« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Пенсійна реформа – боротьба триває

Пенсійна реформа – боротьба триває

10 вересня 2011 року Прези­дент України підписав ухва­лений Верхо­вною Радою За­кон України «Про заходи щодо законо­давчого забезпе­чення реформу­вання пенсійної системи», який набув чинності 1  жовтня 2011 року.

Новоприйнятий за­кон суттєво по­гіршує умови пенсійного забез­печення грома­дян, оскільки нові пенсіо­нери отримуватимуть мен­ші пенсії порівняно з тими, які б вони одержували за старими нормами, та су­перечить статтям 21, 22, 24 Конституції України.

Протягом усього періо­ду розгляду законопроек­ту у Верховній Раді (із грудня 2010 року) Федера­ція профспілок України вживала всіх можливих за­ходів, аби його було від­кликано з парламенту, та ініціювала всебічне гро­мадське обговорення пен­сійної реформи.

Завдяки активній пози­ції профспілок було від­кладено розгляд законо­проекту у Верховній Раді на півроку, практично всі пропозиції Федерації до за­кону було підтримано Ко­мітетом у справах пенсіо­нерів, ветеранів та інвалі­дів. Однак, на жаль, під час розгляду закону у дру­гому читанні пропозиції профспілок щодо основних його положень враховано не було.

Звернення Федерації профспілок України до Президента про застосу­вання права вето до при­йнятого закону не було підтримане.

Отже, закон ухвалено і він набув чинності. Проте залишаються невирішени­ми проблеми фінансової ста­білізації Пенсійного фонду та забезпечення соціальної справедливості. Не передба­чено у ньому і підвищення пенсій, про що постійно обі­цяли його розробники.

У зв’язку з цим Федера­ція профспілок України вимагатиме від Уряду вжиття заходів щодо істот­ного збільшення надхо­джень до Пенсійного фон­ду, ліквідації дефіциту пенсійних коштів і забез­печення поступового під­вищення пенсійного забез­печення громадян.

Насамперед необхідно вжити заходів у сфері за­йнятості та заробітної пла­ти. Нині в країні спостері­гається високий рівень без­робіття, велика кількість працівників зайняті непо­вний робочий день, працю­ють без оформлення трудо­вих відносин. Чимало ке­рівників підприємств і ор­ганізацій усіма можливи­ми засобами ухиляються від сплати внесків до Пен­сійного фонду, а працівни­ки, отримуючи винагороду в «конверті», обкрадають пенсіонерів – наших бать­ків, матерів, дітей, роди­чів, знайомих, друзів. Адже несплачені страхові внески (Пенсійний фонд недоотримує десятки мі­льярдів гривень) – це малі розміри пенсій та інших соціальних виплат.

Пріоритетним завдан­ням Уряду, роботодавців і профспілок є невідкладне реформування системи за­робітної плати, забезпе­чення дієвих заходів із ле­галізації зайнятості та до­ходів, запровадження спе­ціальних програм щодо сприяння зайнятості моло­ді та осіб передпенсійного віку.

Профспілки всіх рівнів разом із галузевими мініс­терствами та відомствами, місцевими органами вла­ди мають узяти участь в реалізації заходів щодо розширення виробництва, зниження собівартості продукції, ліквідації різ­номанітних посередниць­ких структур у сфері ви­робництва, що перешко­джають зростанню заро­бітної плати, належному наповненню державного та місцевих бюджетів, бю­джету Пенсійного фонду.

На місцях необхідно по­силити контроль за прове­денням атестації робочих місць і захистити пенсійні права працівників, зайня­тих на роботах зі шкідли­вими та важкими умовами праці. Не можна допуска­ти ліквідації підприємств та організацій без вирі­шення питань гарантуван­ня прав працівників на пен­сійне забезпечення, у т. ч. на пільгових умовах.

Окрім того, Федерація профспілок домагатиметь­ся від Уряду звільнити Пенсійний фонд від не­властивих йому виплат, забезпечити прозорість пенсійної системи й керу­вання Пенсійним фондом України на тристоронній основі – за участі представ­ників держави, профспі­лок і роботодавців.

У центрі уваги ФПУ за­лишаються питання осу­часнення раніше призна­чених пенсій із метою збе­реження їх купівельної спроможності, удоскона­лення порядку обчислення пенсій та їх перерахунку.

Ми продовжимо бороть­бу проти практики призна­чення пенсій за двома де­сятками законів: пенсії для всіх категорій праців­ників мають призначатися за єдиними нормами пен­сійного забезпечення.

Федерація профспілок України задля мінімізації негативних наслідків реа­лізації пенсійної реформи домагатиметься оператив­ного внесення поправок до існуючих законів і підза­конних актів, здійснюва­тиме жорсткий громад­ський контроль за забезпе­ченням прав пенсіонерів та боротиметься за при­йняття соціально справед­ливого пенсійного закону, який би забезпечив реалі­зацію конституційних прав на повноцінну пенсію та достойний рівень життя.

Попереду тривала робо­та, і її результат залежить від профспілкової згурто­ваності та наполегливості.

Сергій КОНДРЮК, заступник Голови ФПУ

 


МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ВЕТЕРАНА

Щороку 1 жовтня весь світ відзначає Міжнарод­ний день людей похилого віку, проголошений Ге­неральною асамблеєю ООН, а Україна – ще й День ветерана. Це свято зобов’язує нас усіх іще більше посилити увагу до проблем літніх людей і ще раз усенародно засвідчити повагу та шано­бливе ставлення до ветеранів війни і праці, на­ших батьків і матерів, дідусів та бабусь, на долю яких випали нелегкі випробування.

Активну участь у соціаль­ній підтримці та вирішенні повсякденних турбот пен­сіонерів, інвалідів, самотніх літніх людей беруть і проф­спілкові організації всіх рів­нів, зокрема завдяки Гене­ральній, галузевим та регі­ональним угодам, колек­тивним договорам, які пе­редбачають конкретні по­ложення щодо соціального захисту цих громадян.

Федерація профспілок України протягом багатьох років співпрацює з Радою Організації ветеранів Украї­ни та щорічно бере участь у спільних заходах із від­значення Міжнародного дня людей похилого віку і вшанування активістів ве­теранського руху. Не стали винятком і цьогорічні уро­чистості.

Так, 30 вересня 2011 року в Українському фонді культу­ри з цього приводу відбу­лися святкові заходи. З ін­формацією та привіталь­ним словом перед запро­шеними виступила керів­ник Управління соціально­го захисту соціально-економічного департамен­ту ФПУ Галина Голеусова, яка вручила активістам ве­теранського руху сувенір­ну корпоративну продук­цію. У своєму виступі Гали­на Голеусова зазначила, що Федерація профспілок України з метою недопу­щення погіршення соціаль­ного захисту найбільш не­захищених верств населен­ня – інвалідів, ветеранів війни та праці й інших кате­горій – постійно тримає на контролі та реагує на змі­ни, які відбуваються в сфері пенсійного забезпечення, надання соціальних гаран­тій, соціального обслугову­вання тощо.

Приєднуючись до вшану­вання із нагоди свята, щиро вітаємо всіх ветеранів України з Міжнародним днем людей похилого віку та Днем ветерана! Бажаємо довгих років життя, всіх земних благ, загальної лю­бові та пошани, а також найдорожчого – міцного здоров’я та миру!

Соціально-економічний департамент ФПУ

09.10.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання