« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ОСВІТЯНИ ЗАКАРПАТТЯ НАДАЛИ ЗСУ ДОПОМОГУ НА 2,7 МЛН ГРН

ОСВІТЯНИ ЗАКАРПАТТЯ НАДАЛИ ЗСУ ДОПОМОГУ НА 2,7 МЛН ГРН

Із перших днів воєн­ної агресії РФ проти нашої країни Закар­патська обласна, те­риторіальні органі­зації профспілки працівників освіти і науки (голова облпрофорганізації, член Ради ФПУ Те­тяна Повханич) ак­тивно долучились до збору коштів на підтримку україн­ських військових.

Уже 25 лютого за рішен­ням президії комітету об­ласної організації проф­спілки було надано фінан­сову допомогу на підтрим­ку Збройних Сил України в сумі 301,9 тис. грн. Окремо було здійснено перераху­нок 200 тис. грн на потреби 128-ї Закарпатської гірсько­штурмової бригади.

Значну фінансову допо­могу ЗСУ також ініціюва­ли територіальні та пер­винні профспілкові органі­зації освітньої галузі об­ласті. Загалом силами пер­винних та територіальних профспілкових організа­цій за час війни на потреби Збройних Сил України вда­лося зібрати понад 2,2 млн грн. З них 803,2 тис. грн було перераховано на від­критий Національним бан­ком України спецрахунок для збору коштів на потре­би армії та рахунок БО «Міжнародний благодій­ний фонд «Повернись жи­вим». До збору коштів до­лучились: Берегівська та Мукачівська міські, Бере­гівська, Мукачівська, Ра­хівська, Тячівська, Хуст­ська районні організації профспілки, об’єднані ор­ганізації Великоберезнян­щини, Виноградівщини, Воловеччини, Іршавщини, Свалявщини, а також пер­винні профспілкові органі­зації працівників та сту­дентів відокремленого структурного підрозділу «Гуманітарно-педагогіч­ний фаховий коледж Му­качівського державного університету» й відокрем­леного структурного під­розділу «Виноградівський фаховий коледж Мукачів­ського державного універ­ситету». Із загальної суми понад 1,3 млн грн було пе­рераховано на потреби 128-ї гірськоштурмової брига­ди. Зокрема, Берегівська та Мукачівська міські, Бере­гівська, Мукачівська, Ра­хівська та Тячівська ра­йонні організації проф­спілки, об’єднані організа­ції Воловеччини, Міжгір­щини та Перечинщини пе­рерахували 513,4 тис. грн безпосередньо як фінансо­ву підтримку військовослужбовцям.

Ужгородська міська ор­ганізація профспілки осві­тян виділила 100 тис. грн на закупівлю бронежиле­тів. Мукачівською місь­кою організацією проф­спілки для військових 128-ї бригади було придба­но продуктів харчування, засобів гігієни та ліків на суму 25 тис. грн.

Профспілковою орга­нізацією Виноградівщи­ни придбано для Закар­патської бригади ноут­бук вартістю 16,6 тис. грн. Працівники закла­дів освіти Нижньоворіт­ської територіальної гро­мади Мукачівського ра­йону відрахували 10% за­робітної плати за бере­зень та придбали для на­ших військовослужбов­ців позашляховик вар­тістю 160 тис. грн.

Об’єднана організація Іршавщини перерахува­ла 25 тис. грн на закупів­лю харчів, медикаментів та матеріалів для виго­товлення маскувальних сіток. Об’єднаною орга­нізацією Міжгірщини придбано 20 мобільних телефонів для військо­вих на суму 6 тис. грн. Крім того, на потреби свого земляка, бійця 128-ї гірськоштурмової брига­ди, було перераховано 22,2 тис. грн. Розпочато збір коштів для придбан­ня приладів нічного ба­чення. За рішенням пре­зидії комітету Рахів­ської районної організа­ції профспілки, на при­дбання генератора для ЗСУ виділено 30 тис. грн. Первинними профорга­нізаціями Тячівського району перераховано 25 тис. грн на підтримку військовослужбовців. Для придбання речей першої необхідності та медикаментів первинна профспілкова організа­ція працівників ДВНЗ «Ужгородський націо­нальний університет» надала допомогу нашим військовослужбовцям на загальну суму 155,6 тис. грн. Силами первинної профспілкової організа­ції працівників та сту­дентів відокремленого структурного підрозділу «Виноградівський фахо­вий коледж Мукачів­ського державного уні­верситету» було придба­но генератор вартістю 18 тис. грн для 128-ї Закар­патської гірськоштурмо­вої бригади. Первинна профспілкова організа­ція працівників виконав­чого апарату комітету Закарпатської обласної організації профспілки працівників освіти і на­уки перерахувала на по­треби наших воїнів 10 тис. грн.

Звісно, перелік проф­спілкових організацій працівників освіти і на­уки Закарпаття, які до­помогли Збройним Си­лам України, можна про­довжити.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ ДОСТАВИЛО ДОПОМОГУ НА ПЕРЕДОВУ


Об’єднання профспілок Львівщи ­ни спільно з Молодіжною радою ОПЛ передали нашим захисникам:

● Бійцям 24 ОМБр імені короля Дани­ла – два тепловізори і три планшети.

● Радіолокаційним військам – каре­мати.

● Українським військовим – шість пар спеціального взуття та два комп­лекти наколінників і налокітників.

Віримо в ЗСУ і продовжуємо набли­жати нашу перемогу!

Слава Україні! Слава Героям України! В єдності – наша сила!

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ

 

ДОПЛАТИ, НАДБАВКИ, ПРЕМІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

На «гарячу» профспілкову лінію звертаються із запитан­ням про те, чи поновлю­ються автоматично до­плати, надбавки, премії, що були скасовані у період введення воєнного стану, після скасування такого стану.

Отже, якщо роботодавець обрав процедуру зміни істот­них умов праці або вніс зміни до локальних актів підприєм­ства, строк дії таких умов опла­ти праці роботодавець визна­чає самостійно.

Відповідно до статті 103 КЗпП про нові або зміну дію­чих умов оплати праці в бік по­гіршення власник або уповно­важений ним орган повинен повідомити працівника не піз­ніше як за 2 місяці до їх запро­вадження або зміни. Якщо до­плати, надбавки, премії скасо­вані через призупинення дії певних положень колдоговору у зв’язку з введенням воєнного стану, зміни діють лише у пері­од воєнного стану.

Нагадаємо, що статтею 1 За­кону України «Про організацію трудових відносин в умовах во­єнного стану» від 15 березня 2022 року (далі – Закон № 2136) на період дії воєнного стану вводяться обмеження консти­туційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції Укра­їни. У період дії воєнного стану не застосовуються норми зако­нодавства про працю у частині відносин, врегульованих Зако­ном № 2136.

На період воєнного стану дію окремих положень колек­тивного договору можна зупи­нити за ініціативою роботодав­ця (ст. 11 Закону № 2136).

Згідно із Прикінцевими по­ложеннями Закону № 2136, цей Закон діє протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає чинність з дня припи­нення або скасування воєнного стану, крім частини третьої статті 13 цього Закону, яка втрачає чинність з моменту за­вершення виплати державою, що здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

 

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання