« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Реформування пенсійної системи: позиція громадськості

Реформування пенсійної системи: позиція громадськості

18 травня учасники круглого столу – представники проф­спілкових, ветеранських, мо­лодіжних, інших громад­ських організацій та наукових установ обговорили уря­довий проект Закону Укра­їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запроваджен­ня накопичувальної системи загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. № 2767 від 30.04.2015), а та­кож інші альтернативні зако­нопроекти. Захід відбувся у приміщенні ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Серед питань, що роз­глянули учасни­ки, – можливості та ризики запрова­дження професій­ної пенсійної програми та накопичувальної системи загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання (2-го рівня) в умовах економічної кризи; гарантії збереження накопичених ко­штів від знецінення та втра­ти; розміри пенсійних внесків до професійних пенсійних програм і розміри пенсійних виплат; гарантії мінімальних пенсійних виплат у професій­ній пенсійній програмі; здій­снення контролю за правиль­ністю визначення переліку робочих місць (списків пра­цівників, зайнятих на робо­тах зі шкідливими та важки­ми умовами праці), проведен­ням атестації робочих місць, сплатою внесків до професій­ної пенсійної програми; пере­хід до єдиних принципів на­рахування пенсій; визначен­ня безпосередньо в одному за­коні розмірів усіх пенсійних виплат (доплат, надбавок, підвищень до пенсій тощо); удосконалення окремих поло­жень у солідарній пенсійній системі.

Учасники круглого столу зазначили, що внесені проек­ти не пропонують комплек­сного розв’язання гострих проблем. Часткове вирішен­ня окремих питань пенсійної системи пропонують у той час, коли зберігається критич­на гострота розбалансованос­ті солідарної частини, не вда­ється ліквідувати дефіцит бю­джету Пенсійного фонду Укра­їни внаслідок того, що «замо­рожено» розмір мінімальної пенсії за віком, який з 1 груд­ня 2013 року не змінювався і становить лише 949 грн; зу­пинено щорічний (з 1 берез­ня) перерахунок призначе­них пенсій з урахуванням темпів зростання середньої заробітної плати в Україні та рівня інфляції (розміри пен­сій, призначені у різні роки, різняться між собою у 2,5 раза); за останні роки значно зменшилося співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати в країні з 54 до 40–41% (середня пенсія – 1581 грн, середня зарплата – 3860 грн).

При такому критичному зниженні рівня пенсійного забезпечення Верховною Ра­дою запроваджено безпреце­дентні вилучення коштів у громадян: обкладання пен­сій податком і військовим збором і просто немотивова­не вилучення частини пен­сій працюючих пенсіонерів (15%).

Через різке падіння купі­вельної спроможності пен­сій мільйони пенсіонерів пе­ретворюються на тотальних бідняків, що, за визначен­ням Міжнародної організації праці, «є загрозою для індиві­дуальних свобод та розвитку суспільства в цілому».

Не зроблено відчутних кроків для розв’язання одні­єї з основних проблем солі­дарної пенсійної системи – незадовільного наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Незважаючи на неодноразові запевнення з боку урядових структур щодо роз­роблення та вжиття заходів для виведення з «тіні» заро­бітної плати та зайнятості, практичного підтвердження їхнім діям не бачимо. Варто зазначити, що нині для отри­мання хоча б мінімальної пенсії заробітна плата має становити близько 3 тис. грн.

Погіршення стану еконо­міки країни, неврегульова­ність окремих питань діяль­ності недержавних пенсій­них фондів, збереження на­копичених коштів, проблеми зі стабільністю банків, низь­кою заробітною платою пра­цівників, високим рівнем та довготривалим безробіттям, недовіра до накопичуваль­ної системи, що пов’язано з відсутністю гарантій збере­ження накопичених коштів, стримують розвиток недер­жавного пенсійного забезпе­чення.

Голова Федерації профе­сійних спілок України Григо­рій Осовий наголосив: «Фак­тично ми, профспілки, не можемо дати згоду на запро­вадження накопичувальної системи в нинішніх умовах. На переконання профспілок, це пов’язано з багатьма еко­номічними ризиками і не дасть потрібного суспільно­го ефекту». Григорій Осовий також зазначив, що за тиж­день відбудеться засідання Спільного представницько­го органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, на якому буде сфор­мовано спільну профспілко­ву позицію з цього питання.

Спеціаліст із соціально-економічної роботи Проф­спілки працівників охорони здоров’я України Галина Го­леусова зазначила: «Це ж як треба не любити свою краї­ну і свій народ, щоб втягну­ти в таку аферу!.. У засобах масової інформації цей за­конопроект подається так, начебто нам обіцяють «рай­ські кущі». Дивує безвідпо­відальність осіб, які таким чином вирішують питання мільйонів нинішніх і май­бутніх пенсіонерів. Як мож­на в умовах фінансової кри­зи запроваджувати систему, яка найбільше страждає від неї? Найстрашніше те, що жодних розрахунків на ма­крорівні, жодних прогнозів не дається».

Голова Конфедерації віль­них профспілок України Ми­хайло Волинець зауважив, що «нам потрібно концентру­вати зусилля і чітко визна­читися, на яких майданчи­ках хто що має робити». Зо­крема, слід проводити роз’яснювальну роботу серед насе­лення, аби не допустити при­йняття «таких безвідпові­дальних законопроектів».

В обговоренні також взя­ли участь заступник Голо­ви ФПУ Сергій Українець, заступник голови правлін­ня Пенсійного фонду Укра­їни Владислав Машкін, за­ступник директора департа­менту пенсійного забезпе­чення Мінсоцполітики Ва­лентина Кудін, представ­ник Уповноваженого Вер­ховної Ради України з прав людини – керівник департа­менту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Дмитро Лях, помічник-консультант народного депутата Ната­лії Королевської Світлана Науменко.

Підбиваючи підсумки круглого столу з обговорен­ня запровадження накопи­чувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нараху­вання пенсій, учасники за­твердили Рекомендації, які будуть узяті до уваги під час формування профспілкової позиції із зазначеного питан­ня на черговому засіданні СПО об’єднань профспілок.

  • Григорій Осовий, Голо­ва Федерації профспілок України:

«Фактично ми, профспілки, не можемо дати згоду на запрова­дження накопи­чувальної систе­ми в нинішніх умовах. На пере­конання профспі­лок, це пов’язано з багатьма еко­номічними ризи­ками і не дасть потрібного суспільного ефекту».

23.05.2015


Олена ОВЕРЧУК «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання