05.2018, в тому числі і на його підтримку.

Головам територіальних та первинних організацій Профспілки доручили довести до відома трудових колективів рішення президії ЦК та, зважаючи на особливу важ­ливість консолідованих дій профспілко­вих організацій у цьому питанні, мобілізу­вати шахтарів на Всеукраїнську акцію про­тесту, визначити можливості для участі в акції та бути готовими прибути до Києва в день її початку.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Вплив трудової міграції українців на ринки праці України та ЄС

14–15 червня в м. Одеса Профспілка пра­цівників будівництва і промисловості бу­дівельних матеріалів України провела дводенний семінар на тему «Трудова мі­грація. Ринок праці і заробітна плата».

Д ля учасників семінару Профспілка праців­ників будівництва і промисловості будівель­них матеріалів України підготувала презен­тацію з питань ринку праці (будівельна га­лузь) в Одеській області та впливу міграції на ринок праці в Україні; нелегальної зайнятості і трудової міграції українців (причини та наслідки); результатів ре­гіональних заходів у рамках проекту «Вплив трудової мі­грації українських працівників на ринки праці України і ЄС (на прикладі будівельників)» (м. Миколаїв і м. Луцьк); специфіки працевлаштування українців за кордоном; умов праці українських трудових мігрантів (будівельни­ків) в країнах ЄС; досвіду європейських профспілок щодо системи захисту працівників-мігрантів та роботи з україн­ськими трудовими мігрантами.

Учасниця семінару Ліліана Постан (Федерація проф­спілок будівництва і промисловості будівельних мате­ріалів «Sindicons», Республіка Молдова) поінформувала про стан трудової міграції в Молдові та надала рекомен­дації щодо аспектів розгляду даного питання.

У другий день семінару відбулося спілкування за скайп-зв’язком з Валерієм Ніеменмаа (Будівельна проф­спілка Фінляндії) щодо досвіду європейських профспі­лок із захисту працівників-мігрантів та роботи з україн­ськими трудовими мігрантами.

Учасники семінару обговорили аналітичну інформацію щодо реального стану трудової міграції в Одеській області та Україні. Під час обговорення відбулася жвава дискусія.

Голова Профспілки працівників будівництва і промис­ловості будівельних матеріалів України, керівник проекту «Вплив трудової міграції українських працівників на ринки праці України і ЄС (на прикладі будівельників)» Василь Ан­дреєв приділив увагу проблемі трудової міграції українців до країн ЄС (будівельна галузь), висвітлив позиції профспіл­ки і роботодавців щодо цього питання та наголосив на важ­ливості надання інформації щодо специфічних умов праці в секторі будівництва країн ЄС для українців, які працюють за кордоном. Він також ознайомив присутніх з Європей­ською інформаційною мережею міграції будівельників.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА

І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

 

 

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання