« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПИТАННЯ ГІДНОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ – В ЦЕНТРІ УВАГИ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

ПИТАННЯ ГІДНОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ – В ЦЕНТРІ УВАГИ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

У Харківському обласному об’єднанні профспілок відбулося засідання Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради. Провів зібрання голова ради, заступник голови ОПХО Сергій Волков.

У зв’язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї­ні» щодо запровадження механізмів ле­галізації зайнятості та заробітної плати й делегування органам місцевого само­врядування повноважень із здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці на засідання було запрошено фа­хівців, на яких покладено обов’язки ін­спекторів праці у м. Харкові, містах об­ласного підпорядкування та новоство­рених територіальних громадах.

Учасники засідання розглянули пи­тання «Про хід виконання в області зобов’язань з питань оплати праці Гене­ральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально- економічної політики і трудових відно­син в Україні» та «Про хід виконання Про­грами сприяння розвитку малого та се­реднього підприємництва в Харківській області на 2016–2020 роки».

З інформацією щодо першого питання порядку денного виступив директор де­партаменту соціального захисту населен­ня обласної державної адміністрації Юрій Шпарага, який зазначив, що одним з най­більш нагальних завдань є досягнення ви­соких стандартів життя. А для цього, на­самперед, необхідно забезпечити своєчас­ну та гідну оплату праці. За результатами моніторингу рівня заробітної плати на го­спрозрахункових підприємствах та в бю­джетних установах області, яким було охоплено 460 тис. працівників, що складає 56% від загальної кількості платників єди­ного соціального внеску, своєчасне вве­дення мінімальної заробітної плати забез­печено всіма роботодавцями. При цьому, наголосив доповідач, кількість платників ЄСВ у регіоні не скорочується, а зростає. Реалізація низки заходів сприяла тому, що середньомісячна зарплата в області за січень – липень 2017 року зросла до відпо­відного періоду минулого року на 38,8%, склавши 5910 грн. Також керівник про­фільного департаменту ОДА торкнувся проблеми тіньової зайнятості та виплати зарплати «в конвертах».

Заступник начальника Головного управління державної служби з питань праці в Харківській області Олена Петрен­ко повідомила, що наразі Державною службою України з питань праці розпоча­то роботу із забезпечення інспекторів пра­ці органів місцевого са­моврядування службо­вими посвідченнями. Вже видані перші по­свідчення інспекторам Вінницької, Хмельниць­кої та Дніпропетров­ської областей. У свою чергу, цього року в об­ласті службою здійсне­но 739 перевірок. Керів­никам 607 суб’єктів гос­подарювання внесені приписи щодо усунення виявлених пору­шень. За результатами перевірок вжито 881 захід реагування, сплачено штрафів у добровільному порядку на суму 4 млн грн, у частині дотримання мінімальних гаран­тій працівників підприємствами додатко­во нараховано 1182,0 тис. грн.

У своєму виступі голова Секретаріату СПО роботодавців області, заступник співголови ради Василь Григор’єв висло­вив думку харківських роботодавців, які впевнені: тільки економіка, що розвива­ється, здатна забезпечити зростання до­ходів та благополуччя людей. Сьогодні роботодавці зацікавлені в гідній оплаті праці трудівників, оскільки це напряму впливає на якість продукції та продук­тивність праці на виробництві.

Сергій Волков акцентував увагу на трьох зобов’язаннях Генеральної угоди, які не виконано, зокрема: п. 2.4 – і досі не визначено ставку робітника I розряду на 2017 рік; п. 2.24, де Кабінет Міністрів зобов’язався протягом 6 місяців внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи в частині захисту працівників у разі за­тримки зарплати на активних підприєм­ствах і підприємствах-банкрутах; п. 2.25 щодо погашення заборгованості із випла­ти зарплати на державних підприємствах і тих, де частка державної власності ста­новить не менше 50%. Фактично, борги в області щомісяця зростають, і в основно­му за рахунок державних підприємств.

Також заступник голови ОПХО поін­формував членів ради, що 25 липня п. р. народним депутатом України Сергієм Ка­пліним, як представником профспілок у парламенті, до Верховної Ради України внесено проекти ЗУ «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України щодо поси­лення захисту працівника в разі затримки виплати заробітної пла­ти» (№ 7002) і «Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо посилення захисту працівника в разі затримки ви­плати заробітної плати» (№ 7003). Обидва законопроекти підготов­лені на основі профспілкових за­конодавчих ініціатив і сприятимуть за­безпеченню захисту прав працівників як економічно активних, так і збанкрутілих підприємств шляхом посилення відпові­дальності посадових осіб за несвоєчасну виплату зарплати, а також забезпеченню безумовної позачерговості виплати зарплати (в тому числі заборгованості). Всім народним депутатам від Харківщини на­правлені листи з проханням підтримати ці законопроекти під час їх обговорення та прийняття у Верховній Раді.

З інформацією про «Про хід виконан­ня Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харків­ській області на 2016–2020 роки» виступи­ла заступник директора департаменту економіки і міжнародних відносин Хар­ківської ОДА, начальник управління ана­літики, прогнозування та зведення інфор­мації Ірина Коновалова.

За результатами засідання прийнято протокольне рішення.

Відділ соціально-економічних,

правових питань та охорони праці ОПХО

 


НОВА ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА ГОТОВА ДО ПІДПИСАННЯ

Відбулося чергове засідання президії Федерації проф­спілкових організа­цій Чернігівської області, на якому розглянуто важливі соціально-еконо­мічні питання та ді­яльність членських організацій.

С еред найважливіших питань – погодження Терито­ріальної угоди про регулювання основних соціаль­но-економічних принципів та трудових відносин на 2017–2020 роки між Чернігівською обласною держав­ною адміністрацією та Чернігівською обласною радою, Спільним представницьким органом роботодавців і Спіль­ним представницьким органом репрезентативних профспі­лок на територіальному рівні. Після обговорення президія схвалила проект угоди та доручила голові СПО репрезента­тивних профспілок на територіальному рівні Ігорю Моска­ленку підписати її.

На засіданні було підбито підсумки участі членських органі­зацій та трудових колективів у Всеукраїнському огляді на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей у літній період 2017 року. Найактивніші профспілкові організації та організатори дитячої оздоровчої кампанії – 2017 були пред­ставлені до нагород Федерації профспілок України.

Також президія ухвалила декілька організаційних і техніч­них рішень.

Віталій КОПИШ

 

ЗАНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

З нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю, в рамках Угоди про співпрацю між облпрофра­дою та відділенням НСПП у Миколаївській об­ласті, відбулося 38-ме заняття Громадського університету правових знань на тему: «Практи­ка вирішення індивідуальних трудових спорів. Складання процесуальних документів».

З ахід розпочався вступним словом заступника голови облпрофради Любові Онищенко, яка наголосила на ак­туальності обраної теми. Начальник відділення НСПП у Миколаївській області Оксана Євченко ще раз під­креслила її важливість, оскільки до Миколаївського відділен­ня НСПП надходять звернення, і коли немає можливості іні­ціювати колективний трудовий спір, пропонується створення комісії по трудових спорах на підприємстві.

Заступник голови обласної організації профспілки працівни­ків суднобудування України (юрист за освітою) Микола Стор­чак прокоментував правові засади діяльності комісії по тру­дових спорах на підприємствах, в установах та організаціях.

Головний спеціаліст відділу з правової роботи облпрофради Ольга Подимова ознайомила присутніх з покроковим алго­ритмом вирішення питань через комісію по трудових спорах та зразками оформлення документів.

Також учасники заняття отримали вичерпні відповіді на свої запитання й індивідуальні консультації.

Відділ соціально-економічних питань облпрофради

 

 

 

23.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання