« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Пенсійна реформа: етапи боротьби

Пенсійна реформа: етапи боротьби

У лютому ц. р. на засіданні Президії ФПУ було розглянуто питання щодо урядового законопроекту про пенсійну реформу. За під­сумками засідання було схвалено відповідне Звернення профспілок до Кабінету Міні­стрів України. В документі визначено, що у разі нереагування Уряду членським організа­ціям слід розпочати підготовчу роботу з проведення масових протестних акцій в об­ластях та Києві; влаштувати пікетування Верховної Ради України в день розгляду зако­нопроекту № 7455 «Про заходи щодо законо­давчого забезпечення реформування пенсій­ної системи», а координаційному комітето­ві ФПУ з питань проведення протестних дій розробити й оперативно довести до член­ських організацій план підготовки і прове­дення акцій у столиці.

Упродовж року ФПУ вжито заходів за­для того, аби під час прийняття Урядового проек­ту пенсійної реформи її пропозиції та зауваження були почуті. Зокрема, 2 бе­резня 2011 року проведено пікетування Комітету у справах пенсіонерів, вете­ранів та інвалідів ВРУ. Це відбулося під час його засі­дання, де розглядалися під­сумки парламентських слухань «Стан пенсійної реформи та шляхи її вдо­сконалення» та проекту Ре­комендацій із цього питан­ня. А вже наступного дня було проведено зустріч членів ради ФПУ та делега­тів VI з’їзду ФПУ з віце-прем’єр-міністром – міні­стром соціальної політики України Сергієм Тігіпком.

Тоді ж, на початку бе­резня, від народного депу­тата України Василя Хара до Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів було надіслано лист – пропозиції (поста­тейні) до проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечен­ня реформування пенсій­ної системи».

А наступного дня, 11 бе­резня, Федерація профспі­лок України провела черго­ве пікетування представ­ництва МВФ в Україні і вручила ультиматум у зв’язку з його антисоціаль­ною діяльністю в Україні, зокрема й у сфері пенсійно­го забезпечення.

ЛИСТИ... З  НАДІЄЮ

Кілька тижнів по тому ФПУ надіслала листа до Президента України щодо законопроекту з прохан­ням доручити Кабміну від­кликати цей проект, про­вести діалог із соціальни­ми партнерами, як перед­бачено нормами Генераль­ної угоди, доопрацювати з урахуванням унесених за­уважень та пропозицій, і узгоджений у новій редак­ції варіант законопроекту внести до Верховної Ради України. Після цього звер­нулися до віце-прем’єр-міністра України – міні­стра праці та соціальної політики С. Тігіпка з про­ханням надати графік про­ведення додаткового обго­ворення пенсійної рефор­ми у регіонах та для забез­печення конструктивного соціального діалогу пові­домити, які пропозиції профспілок будуть врахо­вані під час доопрацюван­ня цього законопроекту.

На початку травня Фе­дерацією було надіслано звернення до прем’єр-міністра України М. Азаро­ва, в якому йшлося про те, що, як і під час попередньо­го етапу обговорення зако­нопроекту, зустрічі зво­дяться лише до інформу­вання державними поса­довцями присутніх про норми зазначеного законо­проекту. Таким чином, удо­сконалення механізму про­ведення громадського об­говорення, про що вів мову Президент України, не від­булося. Крім того, вкотре було звернено увагу на те, що досі не відбулося жод­ної робочої зустрічі розроб­ників законопроекту з профспілками та робото­давцями для докладного обговорення внесених за­конодавчих пропозицій.

Тоді ж, у травні, відбу­лося засідання робочої гру­пи за участі представників Мінсоцполітики, Пенсій­ного фонду, профспілок та науковців, на якому обго­ворювалися пропозиції профспілок до законопро­екту. З боку представників державних органів ця зу­стріч мала формальний ха­рактер, пропозиції проф­спілок щодо внесення змін до положень, які спрямова­ні на погіршення рівня пен­сійного забезпечення, про­ігноровано.

Дещо пізніше ФПУ наді­слала листа до Адміністра­ції Президента з прохан­ням узяти під контроль проведення громадського обговорення пенсійної ре­форми та влаштувати зу­стріч представників ФПУ та Адміністрації задля вре­гулювання питань, які ви­никають у ході проведення пенсійної реформи.

Згодом профспілки звер­нулися до Прем’єр-міністра України М. Азарова з вимо­гою відкликати з ВР внесе­ний на заміну поданого ра­ніше законопроект та доо­працювати його зі сторона­ми соціального діалогу, врахувавши висловлені за­уваження та пропозиції. Того ж дня було надіслано звернення до Президента України з проханням узяти під контроль дотримання конституційних прав гро­мадян під час проведення пенсійної реформи та не допустити прийняття зако­нопроекту у внесеній ре­дакції, а також зобов’язати Уряд доопрацювати проект разом зі сторонами соці­ального діалогу.

У червні на засіданні СПО профспілок було схва­лено Заяву щодо пенсійної реформи в Україні і наді­слано її на адресу Прези­дента та Голови Верховної Ради. Тоді ж до Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на­дійшов лист щодо не під­тримання доопрацьовано­го проекту закону з поста­тейними зауваженнями та пропозиціями.

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА

Напередодні й під час розгляду законопроекту № 7455 у першому читанні, яке відбулося 15–16 червня, біля будівлі Верховної Ради України проводилася інформаційно-роз’яснювальна акція.

ФПУ звернулася до членських організацій з ініціативою провести зі­брання, на яких обговори­ти можливі наслідки при­йняття цього законопроек­ту й звернутися до Голови ВРУ, народних депутатів про не підтримання норм, спрямованих на обмежен­ня законних прав грома­дян.

На засіданні НТСЕР удруге, за наполяганням сторони профспілок, було розглянуто питання про проведення пенсійної ре­форми, однак, як і під час попереднього засідання, рі­шення прийнято не було.

До комітету ВРУ у спра­вах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів за підписом народного депутата Украї­ни Василя Хара надійшов лист із пропозиціями до проекту згаданого закону для врахування їх під час доопрацювання документа перед внесенням його на друге читання.

«СПЕКОТНИЙ» ЛИПЕНЬ

Аби забезпечити інфор­мування членських органі­зацій і членів профспілок на веб-порталі ФПУ у пер­ший день липня було роз­міщено низку матеріалів стосовно законопроекту про пенсійну реформу. Се­ред них, зокрема, доопра­цьований законопроект № 7455, аналітичні матеріали фахівців ФПУ до нього, по­статейні зауваження, ін­формація про загрози пен­сійної реформи та хроноло­гія дій ФПУ щодо підготов­ки проекту.

На засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ у справах пенсіонерів, вете­ранів та інвалідів за участі представників ФПУ розгля­далося питання щодо доопрацювання проекту зга­даного закону. Більшість пропозицій, внесених Голо­вою ФПУ Василем Хара, були враховані.

Деякі членські організа­ції ФПУ 5 і 7 липня провели пікетування Верховної Ради, після чого народним депутатам було передано відповідну резолюцію.

Прийнятий 8 липня 2011 року Верховною Радою За­кон України «Про заходи щодо законодавчого забез­печення реформування пенсійної системи» ще не підписаний Головою Вер­ховної Ради України і, від­повідно, – не поданий на підпис Президентові. За повідомленням засобів ма­сової інформації, у зв’язку з унесенням народними де­путатами проекту постано­ви про скасування ухвале­ного документа Верховна Рада на своєму засіданні спершу має його розгляну­ти, і лише тоді вирішувати­меться питання про подан­ня закону на підпис главі держави.


АКТИВНИЙ НАСТУП

після прийняття верховною Радою закону про пен­сійну реформу на одному з засідань президії ФпУ було схвалено Звернення до президента України про застосування права вето до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу­вання пенсійної системи». на підтримку цього звер­нення 15 липня проведено пікетування адміністра­ції Президента.

Тим часом у регіонах пройшли масові акції, організо­вані членськими організаціями ФпУ, проти прийнят­тя пенсійної реформи. Їх учасники звернулися з від­повідними зверненнями, телеграмами до вищих ор­ганів державної влади, народних депутатів про не­припустимість обмеження пенсійних прав громадян і зниження розмірів пенсій.

11.09.2011


Соціально-економічний департамент ФПУ

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання