« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Консолідувалися заради пенсіонерів

Консолідувалися   заради пенсіонерів

 У Києві відбувся семінар для членських орга­нізацій ФПУ «Про консоліда­цію дій, спрямованих на по­ліпшення пенсійного забез­печення» за участю пред­ставників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду.

 У заході взяли участь за­ступник Голови ФПУ Сергій Українець, ди­ректор департаменту пенсійного забезпечен­ня Міністерства соціальної полі­тики Микола Шамбір, а також ди­ректор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Владислав Машкін.

Під час свого виступу Микола Шамбір охарактеризував ситуа­цію, що склалася в системі пенсій­ного забезпечення. Зокрема, ди­ректор департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики по­відомив, що правом дострокового виходу на пенсію після досягнен­ня 55-річного віку протягом року скористалися 23,5 тис. жінок; 138 осіб скористалися правом відстро­чення періоду звернення за при­значенням пенсії; одноразову гро­шову допомогу при виході на пен­сію в розмірі 10 місячних пенсій одержали 1795 осіб.

Владислав Машкін зупинився на питанні реформування пенсій­ної системи в Україні протягом по­точного року. Директор департа­менту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду зазна­чив, що задля реалізації нових соціальних ініціа­тив Президента України Віктора Януковича уряд прийняв рішення, спря­мовані на розв’язання складних проблем пен­сійного забезпечення громадян. Зокрема, від­повідно до постанови Ка­бінету Міністрів Украї­ни «Про підвищення рів­ня соціального захисту населення» від 23 квітня 2012 року з 1 травня пе­редбачено осучаснення раніше призначених пенсій виходячи із середньомісячного заробітку в га­лузях економіки за 2007 рік. При цьому мінімальне збільшення роз­міру пенсії становило: для пенсіо­нерів, які отримують трудові пен­сії та мають необхідний страхо­вий стаж, – не менше 100 грн; для пенсіонерів, які отримують трудо­ві пенсії, але не мають необхідно­го страхового стажу, – не менше 50 грн; для пенсіонерів, які отри­мують соціальні пенсії, – не мен­ше 30 грн.

Також відбулося збільшення розміру підвищення до пенсії чле­нам сімей померлих інвалідів ві­йни на 119,1 грн (з 238,1 до 357,2 грн) у 172,4 тис. осіб. Передбачено таке збільшення й учасникам війни – загалом 1 307,2 тис. осіб на 42,5 грн (у нагороджених ме­далями – з 127,6 до 170,1 грн, інших учас­ників війни – з 85,1 до 127,6 грн).

23 квітня 2012 року уряд прийняв поста­нову № 355 «Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсій­не забезпечення осіб, звільнених із вій­ськової служби, та деяких інших осіб», якою передбачено підвищення пенсійних виплат військовослуж­бовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу, на 11–35%.

У свою чергу, завідувач відділу пенсійного забезпечення апарату ФПУ Володимир Максимчук поін­формував присутніх на семінарі про завдання профспілок у сфері пенсійного забезпечення.

На завершення учасники семі­нару мали можливість поставити запитання представникам Мін­соцполітики та Пенсійного фонду, загострюючи увагу на існуючих проблемах, зокрема щодо призна­чення та виплати пенсії за вислу­гу років, сплати страхових вне­сків, розміру пенсій, а також недержавного пенсійного забезпе­чення.

 Олена Оверчук

редактор відділу «ПВ» profvisti@ukr.net

 

 

 АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

 Нещодавно Кабмін схва­лив проект Закону «Про вне­сення змін до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання», розроблений Мінсоцпо­літики на виконання відповідних доручень Прем’єр-міністра Украї­ни Миколи Азарова та уряду. За­конопроект передбачає внесен­ня змін до статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема в частині осучаснення пенсій, призначених у попередні роки, надання права Кабміну прийма­ти рішення щодо підвищення розмірів пенсій, виходячи з фі­нансових можливостей бюджету Пенсійного фонду. Крім того, пе­редбачено запровадити автома­тичний перерахунок пенсій пра­цюючим пенсіонерам кожні два роки роботи без додаткового звернення до органів Пенсійного фонду з вибором найбільш вигід­ного варіанту. Щорічно за пере­рахунком пенсій до органів Пен­сійного фонду звертаються по­над 600 тис. працюючих пенсіо­нерів. Для цього враховуються дані персоніфікованого обліку, тож додаткових документів нада­вати не потрібно. Запроваджен­ня автоматизованого перерахун­ку дозволить щорічно, станом на 1 березня, проводити перераху­нок усім, хто набув такого права, без особистого звернення.

 

 

 СПІВПРАЦЮ «УЗАКОНЕНО»

 Нагадаємо, що в квітні поточного року під­писано Угоду про співпрацю між Феде­рацією професійних спілок та Пенсійним фондом Украї­ни. Враховуючи потребу в подальшому розвитку співпраці у зв’язку з реформу­ванням пенсійної системи, розуміючи, що вона сприя­тиме стимулюванню соці­ального прогресу на засадах соціального партнерства, прагнучи взаємної підтрим­ки в досягненні спільних ці­лей щодо забезпечення утвердження в Україні ефек­тивної системи пенсійного страхування та захисту інтересів найманих працівників, пов’язаних із формуванням та реалізацією їх пенсійних прав, сторони здійснюють спільну діяльність у сферах організаційної, аналітичної, законотворчої, правопросвітницької та правозахисної роботи, інформаційного за­безпечення застрахованих осіб і страхувальників у сфе­рі загальнообов’язкового державного пенсійного стра­хування. Зокрема, йдеться про такі напрями, як обмін інформацією, методична до­помога, інформування за­страхованих осіб і страху­вальників щодо питань загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання, правова допомога за­страхованим особам і стра­хувальникам, узагальнення практики застосування зако­нів України «Про загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня», спрямування зусиль на стабілізацію та розвиток со­лідарної пенсійної системи, поступове запровадження обов’язкової накопичуваль­ної системи пенсійного стра­хування, впровадження обов’язкових професійних пенсійних програм для пра­цівників, зайнятих на робо­тах зі шкідливими та важки­ми умовами праці, уніфіка­цію правил призначення спеціальних пенсій, удоско­налення системи адміністру­вання збору й обліку єдино­го соціального внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня, проведення заходів, спрямованих на легалізацію зарплати і зайнятості насе­лення задля поповнення бю­джету Пенсійного фонду та захисту застрахованих осіб.

 

 ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ враховується середня заробітна плата в Україні за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пен­сії, а для перерахунку – середня заробітна плата, з якої призначено (перераховано) пенсію.

 

 ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОГО З 1 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ ПЕРЕРА­ХУНКУ ПЕНСІЙ ПОНАД 504 ТИС. ПЕНСІОНЕРІВ:

– cередній розмір пенсії за вислугу років збільшився до 2159,75 грн;

– cередній розмір пенсії за інвалідністю збільшився до 3042,15 грн;

– cередній розмір пенсії за втрату годувальника збільшився до 1461,67 грн.

20.11.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання