« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ПОТРЕБУЮТЬ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ПОТРЕБУЮТЬ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ

Завдання Профспілки працівни­ків оборонної промисловості України щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів людини праці, шляхи під­вищення якості та дієвості цієї діяльності обговорили 21 берез­ня учасники засідання Цен­тральної ради Профспілки.


У заході взяв участь та виступив пер­ший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступ­ник Голови Федерації профспі­лок України Олександр Шубін.

У доповіді голови Профспілки Олександра Черниша, виступах учас­ників засідання зазначалось, що Профспілка, відповідно до Основних напрямів діяльності, ухвалених VII з’їздом на 2016–2020 роки, цілеспрямо­вано працює над підвищенням ролі та значення Профспілки і її організаційних ланок в умовах системних змін, що відбу­ваються у суспільстві та галузі ОПК. За час після з’їзду в розвитку держави відбулися ба­гато як позитивних, так і негативних змін, зо­крема масштабне реформування країни, яке спричинило значні економічні та соціальні про­блеми. Реформування торкнулося кожного гро­мадянина держави, членів Профспілки. Пору­шуються конституційні права людини праці, скасовуються й обмежуються соціальні гарантії і стандарти, відбувається пряме нехтування ін­тересами людини праці з боку держави. Під гас­лами реформ, оптимізації та реорганізації ско­рочуються працівники і ліквідуються профспіл­кові організації, чиниться тиск, а іноді й пере­слідування профспілкових активістів.

В останні роки відбулося значне скорочен­ня розміру реальної заробітної плати, причи­ною чого стали збільшення цін на енергоносії, побутовий газ, електроенергію, значно підви­щено оплату за комунальні послуги. Також зросли ціни на продукти харчування та товари першої необхідності, тож збільшення заробіт­ної плати не покращило добробут людей. Крім того, темпи інфляції випереджають темпи зростання заробітної плати.

Зважаючи на це, під постійною увагою в умовах реформування перебувають пи­тання належного фінансового забезпе­чення підприємств галузі, її кадрового потенціалу, підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, дотри­мання і виконання конституційних прав та гарантій працівників.

Триває соціальний діалог між Профспілкою працівників оборонної промисловості України та ДК «Укробо­ронпром». Свідченням цього є укладена Галузева угода на 2017–2020 роки.

Вимоги сьогодення потребують від Проф­спілки та її організаційних ланок підвищення ефективності правозахисної та організаційно- інформаційної роботи, фінансового зміцнен­ня, зростання професіоналізму профспілкових лідерів і профактиву, активної громадянської позиції кожного члена Профспілки. Зусилля профспілкових активістів мають бути спрямо­вані на формування свідомого профспілково­го членства, популяризацію діяльності Проф­спілки та її організаційних ланок.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

Центральна рада Профспілки постановила:


1. Вважати пріоритет­ним напрямом діяль­ності виборних органів Профспілки та органі­заційних ланок захист трудових, соціально- економічних прав та ін­тересів працівників, підвищення престижу праці, соціального ста­тусу працівника ОПК у суспільстві.

2. Підтримати позицію Федерації профспілок України при укладенні Генеральної угоди на но­вий термін.

3. Продовжити роботу щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди між Профспілкою оборонної промисловості України, Мінекономроз­в и т к у Ук р а ї н и т а ДК «Укроборонпром» на 2017–2020 роки.

4. Організаційним ланкам Профспілки:

– активізувати координа­цію діяльності профспіл­кових організацій у від­стоюванні трудових, со­ціально-економічних прав працівників галузі;

– готувати питання со­ціально-економічного захисту працюючих і виносити їх на засідання профкому, збори, кон­ференції;

– вчасно надавати інфор­мацію до Центральної ради Профспілки про стан виконання Галузевої угоди та укладання і виконання колективних договорів;

– вести облік усіх соціаль­но незахищених категорій членів профспілки (учас­ники бойових дій, чорно­бильці, інваліди, сироти, багатодітні сім’ї тощо) для врахування їх потреб в колективному договорі;

– посилити виконавчу дисципліну профспілко­вих організацій для за­безпечення реалізації рі­шень виборних органів Профспілки усіх рівнів та вдосконалити їх взаємо­дію на засадах персо­нальної відповідальності керівників;

– при укладенні колектив­ного договору на новий термін користуватися Га­лузевою угодою між Профспілкою оборонної промисловості України, Мінекономрозвитку Укра­їни та ДК «Укроборонпром» на 2017–2020 роки;

– проводити аналіз еко­номічної діяльності під­приємства та ініціювати збільшення розміру заро­бітної плати;

– узяти під особистий контроль питання своє­часної виплати заробіт­ної плати працівників у повному обсязі, викорис­товуючи всі можливі за­соби впливу, зокрема звернення до Державної інспекції з питань праці, притягнення керівників підприємств до відпові­дальності, в тому числі фінансової;

– своєчасно реагувати на заяви, скарги працівників, вивчати причини їх ви­никнення, допомагати працівникам їх вирішува­ти в переговорах з адміні­страцією, направляти ад­міністрації свої пропози­ції щодо їх недопущення;

– узяти під особистий контроль питання своє­часності й повноти стра­хових виплат працівни­кам у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами;

– ініціювати проведен­ня планової та позапла­нової атестації робочих місць;

– відстежувати і запобіга­ти суттєвим змінам у ви­робничому процесі;

– проводити разом з ад­міністрацією наради з питань реорганізації, оптимізації, роботизації виробництва з метою недопущення негатив­них наслідків вивільнен­ня працівників;

– внести до колективного договору розділ «Навчан­ня та перекваліфікація на виробництві»;

– при реформуванні підприємств ОПК до­магатися недопущення масового вивільнення працівників.

 

 

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ГОЛОВНЕ – НЕ ДОПУСТИТИ ЛІКВІДАЦІЇ ЛІСОГОСППІДПРИЄМСТВ

Стратегію сталого розвитку та інститу­ційного реформування лісового госпо­дарства України, позицію Профспілки з цього питання обговорили 22 березня учасники пленуму ЦК Профспілки пра­цівників лісового господарства України.

У заході взяв участь та виступив заступник Голови Федерації профспілок України Єв­ген Драп’ятий.

Заслухавши та обговоривши доповідь го­лови Профспілки Степана Кривов’язого, презен­тацію заступника голови Держлісагентства Во­лодимира Бондаря щодо проекту «Стратегії роз­витку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року», ін­формацію заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, пленум ЦК прийняв постанову, в якій, зокрема, зазначено: «Уже понад 2 роки проф­спілковий актив перебуває в стані постійної на­пруги і пошуку можливих варіантів пом’якшення впливу реформ, у які втягують нашу галузь, на соціальний стан наших спілчан. Провівши 12 квітня 2017 року галузеву акцію про­тесту у вигляді пікетування Кабінету Міністрів та Всеукраїнські збори профспілкового активу 23 листопада 2017 року, Профспілка певною мірою змогла призупинити просування проекту Страте­гії реформування лісового господарства, запро­понованої Мінагрополітики.

Робочою групою, створеною Державним агент­ством лісових ресурсів України, був відпрацьова­ний проект Стратегії, який надалі пройшов фахо­ве обговорення, опрацювання в фаховому середо­вищі лісівників, екологів, науковців, міжнарод­них і вітчизняних експертних інституцій.

Разом з тим, Міністерство аграрної політики не врахувало положень цього документа, продо­вжило просування свого проекту, відкинувши всі зауваження щодо передання функцій здій­снення господарської діяльності у сфері лісового і мисливського господарства новоствореному суб’єкту господарювання державного сектору економіки, який неминуче спричинить вивіль­нення кваліфікованих фахівців та втрати робо­чих місць. Незрозумілим залишається механізм створення цього суб’єкта, його підпорядкова­ність, а також доля уже існуючих і успішно пра­цюючих підприємств лісового господарства.

Запропонований варіант вирішення цієї пробле­ми шляхом створення державного фонду розви­тку лісового господарства України також не знайшов підтримки в міністерстві...».

Пленум ЦК Профспілки працівників лісового господарства України в черговий раз наголошує, що Профспілка підтримує проведення певних змін ведення та удосконалення лісового госпо­дарства. При цьому наполягатиме на недопущен­ні ліквідації лісогосподарських підприємств як юридичних осіб, збереженні та збільшенні кіль­кості робочих місць у лісогосподарській галузі, терміновому вирішенні питання державного фі­нансування лісогосподарських заходів.

Прес-центр ФПУ

Докладніше про це – на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання