« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

Підсумки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік

Підсумки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік

Система охоро­ни здоров’я в Украї­ні базується на трьох основних стратегі­ях: лікування хвороб, профілактика захво­рюваності та реабі­літація. Дві останні безпосередньо стосу­ються і діяльності са­наторно-курортних закладів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Т ому закономірно відбулися зміни і в організації сана­торного етапу реабілітації. Постановою ФСС України від 13.07.2017 № 39 затвер­джено новий Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їхніх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітацій­них відділеннях санаторно-курорт­них закладів за рахунок коштів Фон­ду соціального страхування України, яким запроваджено основний прин­цип загальнодержавної реформи ме­дичної галузі.

На сьогодні ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» залишається найбільш по­тужною системою України, що вико­ристовує з метою лікування природні лікувальні ресурси: клімат, мінераль­ні води, лікувальні грязі й озокерит, ропу лиманів та озер і т. ін.

Станом на 31.12.2017 ліжкова мережа підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» складає 25718 ліжок максималь­ного розгортання, в тому числі 11073 лі­жок цілорічного функціонування.

За 2017 рік санаторно-курортними закладами ПрАТ «Укрпрофоздоровни­ця» обслуговано 154962 особи, що складає 128,2% до запланованого та на півтори тисячі осіб більше, ніж ми­нулого року.

План щодо проведених ліжко-днів виконаний на 101,1% і фактично складає 2453076 ліжко-днів, що на 301219 ліжко-днів більше, ніж за аналогічний період 2016 року (2 151 857 ліжко-днів).

Незважаючи на складну економіч­ну ситуацію, яка має негативний вплив на споживання санаторно-ку­рортних послуг з боку потенційних по­купців, завдяки тому, що було зосеред­жено зусилля щодо розширення ринку збуту шляхом участі в договірних кам­паніях на закупівлю путівок, які про­водяться з боку соціальних фондів, укладання договорів з організаціями, які проводять оздоровлення своїх пра­цівників, реалізації за готівку порівня­но з відповідним періодом минулого року, загальна сума доходів збільши­лася на 286,3 млн грн і складає 1189,1 млн грн, план виконано на 106,2%.

За результатами господарської ді­яльності чистий дохід від реалізації продукції збільшився порівняно з ми­нулим роком на 281,2 млн грн і склав 1125,3 млн грн, у тому числі обсяг са­наторно-курортних послуг – 986,5 млн грн, план виконано на 101%.

Обсяг реалізації всіх видів платних послуг, що не входять до вартості пу­тівки, в підприємствах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік склав 126,4 млн грн, що становить 120,7% до запланованого та свідчить про запро­вадження нових методик лікування, розширення спектру платних послуг, створення госпрозрахункових кабіне­тів, залучення на умовах госпрозра­хунку до медичного обслуговування місцевого населення.

За 2017 рік підприємствами отримано 53,6 млн грн інших опера­ційних доходів, у тому числі дохід від оренди у складі інших операційних до­ходів складає 34,1%, або 15,8 млн грн; доходи від участі в капіталі – 2, 01 млн грн; інші фінансові доходи – 3,6 млн грн; інші доходи – 4,6 млн грн.

У звітному періоді загальна сума витрат підприємств Товариства скла­дає 1 170,0 млн грн (у тому числі ви­трати по непрацюючих підприємствах за 2017 рік – 6,9 млн грн).

У звітному періоді 37 підпри­ємств працювали рентабельно, й сума отриманого прибутку складає 29624,9 тис. грн.

Фінансовий результат від фінансово- господарської діяльності підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік складає 19127,0 тис. грн прибутку при плані 23343,87 тис. грн, порівняно з відповідним періодом 2016 року при­буток збільшено в абсолютному значен­ні на 12024,8 тис. грн (прибуток у 2016 році складав 7102,2 тис. грн).

Спостерігається випереджаючий ріст доходів над витратами, що свід­чить про прийняття заходів щодо опти­мізації витрат. Упродовж звітного пе­ріоду постійно велася робота щодо контролю за споживанням енергоносі­їв підприємствами ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця» в частині впровадження енергозберігаючих технологій, прово­дився постійний моніторинг відповід­ності штату до ліжкового фонду оздо­ровниці, дотримання оптимальних цін при закупівлі медикаментів, продук­тів харчування та інших ТМЦ.

Підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за звітний період сплачено 266,0 тис. грн податків та обов’язкових платежів.

Середньооблікова чисельність працівників підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік стано­вить 5792 особи і зменшилася порів­няно з 2016 роком на 564 особи, що ста­новить 8,9%.

Фонд оплати праці штатних праців­ників у підприємствах за 2017 рік склав 305,5 млн грн і збільшився проти аналогічного періоду 2016 року на 43,5%, або на 92,6 млн грн.

Зростання доходів і прибутку до­зволило забезпечити встановлені за­конодавством гарантії з оплати праці та підвищити заробітну плату.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на під­приємствах за 2017 рік становить 4395 грн і збільшилася проти аналогічного періоду 2016 року на 1604 грн – 57,4%.

Усього на кінець звітного року в са­наторіях ПрАТ організовано 167 відді­лень реабілітації за новими профілями.

Але від загальної кількості протя­гом 2017 року працювали тільки 96 від­ділень реабілітації, в яких отримали відновлювальне лікування 32258 (2016 рік – 24100, 2010 рік – 43628) хворих.

ОЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ –

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

14.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання