« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

АВІАПРАЦІВНИКИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ ТА КОЛДОГОВОРІВ

АВІАПРАЦІВНИКИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ ТА КОЛДОГОВОРІВ

У м. Одесі відбувся пленум ЦК Профспілки авіапраців­ників України. У доповіді го­лови Профспілки Михайла Козича та виступах учасни­ків пленуму зазначалося, що ЦК Профспілки, профспіл­кові комітети підприємств, незважаючи на складну фі­нансово - економічну ситуа­цію в державі, у 2016–2017 роках проводили наполегли­ву роботу щодо забезпечен­ня виконання зобов’язань колективних договорів і Галузевої угоди, дотримання норм трудового законодавства та домоглися значного покращення соціального захисту працівників.


Д іюча Галузева угода зіграла свою позитивну роль при укладанні но­вих колективних договорів, слугу­вала певним бар’єром при нама­ганні роботодавців зменшити соціальну за­хищеність працівників, допомагала проф­спілковій стороні на місцях більш упевнено вести переговори та відстоювати соціальні гарантії працівників, була для всіх авіапід­приємств певним дороговказом.

Попри те, що внаслідок агресії на сході України й анексії Криму було втрачено три міжнародних аеропорти (Донецьк, Лу­ганськ, Сімферополь), починаючи з 2016 року, цивільна авіація України стала ожи­вати й активно нарощувати свою діяль­ність. Загалом за 2016 рік кількість переве­зених пасажирів на 2,1% перевищила показ­ник найкращого за попередні 2013 року.

У І півріччі 2017 року відбувалося дина­мічне зростання попиту на ринку пасажир­ських авіаперевезень. Пасажиропотоки че­рез аеропорти України зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 34,1% та становили 7,14 млн осіб, а кількість перевезених пасажирів вітчизняними авіа­компаніями за цей період збільшилась на 40%. Такі позитивні результати діяльності авіаційної галузі дозволили розширити пе­релік підприємств, які почали виконувати встановлені колективними договорами і Га­лузевою угодою зобов’язання, значно підви­щили рівень оплати праці.

Протягом 2016–2017 років на більшості підприємств цивільної авіації було підбито підсумки виконання зобов’язань колектив­них договорів і основних положень Галузе­вої угоди, укладено нові колдоговори або продовжено терміни діючих. Також у всіх вищих авіаційних навчальних закладах підбиваються підсумки виконання колек­тивних договорів, забезпечується стабільна чисельність працівників та своєчасна ви­плата заробітної плати, відсутні грубі пору­шення трудових прав спілчан.

Зобов’язання колективних договорів у гідрометеорологічних організаціях Украї­ни в цілому виконані. Виплата зарплат про­водилася вчасно. У 2016 році зберігалася стабільна чисельність працюючих, відсутні звільнення з ініціативи роботодавця за по­рушення трудового законодавства. Вико­нання колдоговорів постійно контролюєть­ся профспілковими комітетами.

Значна увага у 2016–2017 роках приділялася стану охорони праці, створенню безпечних її умов, профілактиці виробничого травматизму. На більшості підприємств цивільної авіації своєчасно проведено атестацію робочих місць за умовами праці. Водночас профспілкові ко­мітети переважної більшості підприємств не­достатньо уваги приділяють навчанню проф­спілкового активу з питань колдоговірної та інших напрямів роботи, висвітленню своєї ро­боти, роботи вищих профспілкових органів, ви­діленню на ці цілі необхідних коштів.

За підсумками роботи пленуму ЦК Проф­спілки основним пріоритетним напрямом ви­значено укладання в найкоротші строки но­вої Галузевої угоди з метою покращення со­ціально-економічних прав та інтересів пра­цівників, особливо з питань оплати праці.

Вл. інф. Профспілки авіапрацівників України

 

«ФОТОПРИЛАДУ» – 55!

В актовій залі ДП «Науково - виробничий комплекс «Фо­топрилад» відбувся святковий концерт з нагоди профе­сійного свята – Дня машинобудівника та 55- ї річниці створення підприємства. Голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко привітав працівни­ків підприємства та нагородив грамотами ФПО.

О станніми роками НВК «Фотоприлад» відновив основну свою діяльність: розробка, конструювання, виробництво оптико - електронних приладів та спецтехніки. Сьогодні це комплексне сучасне науково - виробниче підприємство з конструкторськими бюро «Сокіл» і «Стріла» здійснює серійне ви­готовлення виробів в єдиному оптимальному циклі, створює сучас­ну і конкурентоспроможну техніку з мінімальними затратами.

Незважаючи на всі труднощі, НВК «Фотоприлад» зберіг свій нау­ковий потенціал. 85% нових розробок захищено власними патента­ми на винаходи. Щороку публікуються близько 20 наукових робіт.

Залишились у минулому проблеми з виплатою заробітної плати. Сьогодні середня зарплата заводчан сягає 10 тис. грн. Питання соціального захисту працівників вирішуються спільно адміні­страцією та профкомом.

Вл. інф. ФПО

 

В АПСВТ СТВОРЕНО ЛАБОРАТОРІЮ ТУРИЗМУ

27 вересня, у День туризму, в Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України за іні­ціативи ректора Академії, доктора фі­лософських наук, професора Вікторії Буяшенко та за підтримки ГО «Асоціа­ція професійних об’єднань кадрового потенціалу туристсько - екскурсійної сфери України» відкрився новий творчий підрозділ – науково - навчаль­но - практична лабораторія туризму.

Л абораторію створено з метою забезпечен­ня практичної підготовки студентів за спеціальністю «Туризм» в умовах реаль­но діючого туристичного підприємства, реалізації міждисциплінарних зв’язків професій­но орієнтованих дисциплін, екскурсійного супро­воду і туристичного обслуговування, популяри­зації туристичних професій. Лабораторія туриз­му (завідувач – О.І. Міхо) є структурним підрозді­лом кафедри спеціальних туристичних дисци­плін (завідувач кафедри – кандидат педагогіч­них наук, доцент, член Наукової ради з туризму Мінекономрозвитку України, віце - президент Асоціації Т.Г. Сокол).

Н а відкритті лабораторії були присутні президент Асоціації, дійсний член Академії туризму Украї­ни, заслужений працівник культури України Г.П. Науменко, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, президент туристичної компанії «Гамалія» І.А. Голубаха та начальник департа­менту прийому туристів в Україні ТК «Гамалія» О.М. Раскін, керівник HR - відділу готелю «Хілтон» Г.О. Мєдвєдєва, директор компанії World of Seamen Group Г.М. Алєксєєва, директор із прода­жів мережі «Поїхали з нами» А.І. Соцька та мене­джер з персоналу М.В. Пахалович, керівник де­партаменту маркетингу і розвитку туризму ПрАТ «Укрпрофтур» А.С. Давидюк, голова предметно-циклової комісії «Туристичне обслуговування» Київського коледжу культури і мистецтв М.С. Адамовська, відомий журналіст, організатор туристичних експедицій з джайлоо - туризму А.П. Анікін. Були запропоновані конкретні напря­ми та форми роботи, пропозиції співробітництва щодо залучення молоді до навчання туристичним спеціальностям, здійснення наукових розробок та творчих програм. Студенти, викладачі та гості пе­реглянули святкову концертну програму.

С вяткування Дня туризму в Академії продовжи­лося 28 вересня проведенням традиційного сту­дентського туристичного зльоту.

Вл. інф. АПСВТ

11.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання