« на головну 13.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

НЕ ДОПУСТИТИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЛОКДАУНУ, ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО ПАРАЛІЧУ ЕКОНОМІКИ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

НЕ ДОПУСТИТИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЛОКДАУНУ, ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО ПАРАЛІЧУ ЕКОНОМІКИ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

«В есь світ пережи­ває ситуацію, за руйнівними на­слідками поді­бну до наслідків світової війни. Поширення пан­демії коронавірусу завдало по­тужного удару по національних економіках, життю та добробу­ту людей.

Одночасно ці події висвітли­ли значні прогалини в соціаль­но-економічній політиці дер­жав. І що характерно, потужні світові економіки виявилися більш здатними захистити себе і людей, задіявши багатомі­льярдні фінансові ресурси, а слабкіші показали нездатність ефективно протидіяти глобаль­ним викликам. Вочевидь це сто­сується і нашої держави.

Згадаємо перші місяці запро­вадження карантинних заходів – відсутність елементарних ін­дивідуальних засобів захисту, неготовність медицини до робо­ти в умовах поширення епідемії коронавірусної інфекції, та й на­разі лікувальні заклади недо­статньо укомплектовані кадра­ми й забезпечені матеріально до другої хвилі наступу хвороби.

По-перше, слід кардинально змінити фінансування системи охорони здоров’я, спрямувавши щонайменше 5% ВВП на потре­би галузі. Нагадаю, ВООЗ реко­мендує не менше 7%, в країнах ЄС – уже 9–12%. Однак, для ре­ального захисту працівників по­трібно запровадити загальнообов’язкове медичне соціальне страхування.

Наразі треба змусити владу хоча б цільовим порядком вико­ристати кошти Фонду протидії коронавірусу. Як мінімум, зро­бити безоплатним тестування на наявність хвороби. ФПУ ра­зом з галузевою профспілкою зробили відповідні звернення до Уряду і парламенту.

По-друге, коронавірус вдарив по робочих місцях. Різко збіль­шилась кількість безробітних, відбувається падіння рівня за­робітної плати, поширення не­повної зайнятості та інших не­гативних явищ соціально-трудо­вого характеру. Це також нега­тивно позначилося й на діяль­ності підприємств майнового комплексу ФПУ, які зазнають значних збитків від карантин­них заходів.

Слід сказати, що ФПУ подано до парламенту низку законодав­чих пропозицій, спрямованих на економічний захист праців­ників. За наполяганням проф­спілок і роботодавців, Урядом створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисло­вості України. З фондів соціаль­ного страхування спрямовано виплати безробітним та застра­хованим особам – за наявності захворювання на коронавірус. Спільно з Федерацією робото­давців України на сотнях під­приємств організовано збір під­писів на підтримку законопро­єкту про так звану локалізацію. Це дозволило б створити додат­ково кілька сотень тисяч робо­чих місць.

Дуже добре, що у нас є спільне з роботодавцями розуміння, щоб у цих надскладних умовах не до­пустити загальнодержавного локдауну, який призведе до па­ралічу економіки й забезпечення життєдіяльності людей.

Значну роботу проведено ФПУ, її членськими організаці­ями щодо просування пропози­цій до основного фінансового документа країни – Держбюдже­ту на 2021 рік. Як позитив, нам вдалося переконати Президента й Уряд щодо встановлення з 1 ве­ресня і надалі з наступного року мінімальної зарплати на рівні фактичного прожиткового міні­муму, тобто 6,5 тис. грн.

Буде підвищено на 30% поса­дові оклади працівникам охоро­ни здоров’я, освітянам, щоправ­да, ще не на рівні, як це передба­чено законодавством. Наразі йде інтенсивний обмін пропози­ціями з урядовцями і роботодав­цями щодо внесення змін до чинної Генеральної угоди.

ФПУ, її членським організаці­ям потрібно виконувати свої обов’язки, а також завдання, які перед нами ставлять члени профспілок та висуває саме життя в нових дистанційних умовах. Проведено дев’ять з’їздів всеукраїнських профспі­лок і сім звітно-виборних конфе­ренцій територіальних профоб’єднань (станом на 5 листопа­да), відпрацьовано новий алго­ритм проведення засідань Пре­зидії ФПУ. Сьогодні вже внесено зміни до Регламенту Ради ФПУ. Ми повинні налаштовуватися на довгу дистанцію, цілком імо­вірно, що такі несприятливі умови матимуть місце і в на­ступному році.

Значним викликом для всьо­го профспілкового руху є впро­вадження з наступного року ад­міністративно-територіальної реформи, скорочення кількості районів та ОТГ. Це надто серйоз­не випробування, яке потребує спільного бачення перебудови організаційних структур і взає­модії з органами місцевої влади для забезпечення представни­цтва, соціального діалогу і за­хисту працівників. Наразі ство­рено робочу групу, яка узагаль­нює пропозиції з цього питання.

6 жовтня ми скромно відзна­чили 30-річницю заснування Фе­дерації профспілок України. За більш сприятливих умов, ма­буть, це було б по-іншому.

Дякуємо членам Ради, всім організаціям за ваш внесок у роз­будову профспілкового руху!».

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання