« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Коли підемо на заслужений відпочинок?

Коли підемо на заслужений відпочинок?

Фахівці Федерації профспілок України провели попередню експертну оцінку ос­новних положень проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпе­чення реформування пенсійної системи», зареєстрованого у Верховній Раді України 13 грудня 2010 року, реєстр. № 7455.

Пропонуємо аналіз змін у солідарній сис­темі пенсійного страхування. З повним текстом експертної оцінки можна оз­найомитися на сайті ФПУ.

1. Підвищити пенсій­ний вік для жінок з 55 до 60 років, кожні півроку збільшуючи його на 6 мі­сяців, починаючи з 1 лю­того 2011 року.

ФПУ пропонує відклас­ти розгляд питання під­вищення пенсійного віку на більш пізній термін, після завершення відповід­ної підготовчої роботи. Як з’ясували експерти Федера­ції, за рахунок підвищення пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років економія коштів Пенсійного фонду України у 2011 році стано­витиме лише 554 млн грн із подальшим збільшенням цієї суми у наступні роки. Профспілки запропонува­ли заміщення цієї суми за рахунок проведення таких заходів: виведення з тіні (легалізації) заробітної пла­ти з нарахуванням на неї внесків до Пенсійного фон­ду України; розширення зайнятості незайнятих гро­мадян України; збільшен­ня фонду оплати праці за­вдяки підвищенню частки оплати праці в операційних затратах на виробництво продукції. Обсяги додат­ково залучених внесків до бюджету Пенсійного фонду можуть становити не менш як 75 млрд грн на рік.

Окрім того, слід зазна­чити, що не було проведе­но прогнозних розрахун­ків впливу підвищення пенсійного віку для жінок на ситуацію на ринку пра­ці, не вирішено проблему працевлаштування молоді та жінок передпенсійного віку. Ці питання вже сьо­годні стоять дуже гостро.

2. Збільшити трива­лість страхового ста­жу, необхідного для при­значення пенсій за віком, із 5 до 15 років.

Внесена пропозиція по­гіршує умови пенсійного забезпечення громадян. Наприклад, якщо особа матиме стаж роботи всього 13 років, то, відповідно до зазначеного вище, права на пенсійні виплати вона не матиме. Це не зовсім справедливо, адже вона (і за неї) упродовж 13 років сплачувала (сплачували) страхові внески. Якщо все-таки ухвалюється рішення про збільшення необхідно­го стажу роботи, то слід пе­редбачити пенсію за віком при неповному стажі, як це було передбачено раніше діючим законодавством (за наявності не менше 5 років страхового стажу).

3. Збільшити трива­лість страхового стажу з 20 років у жінок і 25 ро­ків у чоловіків до 30 і 35 років відповідно, необхід­них для призначення мі­німальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму. При цьому підвищення до пенсій за понаднормовий стаж у розмірі 1% об­численого розміру пенсії провадитиметься лише за кожний повний рік ро­боти понад зазначених вище 30 і 35 років.

Це фактично призведе до зниження рівня пен­сійного забезпечення ба­гатьох пенсіонерів, у яких була низька заробітна пла­та й відносно невеликий стаж роботи.

Нині у чоловіків і жінок середня тривалість стра­хового стажу становить лише 35 років, тому значна частина громадян не мати­ме права на підвищення до пенсій. Значно збільшить­ся кількість пенсіонерів, які одержуватимуть пен­сії нижче мінімальної. У зв’язку з цим пропонується залишити діючу норму.

4. Для обчислення роз­мірів пенсій використо­вувати заробітну плату лише за період страхово­го стажу після 1 липня 2000 року за даними пер­соніфікованого обліку.

У цілому пропозиція підтримується. Відповід­но до чинного законодав­ства, під час призначення пенсії враховується заро­бітна плата за будь-які 60 календарних місяців робо­ти підряд до 1 липня 2000 року і за весь період, почи­наючи з 1 липня 2000 року, до моменту звернення за призначенням пенсії. Ра­зом із тим перед виходом на пенсію, особливо з огля­ду на складний фінансово-економічний стан під­приємств і організацій, працівники можуть мати значно нижчу заробітну плату, ніж, приміром, 15–20 років тому.

Тому слід залишити ді­ючу норму, але за бажан­ням працівника. Тобто, якщо працівник бажає до­датково до заробітної пла­ти за період із 1 липня 2000 року до виходу на пенсію взяти ще заробітну плату за будь-які 5 років роботи за період до 1 липня 2000 року, то таку можливість йому необхідно забезпечити.

5. Під час обчислення коефіцієнтів заробітку передбачається за пері­оди одержання допомоги із безробіття враховува­ти мінімальну заробіт­ну плату.

Зазначена пропозиція не підтримується, оскіль­ки більша частина безро­бітних одержують допо­могу із безробіття у значно вищому розмірі, ніж міні­мальна заробітна плата. Тому слід враховувати роз­мір допомоги із безробіття або дати можливість вилу­чати зазначені періоди під час визначення коефіцієн­тів заробітку.

6. Під час призначення пенсій визначати їх роз­міри із застосуванням середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки перед зверненням з приводу призначення пенсії.

Унесена пропозиція суттєво знижує розміри пенсій. Слід залишити діючу норму, тобто під час обчислення пенсії має враховуватися середня за­робітна плата в Україні за календарний рік, що передує року звернення з приводу призначення пен­сії. В іншому разі, ніякого осучаснення заробітної плати працівника за ми­нулий період (а це головна мета коригування заробіт­ку) не відбуватиметься.

7. Перерахунок пен­сій працюючим пенсіо­нерам передбачається провадити лише з ураху­ванням стажу роботи після призначення пенсії (не менше 2 років) або із застосуванням стажу роботи і заробітку після призначення пенсії, але розрахунок пенсії прова­дити із застосуванням показника середньої за­робітної плати в Укра­їні, відповідно до якого раніше було призначено (перераховано) пенсію.

Внесена пропозиція не підтримується. Пенсіо­нери, продовжуючи пра­цювати, сплачують (і за них сплачуються) внески на пенсійне страхуван­ня, розмір яких є висо­ким. Тому для них пенсії мають підвищуватися у більш вищому розмірі по­рівняно з непрацюючими пенсіонерами.

Пропонуємо у зако­нопроекті передбачити норму щодо перерахунку пенсій працюючим пенсі­онерам з урахуванням се­редньої заробітної плати в Україні за календарний рік, що передує року звер­нення з приводу перера­хунку пенсії.

Департамент із питань соціального захисту

06.01.2011Коментарі

#1 24.01.2011 14:29 добавил: Киянин | додати коментар

Виявляється є ще грамотні фахівці в Україні - всі висновки вірні. А коли чую тігіпковську брехню, то думаю чи людина настільки неграмотна, чи цинічна

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання