« на головну 25.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (956)
21
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

УСВІДОМ СЕБЕ ЄВРОПЕЙЦЕМ: ЗМІНИ ПОЧИНАЮТЬСЯ З ОСВІТИ

УСВІДОМ СЕБЕ ЄВРОПЕЙЦЕМ: ЗМІНИ ПОЧИНАЮТЬСЯ З ОСВІТИ

7-8 червня у м. Києві відбулася друга частина медійної платформи «Усвідом себе європей­цем: зміни починаються з освіти». Захід провели Профспілка працівників освіти і науки України спільно з Фондом ім. Ф. Еберта в Україні. Метою його є система­тизація та поглиблення знань про євроінтегра­ційні процеси в Україні та виклики, що поста­ють перед освітянами в умовах реформування галузі.


Я к повідомляє прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України, цьогоріч учасниками ме­дійної платформи стали 25 пред­ставників з усієї України – вчите­лі, викладачі, профспілкові акти­вісти.

У вітальній частині взяли участь та виступили голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, його заступник Сергій Романюк, керівник Регіонального пред­ставництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні Маттес Бубе, Надзвичай­ний та Повноважний Посол Фін­ляндії в Україні Юха Віртанен, експерт Інтернаціоналу освіти Тімо Лінсенмайєр (Бельгія).

Спілкуючись з учасниками медійної платформи, голова Профспілки Георгій Труханов на­голосив, що шлях у Європу – це, насамперед, дотримання нашого внутрішнього законодавства та міжнародних конвенцій, які є складовою нашого правового поля.

У свою чергу, керівник Регіо­нального представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні Маттес Бубе підтримав освітян у праг­ненні навчатися, отримувати практичні знання та міжнарод­ний досвід для використання в своїй роботі в Україні.

Спікерами медійної платфор­ми виступили експерти Пред­ставництва ЄС в Україні, Плат­форми громадянських ініціатив, викладачі провідних вишів Укра­їни та сфери медіа. Модератором платформи став Богдан Ференс (Комітет з питань європейської інтеграції).

Перший день заходу розпочав­ся із знайомства з Представни­цтвом ЄС в Україні, новими про­ектами та програмами, які реалі­зуються сьогодні в країні. Учас­никам було цікаво дізнатися, яки­ми можливостями можна скорис­татися освітянам в регіонах для подальшої співпраці та розши­рення горизонтів. Цією інформа­цією поділилася Ірина Стадній­чук з відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Директор Платформи грома­дянських ініціатив Анатолій Ку­цевол провів сесію «питання-від­повідь» щодо можливостей, які відкриваються для освіти через прийняття безвізового режиму, й окреслив сучасні виклики для українців.

З презентацією міжнародної діяльності Профспілки працівни­ків освіти і науки України та її інтеграції до європейського профспілкового руху виступила завідувач міжнародного відділу ЦК Профспілки Катерина Малю­та-Осаулова.

Практичну панель провів ко­ординатор з питань комунікацій Тімо Лінсенмайєр, який розповів про всесвітню кампанію Інтерна­ціоналу освіти «Єднаймося зара­ди якісної освіти».

Другий день медійної плат­форми виявився не менш насиче­ним та цікавим. Вперше у заході взяв участь Надзвичайний та По­вноважний Посол Фінляндії в Україні пан Юха Віртанен, який розгорнуто та детально розповів про успіх та виклики фінської системи освіти.

Про власний досвід викладання в Польщі розповіла викладач Ки­ївського національного універси­тету ім. Т. Шевченка Юлія Несте­ряк, продемонструвавши на прак­тиці кілька вправ із скарбнички активних методів навчання.

Тренер з візуальних комуніка­цій Андрій Шевчук ознайомив з прийомами сучасної подачі ін­формації для її кращого сприй­няття аудиторією, а також додав до практичної частини роботи презентаційні матеріали та ко­рисні ресурси.

Аналізуючи домашнє завдан­ня учасників та підбиваючи під­сумки роботи, завідувач відділу інформаційного забезпечення та комунікацій Інна Михальченко націлила освітян активніше ви­користовувати ті знання та прак­тичні рекомендації, які вони отримали в ці дні. І висловила сподівання, що подібні заходи в тій чи іншій формі пройдуть у кожному регіоні.

Урочистий момент вручення сер­тифікатів провели заступник голо­ви Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк та модератор Богдан Ференс.

 


БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ – ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ

31 травня у конференц-залі Українського державного центру радіочастот Профспілка працівників зв’язку України разом із соціальними партнерами провели нараду з підбиття підсумків виконання заходів з наго­ди Всесвітнього дня охорони праці, який у 2017 році проходив під гаслом «Удосконалення збору та вико­ристання даних про безпеку та гігієну праці».

Я к повідомляє Профспіл­ка працівників зв’язку України, у заході взяли участь заступник голо­ви Державної служби України з питань праці Ігор Шумелюк, за­відувач відділу технічної ін­спекції праці департаменту охо­рони праці ФПУ Тетяна Горюн, а також представники НКРЗІ, Держспецзв’язку, Мінінфра­структури, підприємств, уста­нов та організацій галузі, опера­торів мобільного зв’язку, керів­ники служб та відділів охорони праці, голови профспілкових організацій підприємств.

Відкрив нараду голова Проф­спілки працівників зв’язку України Микола Стародуб. У своєму виступі він зазначив, що невипадково МОП запропонува­ла такий девіз Всесвітнього дня охорони праці. Адже, як свід­чить статистика, в Україні існує проблема з приховуванням від розслідування та обліку нещас­них випадків на виробництві. Голова Профспілки звернув ува­гу присутніх на те, що на під­приємствах галузі ця проблема відсутня.

Загалом, у ході проведення за­ходів до Дня охорони праці, від­повідно до затверджених робо­чих планів, у галузі проведено:

– комплексні обстеження і ці­льові перевірки стану охорони праці та виробничої санітарії на робочих місцях, додержання вимог безпеки праці під час ви­конання робіт, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуаль­ного та колективного захисту;

– анкетування працівників для виявлення недоліків на робочих місцях;

– зустрічі керівництва підпри­ємств з працівниками щодо по­ліпшення умов праці, реалізації заходів, спрямованих на мінімі­зацію виробничого травматизму;

– збір пропозицій працівників стосовно поліпшення стану охо­рони праці, створення безпеч­них та нешкідливих умов праці;

– навчання та перевірку знань у працівників, що виконують ро­боти з підвищеною небезпекою, шляхом запровадження програ­ми «Облік навчання з питань охорони праці»;

– навчально-практичні семіна­ри та тренування з питань без­печного виконання робіт та екс­плуатації обладнання підвище­ної небезпеки, утримання буді­вель і споруд у належному тех­нічному стані, дій працівників у надзвичайних ситуаціях та при наданні першої долікарня­ної медичної допомоги потерпі­лим тощо.

Також на підприємствах, уста­новах, організаціях галузі від­булися конкурси з охорони пра­ці, організовувалися дні відкри­тих дверей під назвою «Робоче місце моїх батьків», заходи з ушанування пам’яті загиблих на виробництві.

 

 

17.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2018 02:08

25.06.2018 02:07

25.06.2018 01:49

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання