« на головну 22.01.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1138)
23
Грудень
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ВИЗНАЧИЛИСЬ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ КОЛДОГОВІР

ВИЗНАЧИЛИСЬ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ КОЛДОГОВІР

П ід час засідання Ради Федерації профспілок Укра­їни 16 грудня представникам трудових колективів та профспілкових організа­цій – переможців Всеукра­їнського конкурсу на кра­щий колективний договір було вручено Знак «За кращий колективний до­говір» та почесні дипло­ми. Нагороди вручив Го­лова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Гри­горій Осовий.

Переможцями Всеукраїн­ського конкурсу визнано такі підприємства:

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВ­НИЙ ДОГОВІР У ВИРОБНИ­ЧІЙ СФЕРІ»

Державне підприємство «Ан­тонов», м. Київ (Профспілка пра­цівників авіабудування та ма­шинобудування України); При­ватне акціонерне товариство «Комбінат «Придніпровський», м. Дніпро (Профспілка працівни­ків агропромислового комплек­су України); Державне підприєм­ство «Сарненське лісове госпо­дарство», м. Сарни Рівненської області (Профспілка працівни­ків лісового господарства Украї­ни); Приватне акціонерне това­риство «Самбірський приладобу­дівний завод «Омега», м. Самбір Львівської області (Профспілка машинобудівників та приладо­будівників України); Приватне акціонерне товариство «Ново­краматорський машинобудів­ний завод», м. Краматорськ До­нецької області (Профспілка працівників машинобудування та металообробки України); Пу­блічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», м. За­поріжжя (Профспілка трудящих металургійної та гірничодобув­ної промисловості України); Ак­ціонерне товариство «Фармак», м. Київ (Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галу­зей промисловості України).

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВ­НИЙ ДОГОВІР У БЮДЖЕТ­НІЙ СФЕРІ»

Головне управління Держав­ної служби України з надзвичай­них ситуацій у Луганській облас­ті, м. Сєвєродонецьк Луганської області (Профспілка працівни­ків державних установ України); Комунальний заклад «Запорізь­кий обласний краєзнавчий му­зей», м. Запоріжжя (Профспілка працівників культури України).

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР У СФЕРІ ПОСЛУГ»

Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал», м. Жовті Води Дніпропетровської області (Профспілка працівників житлово-комунального господар­ства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населен­ня України); Дочірнє підприємство «Споживач» спільного підприєм­ства «Дубровицький коопунівер­маг» Дубровицької райспоживспіл­ки, м. Дубровиця Рівненської об­ласті (Профспілка працівників споживчої кооперації України).

Також визнано лауреатами конкурсу підприємства, уста­нови, організації, яких нагоро­джено Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір в наступних номінаціях:

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ»

Державне підприємство «Ра­домишльське лісомисливське господарство», м. Радомишль Житомирської області (Проф­спілка працівників лісового господарства України).

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ»

Бобровицька міська рада, м. Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області (Профспілка працівників державних установ України); Хмельницький обласний центр зайнятості, м. Хмельниць­кий (Профспілка працівників дер­жавних установ України).

«КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР У СФЕРІ ПОСЛУГ»

Державне підприємство «Жи­томирський науково-виробни­чий центр стандартизації, ме­трології та сертифікації», м. Жи­томир (Профспілка машинобу­дівників та приладобудівників України); Спілка споживчих то­вариств Кіровоградської облас­ті, м. Кропивницький (Профспіл­ка працівників споживчої коопе­рації України).

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

  • ПРЯМА МОВА

«ПВ» звернулись до представ­ників підприємств і організацій – переможців конкурсу з прохан­ням розповісти про свої трудові колективи, профспілкові організа­ції і про те, як вони досягли таких результатів.

Віктор Гуcка,

голова профко­му ДП «Анто­нов», м. Київ:

«Наш колек­тивний договір має багато пози­тивного з того, що нам дав досвід за останні роки. Тому що у нас було дуже багато проблем із захопленням підприємства, з робо­тою, корпоратизацією, соціальною сферою. Ми прописали в колективно­му договорі пункти, спрямовані на на­дійний та ефективний захист закон­них прав та інтересів наших працівни­ків. Тут і питання розвитку підприєм­ства, і соціальна сфера, і робота з мо­лоддю, і охорона праці. Ми постійно вдосконалюємо наш колективний до­говір. І тому, вважаю, його визнано од­ним з кращих».

Андрій Єна,

заступник голо­ви первинної профспілкової організації ПрАТ «Новокрама­торський маши­нобудівний за­вод», м. Краматорськ Донецької області:

«Ми вже не перший раз стаємо лауреатами цього конкурсу. Голо­вна наша заслуга в тому, що підпри­ємство працює стабільно. У нас по­стійне зростання виробництва, заро­бітної плати, також ми завжди вико­нуємо всі пункти соціальних гаран­тій за колективним договором. Наш накопичувальний фонд постійно збільшується з тим, щоб зробити умови праці та відпочинку праців­ників гідними. Звісно, ми не забува­ємо і про безпеку й охорону праці».

Ірина Задорожня,

голова первин­ної профспілко­вої організації КП «Жовтовод­ський водока­нал», м. Жовті Води Дніпропетровської області:

«Вважаю, що це наша спільна за­слуга. Тому що у нас із керівництвом підприємства налагоджено ефектив­ний та результативний соціальний діалог. І над нашим колективним до­говором ми працюємо разом – адміні­страція та профком, а також працівни­ки підприємства. Намагаємося, щоб інтереси трудового колективу були на першому місці. Зазначу, що колектив­ний договір у нас виконується майже на 95%. Ви добре знаєте, що фінансо­вий стан багатьох підприємств нині не найкращий. Але ми працюємо над тим, щоб знаходити нові форми та ме­тоди для поліпшення соціально-еко­номічного захисту працівників».

Валерій Мілєвський,

голова об’єднанної профспілкової організації Го­ловного управ­ління Держав­ної служби України з надзвичай­них ситуацій у Луганській облас­ті, м. Сєвєродонецьк Луганської області:

«Завдяки нашій плідній та ефективній спільній роботі з керівництвом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській об­ласті маємо результативний соціальний діалог. Вважаю, що наш колективний до­говір добре виглядає не лише на папері, а й у реальності: він виконується майже на 100%. Керівництво завжди йде нам назу­стріч, спільно вирішуємо всі питання со­ціального захисту працівників. Зазначу, що у нас із 1900 працюючих 1800 членів профспілок».

Тетяна Таборовець,

голова райко­му профспілки Дубровицької райспожив­спілки, м. Ду­бровиця Рів­ненської області:

«Дуже приємно, що нашу організа­цію відзначили серед таких великих підприємств. Ми працюємо над тим, щоб створювати нові робочі місця, за­безпечувати гідною зарплатою пра­цівників, дбаємо про умови їхньої праці. Усі ці питання вирішуємо спільно з керівництвом підприємства, яке завжди йде нам назустріч».

Павло Бабич,

голова Первин­ної профспілко­вої організації АТ «Фармак»:

«Основні позиції нашого колективно­го договору – це високі соціальні стандар­ти і гарантії для працівників. Зокрема, у нас три страховки: здоров’я, від нещасно­го випадку і від коронавірусу. Наразі буде внесено зміни – застрахованими бу­дуть лише вакциновані. Є додаткова від­пустка для певних спеціальностей, пере­лік досить великий і пов’язаний з харак­тером виконуваних робіт. Ідеться про до­даткові 4 дні за понаднормову роботу, які не компенсуються. Завод працює 24/7, маємо лише 3 вихідних: 31 грудня, 1 та 7 січня. Плануємо зробити 1 вересня вихід­ним днем для тих, у кого є діти.

Профком докладає всіх можливих зусиль для того, щоб зарплата постійно зростала, враховуючи інфляційну скла­дову, підвищення цін на товари першої необхідності, ціни на газ і комунальних тарифів».

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.12.2021 22:44

24.12.2021 22:43

10.12.2021 23:47

10.12.2021 23:39

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання