« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

С учасна індустрія ту­ризму — одна з най­більш швидко про­гресуючих галузей світового господар­ства, яку можна розглядати як самостійний вид економічної діяльності, так і міжгалузевий комплекс.

Уже декілька десятиріч ту­ризм постійно розвивається, здобуваючи собі статус однієї з найшвидше зростаючих галу­зей економіки в цілому світі. Су­часний туризм тісно пов’язаний з Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року й охоплює все більшу кількість нових напрямків. Саме дина­мічність перетворює туризм на ключовий рушій соціально-еко­номічного прогресу.


За даними Всесвітньої турис­тичної організації у 2019 році в світі було зафіксовано 1,5 млрд туристичних прибуттів (international tourist arrivals), що на 4% перевищує дані попе­реднього року.

У 2020 році передбачалось приблизно таке ж зростання, як і у 2019 році, а саме 3–4%, проте 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з поширенням у світі коронавіру­су COVID-19. У зв’язку з цим ба­гато країн закрили кордони, від­мінили авіа- й транспортне спо­лучення і ввели карантинні об­меження. Туристичний сектор став одним з найбільш ураже­них від наслідків, спричинених спалахом COVID-19.

Саме 2020 рік став найгір­шим в історії світового туризму. За останніми даними Всесвіт­ньої туристичної організації (UNWTO), світовий туризм за­знав найгіршого року, оскільки кількість міжнародних турис­тів зменшилась на 74%.

Навіть попри негативні тен­денції, викликанні спалахом COVID-19, в Україні існують усі передумови для розвитку турис­тичної сфери. Туристичний по­тенціал нашої країни на сьогод­ні розкрито не повною мірою, про що свідчить досить низька частка туристичної галузі в структурі ВВП країни.

Саме через великий потенці­ал сфери гостинності в Націо­нальній економічній стратегії на період до 2030 року, затвер­дженій постановою № 174 від 03.03.2021, Кабінет Міністрів України окрему увагу приділив розвитку креативних індустрій та індустрії гостинності. Згідно з даним документом, Стратегія передбачає:

• забезпечення розвитку ту­ризму як одного з драйверів со­ціокультурного та економічно­го розвитку регіонів;

• створення конкурентоспро­можної креативної економіки для збалансованого розвитку України.

У Стратегії зазначено, що Україна має малу кількість лі­жок для розміщення туристів відносно площі країни. За цим показником ми поступаємось європейським країнам – серед­ньоєвропейський показник 9,2 ліжка/кв. метр проти 1,6 ліжка/кв. метр в Україні. Низька наси­ченість готельними ліжками в Україні відкриває потенціал для розвитку сегмента готелів категорії «три зірки» і «чотири зірки».

Стратегія розвитку перед­бачає:

• збільшення річного обсягу туристичних потоків до 30 млн іноземних і 60 млн внутрішніх туристів;

• збільшення кількості за­йнятих з 3,9 до 4,5 відсотка за­гальної кількості працевлашто­ваних.

Збільшення кількості ту­ристів приведе до збільшення коефіцієнта завантаженості ліжкомісць в готелях та сезон­них туристичних базах, збіль­шення доходів підприємств та робочих місць. Саме тому під­приємства системи ПрАТ «УКР ПРОФТУР» вкладають ко­шти в поліпшення власної ма­теріально-технічної бази готе­лів та туристично-оздоровчих комплексів.

Туризм стимулює розвиток елементів інфраструктури: го­телів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо. Він зумовлює збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків, що можуть бути прямими (пла­та за візу, митний збір) або не­прямими (збільшення заробіт­ної плати робітників спричи­нює збільшення сум прибутко­вого податку).

Крім цього, туризм має ши­рокі можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій. Не менш важливою економічною функцією туриз­му є диверсифікація економіки, яка утворюючи галузі, що об­слуговують індустрію туризму, забезпечує зростання доходів населення та підвищення рівня добробуту нації.

Також вплив туризму на еко­номічний розвиток країни, зо­крема, виявляється у підвищен­ні ділової активності та розши­ренні виробництва товарів і по­слуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість ту­ризму як галузі, що надає послу­ги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у вільнокон­вертованій валюті.

У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провід­них галузей держави, розвива­ється швидкими темпами і віді­грає важливе соціальне та еко­номічне значення, оскільки він не лише збільшує місцеві дохо­ди, створює нові робочі місця, а й розвиває всі галузі, пов’язані з виробництвом туристичних по­слуг, а саме: розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах, активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм, забезпечує зростання рівня життя місцевого населення та збільшує валютні надходження.

Але позитивний вплив ту­ризму на економіку держави відбувається тільки в тому ви­падку, якщо він розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, еконо­мічна ефективність туризму пе­редбачає, що він в державі пови­нен розвиватися паралельно і у взаємозв’язку з іншими галузя­ми соціально-економічного комплексу.

Охоплюючи багато секторів економіки, майже неможливим стає визначення точної оцінки кількості працівників, зайня­тих у сфері туризму. Крім того, вирішення проблеми реальної оцінки ускладнюється ще й спе­цифічним характером праці (се­зонність, робота за сумісни­цтвом, тимчасова робота тощо). І все ж кількість зайнятих у ту­ристичній сфері постійно зрос­тає. Це одна з небагатьох галу­зей економіки, де залучення но­вих технологій не призводить до скорочення працюючого пер­соналу. Це має важливе значен­ня, оскільки, поглинаючи біль­ше робочої сили, туризм змен­шує соціальну напругу в сус­пільстві. Крім того, світовий до­свід показує, що індустрію ту­ризму можна розвивати і в пері­од економічних криз.

У багатьох країнах світу ту­ризм є однією з найбільш пріо­ритетних галузей, внесок у ва­ловий національний дохід яких складає 20–45%, а надходження від іноземного туризму є осно­вним джерелом отримання ва­люти. Отже, галузь туризму не тільки приносить значну части­ну прибутку до бюджету турис­тично-розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною і безсумнівно може стати одним з головних джерел надходжень до держбюджету країн.

Задля повноцінного розви­тку ринку туристичних послуг України держава повинна брати активну участь в процесі розви­тку туризму в Україні. Основни­ми напрямами державної полі­тики повинні стати: збереження туристичних ресурсів, вдоско­налення нормативної бази, створення економічних умов для стимулювання розвитку ту­ризму, надання пільг для орга­нізації туристичної роботи, за­лучення інвестицій в розвиток туристичної індустрії, забезпе­чення безпеки туристів, участь у міжнародних програмах роз­витку туризму.

Розвиток туризму в Україні дозволить створити додаткові робочі місця, поповнити валют­ний запас, відновити занедбану інфраструктуру, зміцнити авто­ритет у світовій спільноті.

Одним з найважливіших кроків державної політики у сфері туризму має стати ство­рення позитивного іміджу України, як туристичної дер­жави та активне просування туристичного продукту. Лише спільними зусиллями біль­шості громадян та державних органів влади вдасться вивес­ти Україну на новий туристич­ний ринок.

Приватне акціонерне това­риство «УКРПРОФТУР» є най­більшим профспілковим турис­тичним об’єднанням в Україні, яке має власну майнову базу готельно-ресторанних та туристично- оздоровчих комплексів.

У структурі ПрАТ «УКРПРОФ­ТУР» на сьогодні діють та прийма­ють гостей 11 власних готелів та 8 туристично-оздоровчих комплексів, номерний фонд яких становить по­над 1000 номерів, а туроператорську діяльність здійснюють п’ять постій­но діючих бюро подорожей та екс­курсій в різних регіонах країни.

Оздоровленням дітей шкільного віку в літній період поточного року займалися усі діючі туристично- оздоровчі сезонні господарства сис­теми ПрАТ «УКРПРОФТУР». Через те, що сезон літнього дитячого оздо­ровлення у 2020 році не проводився взагалі, у зв’язку з обмеженнями КМУ, викликаними пандемією COVID-19, фінансові показники по­точного року варто порівнювати з аналогічним періодом 2019-го.

Незважаючи на діючі карантинні обмеження, Правлінням Товариства забезпечено виконання усіх основних фінансових показників господар­ської діяльності Товариства, як за підсумками роботи 8 місяців, так і за очікуваними основними показника­ми 2021 року.

Так, літнім оздоровленням у 2021 році сезонними базами системи «ПрАТ «УКРПРОФТУР» було обслуго­вано 5 тис. 800 туристів, що з об’єктивних причин на 33% менше в порівнян­ні з аналогічним періодом 2019 року.

Кількість людино-днів становить 60500, що на 30% менше показників аналогічного періоду 2019 року.

За підсумками роботи 2021 року надано послуг по сукупних доходах із сезонного оздоровлення на 18% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Основними реалізаторами послуг літнього відпочинку за результатами сезону 2021 року є наступні бази сис­теми ПрАТ «УКРПРОФТУР», а саме:

• ДЗСТ ЛОК «ВЕРХОВИНА» та ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» ПрАТ «Івано-Франківськтурист» – обслуго­вано разом 1350 туристів, відсоток за­вантаженості номерного фонду баз складає 75%.

• ОК «Лісовий» та ОК «Збруч» ПрАТ «Тернопільтурист» обслугова­но разом 1125 туристів, відсоток за­вантаженості номерного фонду баз складає 90%.

• Пансіонат «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньтурист» обслуговано 2010 ту­ристів, відсоток завантаженості но­мерного фонду складає 45%.

• ТОВ «ОСК «ОЧАКІВ» обслугова­но 500 туристів, відсоток завантажен­ня ліжкомісць становить 18%.

08.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання