« на головну 04.10.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1176)
22
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ЯК ПРОТИДІЯТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ СТУДЕНТІВ?

ЯК ПРОТИДІЯТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ СТУДЕНТІВ?

Інформаційно-про­світницький проєкт «Запобігання та протидія дискримі­нації працюючих студентів на робо­чому місці», який мав стартувати сумнозвісного 24 лютого 2022 року, розпочав свою ро­боту 30 травня.


Профспілка праців­ників освіти і науки України спільно з ГО «Інститут громадської освіти та праці» за під­тримки Представни­цтва Фонду ім. Фрідрі­ха Еберта в Україні роз­почала серію вебінарів для студентів, які поєд­нують здобуття освіти з роботою. Спікерами за­ходу були заступник го­лови Профспілки пра­цівників освіти і науки України Ольга Чаба­нюк, юрист Підприєм­ства «Навчально-мето­дичний центр профспі­лок» Володимир Ко­вальчук, начальник відділу освіти дорос­лих Підприємства «На­вчально-методичний центр профспілок», го­лова ГО «Інститут гро­мадянської освіти та праці», а нині захисник Батьківщини у лавах Національної гвардії України Віталій Ко­пиш.

Вебінар мав кілька сесій, під час яких спі­кери разом з учасника­ми обговорили питан­ня щодо трудових прав молодих людей, зокре­ма в умовах воєнного стану, захисту від утисків та дискриміна­ції на першому робочо­му місці тощо. Зокре­ма, докладно розгляну­то правові основи про­тидії дискримінації. А на основі підготовле­них відеороликів та по­казових кейсів було відпрацьовано алго­ритми дій у тій чи ін­шій ситуації.

Профспілкові акти­вісти, в свою чергу, роз­повіли про діяльність профорганізацій сту­дентів в умовах воєнно­го стану та поділилися досвідом практичної ро­боти, як перетворити виклики на можливос­ті, долучитись до спіль­ної праці задля нашої Перемоги. Цікавим є до­свід Національного уні­верситету «Львівська політехніка», Черні­вецького національного університету ім. Юрія Федьковича та Львів­ського національного університету ім. Івана Франка. Студентські профкоми створили во­лонтерський рух, керу­ють гуманітарними штабами, працюють з внутрішньо переміще­ними особами, допома­гаючи всім, чим мо­жуть.

На завершення вебі­нару учасники підкрес­лили, що розглянуті ними законодавчі осо­бливості та питання допоможуть їм краще орієнтуватися і підго­туватися до трудового життя, а також захис­тити себе на робочому місці.

Слід зазначити, що інформаційно-просвіт­ницький проєкт «Запобі­гання та протидія дис­кримінації працюючих студентів на робочому м і с ц і » б у д е р е алізовуватися впродовж 2022 року. До участі в за­ходах проєкту запрошу­ватимуться студенти, які поєднують здобуття освіти з роботою, а та­кож профспілкові ліде­ри й активісти з усіх ре­гіонів України.

ІННА МИХАЛЬЧЕНКО, ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Віталій Копиш

начальник відділу Підприємства «НМЦ профспілок»:

З початком повномасштабної війни у кожного з нас, напев­но, змінилася шкала ціннос­тей. Війна багато чого зміни­ла… Але незмінно в українців залишається цінність захища­ти і не віддавати свої права та свободи. Прагнення до свобо­ди, вибору та захисту своїх прав є актуальним і нині, у во­єнний час. Адже кожен на сво­єму місці допомагає країні й наближає Перемогу. А з часом усі ідеї та плани, задумані за цим проєктом на початку року, обов’язково реалізуємо!

 

Ольга Чабанюк

заступник голови Профспілки ПОН:

Сьогодні ми всі працюємо на Перемогу, щоб захистити себе, свою землю, свої права на життя, вибір та розвиток. І ми готові перемагати!

Навіть під час війни Україна продовжує жити, розвиватися, навчатися. І разом ми вже ма­ємо працювати на відбудову, підіймати економіку, вчитися новому, здійснювати задума­не. А наш проєкт допоможе молодим людям зорієнтувати­ся в трудовому законодавстві й уникнути помилок.

 

Володимир Ковальчук

юрист Підприємства «НМЦ профспілок»:

На роботодавця покладено завдання дотримуватися ви­мог законів про працю. Але во­єнний стан – це особливий правовий режим, під час якого можуть обмежувати консти­туційні права. Зараз важли­вою є роль профспілок, щоб узгодити той варіант співпра­ці, який дозволить працівнику відчувати себе потрібним та захищеним. А практичні кейси вебінару допоможуть зрозумі­ти правові основи протидії дискримінації праці у трудово­му житті студентства.

 

ОСВІТЯНИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021/2022 РОЦІ

Профспілка працівників освіти і науки України за­вершила навчальний рік разом зі спілчанами із закладів та установ освіти в умовах воєнного стану та підбила підсумки діяльності у цей надскладний час.

Так, на онлайн-нараді, яка відбулася 31 травня, було розглянуто питання про ро­боту оргланок Профспілки в умовах дії новоприйнятих нормативно-правових актів та освітнього законодав­ства, обслуговування закладів освіти, що розташовані в місцях бойо­вих дій або перебувають під тимчасовою окупацією, освітню субвенцію та видат­ки на підготовку кадрів за­кладами вищої освіти, відпустки освітянам, випла­ту надбавок, оздоровлення у поточному році тощо. Зокре­ма, голова Профспілки Георгій Труханов наголосив, що увага і підтримка освітян сьогодні має дуже важливе значення, з усіма педагогами слід підтримувати зв’язок, обмінюватися інформацією, допомагати. Тому Профспілка продовжує свою роботу – як із профільним міністерством, так і на інших майданчиках задля захисту прав та гарантій своїх спілчан. Зрозуміло, що під час активних бойових дій збільшення видатків на сферу освіти державою не передбачається, тому на місцях варто розподіляти кошти й залишки освітньої субвенції таким чином, щоб звести до мінімуму втрати коштів для педагогів з га­рантованих витрат.

Своїми напрацюваннями та думками поділилися й коле­ги з мм. Києва, Львова, Вінниці, Волинської, Київської та Тернопільської областей.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЗА КОРДОН ВИЇХАЛИ ПОНАД 20 ТИС. ОСВІТЯН

Такі дані озвучив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час єдиного ефіру українських телеканалів 14 квітня.

Він додав, що освітяни мають можливість влаштуватися у європейських країнах. Наприклад, вчителі можуть викладати українську мову та історію України, а також – вчите­лювати у суботніх школах.

Нагадаємо, в березні у Міносвіти дозво­лили освітянам навчати дітей дистанційно. Таким чином, надали можливість вчителям та викладачам, які виїхали за кордон, продовжувати працювати зі своїми українськими уч­нями.

ВЛ.ІНФ

24.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

02.10.2022 12:45

02.10.2022 12:44

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання