« на головну 19.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПРОФСПІЛА ВУГІЛЬНИКІВ ВИСУНУЛА ВИМОГИ ВЛАДІ І ПОГРОЖУЄ АКЦІЯМИ ПРОТЕСТУ

ПРОФСПІЛА ВУГІЛЬНИКІВ ВИСУНУЛА ВИМОГИ ВЛАДІ І ПОГРОЖУЄ АКЦІЯМИ ПРОТЕСТУ

Визнати соціально-економічну політику держави та програмні заходи, що здійснюються протягом тривалого часу стосовно вугіль­ної промисловості та її працівників, незадовільними, – про це йдеться у постанові пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості, що відбувся 19 лютого у м. Києві. Учасники засідання звернулися до Президента, Прем’єр-міністра, міністра енерге­тики та вугільної промисловості України з вимогою негайно вжити заходів щодо підвищення ефективності вугільної галузі, захисту соціально-економічних прав її працівників.

У заході взяв участь перший заступник Го­лови СПО об’єднань профспілок, заступ­ник Голови Федерації профспілок Украї­ни Олександр Шубін.

З інформацією «Про наявну ситуацію у вугіль­ній промисловості та подальші дії Профспілки» виступив голова Профспілки працівників вугіль­ної промисловості Віктор Турманов. Заслухавши та обговоривши цю інформацію, а також інформа­ції заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна та ге­нерального директора ДТЕК «Енерго» Дмитра Са­харука, народних депутатів України про ситуа­цію на підприємствах державного та приватного секторів вугільної галузі, ЦК Профспілки зазна­чив, що в той час, коли приватні підприємства мають тенденцію нарощування виробництва та прогнозовану перспективу щодо стабільного со­ціально-економічного стану вугільного сектору компанії, заходи щодо реформування та розвитку державних підприємств носять виключно попу­лістський характер. Більш того, ці заходи запо­чатковуються в умовах відсутності чіткої та все­бічно виваженої державної про­грами розвитку підприємств па­ливно-енергетичного комплексу України й обґрунтованих розра­хунків обсягів та реальних дже­рел фінансового забезпечення для її ефективної реалізації в установлені строки.

При цьому Міненерговугілля України недостатньою мірою ви­конує ключову роль з координації всіх сторін щодо питань пошуку узгоджених шляхів підвищення ефективності діяльності підпри­ємств вугільної промисловості, в тому числі через впровадження механізму взаємодії приватного і державного секторів у формуван­ні енергетичної політики країни.

Яскравим прикладом цього є затверджений Урядом План заходів на 2017 рік щодо реалізації Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, який до цього часу залишається невиконаним. Більш того, пропозиції Профспілки як до Концепції, так і до зазначеного Плану заходів, практично не були враховані.

Зокрема, досі не опрацьовані законопроекти про внесення змін до чинного законодавства щодо заборгованості та оподаткування підпри­ємств вугільної галузі, а також не передбачено Держбюджетом на 2018 рік достатніх коштів на: державну підтримку будівництва вугле- та тор­фодобувних підприємств, технічне переосна­щення на підставі визначених критеріїв пер­спективного розвитку підприємств; добудову шахти № 10 «Нововолинська»; подолання соці­альних наслідків, створення механізмів соціаль­ної адаптації та захисту працівників вугледобув­них підприємств, які будуть вивільнятися в про­цесі ліквідації або консервації підприємств; фі­нансування передання об’єктів соціальної сфери у комунальну власність.

Фактично протягом останніх років виділення бюджетних коштів на фінансування державної програми на часткове покриття витрат із собівар­тості готової вугільної продукції державних під­приємств мало тенденцію до безпідставного та суттєвого зниження. Якщо в 2014 році було передбачено 9,2 млрд грн державної під­тримки, то в 2015-му бюджетна підтримка склала 1,2 млрд грн, 2016-му – 1,4 млрд грн, а в 2017-му – 2,1 млрд грн. Ще більш на­пруженою є ситуація з бюджетним фі­нансуванням вугільної галузі у 2018 році.

Незважаючи на це, трудові колективи підприємств державного сектору продо­вжують кредитувати жит­тєдіяльність підприємств, при тому, що вимоги галузе­вого колективного спору щодо погашення заборгованості із за­робітної плати та регулярної її виплати в установлені строки за­лишаються невиконаними.

Крім того, слід зазначити, що на сьогодні фактична заро­бітна плата працівників галузі не здатна забезпечити елемен­тарні потреби життєдіяльності людей тяжкої шахтарської пра­ці і призводить до подальшого їх зубожіння.

З аналізу конкретних сум ви­ділених бюджетних коштів за останні 3 роки складається вра­ження, що політика владних структур спрямова­на здебільшого не на виведення галузі з кризи, а спонукає до подальшої руйнації та знищення вуг­ледобувних підприємств державного сектору.

Водночас слід зазначити, що саме в такій вкрай кризовій ситуації утворена за ініціативою Профспілки при Кабінеті Міністрів України Міжвідомча робоча група з питань врегулюван­ня кризових ситуацій у вугільній промисловості практично не виконує покладені на неї функції.

Протягом невиправдано тривалого часу за­лишається невиконаним Міністерством соці­альної політики України доручення Прем’єр- міністра України стосовно внесення змін до по­станови Кабінету Міністрів України від 24 серп­ня 2016 року № 461 щодо відновлення права на пенсію за віком на пільгових умовах працівни­кам, зайнятим на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому пе­ріоді), з урахуванням спільних пропозицій Міненерговугілля, ДТЕК та Профспілки.

Неодноразові вимоги та звернення Профспіл­ки щодо вирішення нагальних проблем протягом 2017 року та у поточному році до всіх рівнів влад­них структур лишаються поза увагою або вирішу­ються вкрай недостатньо. Крім того, починаючи з листопада минулого року і до сьогодні керівни­ки Уряду практично усунулися від соціального діалогу з Профспілкою, ігноруються постанови виборних органів, не приймаються рішення щодо профспілкових пропозицій із стабілізації роботи галузі, чим спонукають профспілкові організації всіх рівнів, у межах чинного законодавства, пере­йти до більш рішучих дій щодо захисту соціаль­но-економічних та трудових прав шахтарів.

Учасники ХІ пленуму ЦК Профспілки вирі­шили доручити голові Профспілки звернутися до: Президента України Петра Порошенка, як Га­ранта Конституції України, щодо усунення при­чин порушення конституційних прав працівни­ків вугільної галузі на своєчасне отримання ви­нагороди за працю; Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо проведення най­ближчим часом під своїм головуванням наради в Кабінеті Міністрів України за участю голови Профспілки, міністрів енергетики та вугільної промисловості, фінансів, економічного розви­тку і торгівлі, соціальної політики, голів облдержадміністрацій вугільних регіонів, ке­рівників вугільних підприємств та їх проф­спілкових організацій з питань стабілізації діяльності роботи та реформування дер­жавних вугледобувних підприємств тощо.

Також прийнято рішення вимагати від керівництва міністра енергетики та вугільної промисловості України в найкоротший термін підготувати та ініціювати перед Кабінетом Мі­ністрів внесення змін до Держбюджету–2018 щодо збільшення фінансування вугільної галузі, відпо­відно до раніше наданих Міністерством пропози­цій, погоджених Профспілкою, та законодавчих змін у частині реструктуризації і ліквідації за­боргованості й оподаткування вугледобувних підприємств. А також припинити дії щодо реор­ганізації державних вугледобувних підприємств до затвердження Комплексної програми роботи вугільних підприємств на період до 2020 року.

Учасники пленуму вимагають від керівників підприємств вугільної промисловості всіх форм власності забезпечити своєчасну виплату поточ­ної заробітної плати працівникам та підвищен­ня її рівня відповідно до Галузевої угоди та ко­лективних договорів.

У разі невнесення Урядом змін і доповнень до Держбюджету–2018 щодо додаткового фінансу­вання вугільної галузі та невиконання пункту про своєчасну виплату поточної зарплати та під­вищення її рівня, виборними органами профспіл­кових організацій усіх рівнів разом з членами Профспілки буде розпочато підготовку проведен­ня акцій протесту на місцях та в м. Києві, в тому числі тривалого пікетування Міністерства енер­гетики та вугільної промисловості України, ком­панії ДТЕК, Кабінету Міністрів України, Верхо­вної Ради України, регіональних та місцевих ор­ганів виконавчої влади вугільних регіонів.

Пленум Профспілки у зв’язку з незабезпечен­ням ефективних заходів щодо розвитку галузі, соціально-економічного захисту працівників ви­словив недовіру міністру енергетики та вугіль­ної промисловості України Ігорю Насалику.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

 

27.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання