« на головну 23.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ПОТРЕБУЮТЬ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ПОТРЕБУЮТЬ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ КОЖНОГО ЧЛЕНА ПРОФСПІЛКИ

Завдання Профспілки працівни­ків оборонної промисловості України щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів людини праці, шляхи під­вищення якості та дієвості цієї діяльності обговорили 21 берез­ня учасники засідання Цен­тральної ради Профспілки.


У заході взяв участь та виступив пер­ший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступ­ник Голови Федерації профспі­лок України Олександр Шубін.

У доповіді голови Профспілки Олександра Черниша, виступах учас­ників засідання зазначалось, що Профспілка, відповідно до Основних напрямів діяльності, ухвалених VII з’їздом на 2016–2020 роки, цілеспрямо­вано працює над підвищенням ролі та значення Профспілки і її організаційних ланок в умовах системних змін, що відбу­ваються у суспільстві та галузі ОПК. За час після з’їзду в розвитку держави відбулися ба­гато як позитивних, так і негативних змін, зо­крема масштабне реформування країни, яке спричинило значні економічні та соціальні про­блеми. Реформування торкнулося кожного гро­мадянина держави, членів Профспілки. Пору­шуються конституційні права людини праці, скасовуються й обмежуються соціальні гарантії і стандарти, відбувається пряме нехтування ін­тересами людини праці з боку держави. Під гас­лами реформ, оптимізації та реорганізації ско­рочуються працівники і ліквідуються профспіл­кові організації, чиниться тиск, а іноді й пере­слідування профспілкових активістів.

В останні роки відбулося значне скорочен­ня розміру реальної заробітної плати, причи­ною чого стали збільшення цін на енергоносії, побутовий газ, електроенергію, значно підви­щено оплату за комунальні послуги. Також зросли ціни на продукти харчування та товари першої необхідності, тож збільшення заробіт­ної плати не покращило добробут людей. Крім того, темпи інфляції випереджають темпи зростання заробітної плати.

Зважаючи на це, під постійною увагою в умовах реформування перебувають пи­тання належного фінансового забезпе­чення підприємств галузі, її кадрового потенціалу, підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, дотри­мання і виконання конституційних прав та гарантій працівників.

Триває соціальний діалог між Профспілкою працівників оборонної промисловості України та ДК «Укробо­ронпром». Свідченням цього є укладена Галузева угода на 2017–2020 роки.

Вимоги сьогодення потребують від Проф­спілки та її організаційних ланок підвищення ефективності правозахисної та організаційно- інформаційної роботи, фінансового зміцнен­ня, зростання професіоналізму профспілкових лідерів і профактиву, активної громадянської позиції кожного члена Профспілки. Зусилля профспілкових активістів мають бути спрямо­вані на формування свідомого профспілково­го членства, популяризацію діяльності Проф­спілки та її організаційних ланок.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

Центральна рада Профспілки постановила:


1. Вважати пріоритет­ним напрямом діяль­ності виборних органів Профспілки та органі­заційних ланок захист трудових, соціально- економічних прав та ін­тересів працівників, підвищення престижу праці, соціального ста­тусу працівника ОПК у суспільстві.

2. Підтримати позицію Федерації профспілок України при укладенні Генеральної угоди на но­вий термін.

3. Продовжити роботу щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди між Профспілкою оборонної промисловості України, Мінекономроз­в и т к у Ук р а ї н и т а ДК «Укроборонпром» на 2017–2020 роки.

4. Організаційним ланкам Профспілки:

– активізувати координа­цію діяльності профспіл­кових організацій у від­стоюванні трудових, со­ціально-економічних прав працівників галузі;

– готувати питання со­ціально-економічного захисту працюючих і виносити їх на засідання профкому, збори, кон­ференції;

– вчасно надавати інфор­мацію до Центральної ради Профспілки про стан виконання Галузевої угоди та укладання і виконання колективних договорів;

– вести облік усіх соціаль­но незахищених категорій членів профспілки (учас­ники бойових дій, чорно­бильці, інваліди, сироти, багатодітні сім’ї тощо) для врахування їх потреб в колективному договорі;

– посилити виконавчу дисципліну профспілко­вих організацій для за­безпечення реалізації рі­шень виборних органів Профспілки усіх рівнів та вдосконалити їх взаємо­дію на засадах персо­нальної відповідальності керівників;

– при укладенні колектив­ного договору на новий термін користуватися Га­лузевою угодою між Профспілкою оборонної промисловості України, Мінекономрозвитку Укра­їни та ДК «Укроборонпром» на 2017–2020 роки;

– проводити аналіз еко­номічної діяльності під­приємства та ініціювати збільшення розміру заро­бітної плати;

– узяти під особистий контроль питання своє­часної виплати заробіт­ної плати працівників у повному обсязі, викорис­товуючи всі можливі за­соби впливу, зокрема звернення до Державної інспекції з питань праці, притягнення керівників підприємств до відпові­дальності, в тому числі фінансової;

– своєчасно реагувати на заяви, скарги працівників, вивчати причини їх ви­никнення, допомагати працівникам їх вирішува­ти в переговорах з адміні­страцією, направляти ад­міністрації свої пропози­ції щодо їх недопущення;

– узяти під особистий контроль питання своє­часності й повноти стра­хових виплат працівни­кам у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами;

– ініціювати проведен­ня планової та позапла­нової атестації робочих місць;

– відстежувати і запобіга­ти суттєвим змінам у ви­робничому процесі;

– проводити разом з ад­міністрацією наради з питань реорганізації, оптимізації, роботизації виробництва з метою недопущення негатив­них наслідків вивільнен­ня працівників;

– внести до колективного договору розділ «Навчан­ня та перекваліфікація на виробництві»;

– при реформуванні підприємств ОПК до­магатися недопущення масового вивільнення працівників.

 

 

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ГОЛОВНЕ – НЕ ДОПУСТИТИ ЛІКВІДАЦІЇ ЛІСОГОСППІДПРИЄМСТВ

Стратегію сталого розвитку та інститу­ційного реформування лісового госпо­дарства України, позицію Профспілки з цього питання обговорили 22 березня учасники пленуму ЦК Профспілки пра­цівників лісового господарства України.

У заході взяв участь та виступив заступник Голови Федерації профспілок України Єв­ген Драп’ятий.

Заслухавши та обговоривши доповідь го­лови Профспілки Степана Кривов’язого, презен­тацію заступника голови Держлісагентства Во­лодимира Бондаря щодо проекту «Стратегії роз­витку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року», ін­формацію заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, пленум ЦК прийняв постанову, в якій, зокрема, зазначено: «Уже понад 2 роки проф­спілковий актив перебуває в стані постійної на­пруги і пошуку можливих варіантів пом’якшення впливу реформ, у які втягують нашу галузь, на соціальний стан наших спілчан. Провівши 12 квітня 2017 року галузеву акцію про­тесту у вигляді пікетування Кабінету Міністрів та Всеукраїнські збори профспілкового активу 23 листопада 2017 року, Профспілка певною мірою змогла призупинити просування проекту Страте­гії реформування лісового господарства, запро­понованої Мінагрополітики.

Робочою групою, створеною Державним агент­ством лісових ресурсів України, був відпрацьова­ний проект Стратегії, який надалі пройшов фахо­ве обговорення, опрацювання в фаховому середо­вищі лісівників, екологів, науковців, міжнарод­них і вітчизняних експертних інституцій.

Разом з тим, Міністерство аграрної політики не врахувало положень цього документа, продо­вжило просування свого проекту, відкинувши всі зауваження щодо передання функцій здій­снення господарської діяльності у сфері лісового і мисливського господарства новоствореному суб’єкту господарювання державного сектору економіки, який неминуче спричинить вивіль­нення кваліфікованих фахівців та втрати робо­чих місць. Незрозумілим залишається механізм створення цього суб’єкта, його підпорядкова­ність, а також доля уже існуючих і успішно пра­цюючих підприємств лісового господарства.

Запропонований варіант вирішення цієї пробле­ми шляхом створення державного фонду розви­тку лісового господарства України також не знайшов підтримки в міністерстві...».

Пленум ЦК Профспілки працівників лісового господарства України в черговий раз наголошує, що Профспілка підтримує проведення певних змін ведення та удосконалення лісового госпо­дарства. При цьому наполягатиме на недопущен­ні ліквідації лісогосподарських підприємств як юридичних осіб, збереженні та збільшенні кіль­кості робочих місць у лісогосподарській галузі, терміновому вирішенні питання державного фі­нансування лісогосподарських заходів.

Прес-центр ФПУ

Докладніше про це – на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання