« на головну 28.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1080)
19
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ДОГОВІР «НА ВІСІМ ГОДИН»

ДОГОВІР «НА ВІСІМ ГОДИН»

М інекономіки розро­блено проєкт Зако­ну України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо вре­гулювання деяких нестан­дартних форм зайнятості», що надійшов на розгляд СПО об’єднань профспілок.

Законопроєктом пропонуєть­ся врегулювати у Кодексі зако­нів про працю України (далі – КЗпП) одну з форм нестандарт­ної зайнятості шляхом запрова­дження трудового договору з не­фіксованим робочим часом, що є фактично виконанням роботи за викликом. Роботодавцю, як передбачено проєктом, можна тримати 10% працівників на умовах, коли вони реально мо­жуть бути забезпечені роботою не менш ніж 8 годин на місяць, а виконувати її мають у будь- який час, коли їх викличуть. Оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час.

Проаналізувавши законопро­єкт, СПО об’єднань профспілок наполягає на встановленні на законодавчому рівні працівни­кам з нефіксованим робочим ча­сом підвищених соціальних га­рантій, виходячи з наступного.

Слід зазначити, що трудові договори з нефіксованим робо­чим часом, коли час виконання трудових функцій заздалегідь не визначено, а встановлюється в односторонньому порядку – роботодавцем, порушують ін­тереси працівника, оскільки працівник не може планувати свій час і доходи, стає повністю залежним від роботодавця. У зв’язку з цим такі працівники потребують більших соціальних гарантій, ніж ті, які працюють у звичайному режимі.

Як зазначено в пояснюваль­ній записці до законопроєкту, в ньому враховано досвід Велико­британії, Бельгії, Нідерландів, Угорщини тощо, в яких на сьо­годні на законодавчому рівні врегульовано і широко застосо­вується такий вид трудового до­говору, як zero-hours contract, до юридичної природи якого за аналогією можна віднести тру­довий договір з нефіксованим робочим часом. Водночас не бе­реться до уваги, що в законодав­стві зарубіжних країн, на які йдеться посилання, існують два типи роботи за викликом:

– договір «Нуль годин» (zero-hours contraсts), сутність якого полягає в тому, що за його умова­ми роботодавець не зобов’я заний надавати працівникові роботу та не несе відповідальності (напри­клад, у вигляді виплати визначе­ної компенсації) за її ненадання. При цьому ні мінімальна трива­лість робочого часу, ні режим ро­боти сторонами не узгоджують­ся. Можливо, робота не буде на­дана зовсім, що позбавляє пра­цівника гарантій зайнятості та отримання заробітної плати;

– договір «Мінімум-макси­мум» (minmax contraсts). У дано­му випадку встановлюється ниж­ня межа робочого часу, відпрацю­вання якої повинен забезпечити роботодавець, а також верхня межа робочих годин, яку зобов’язаний відпрацювати пра­цівник за наявності виклику. У разі якщо роботодавець залучає працівника до роботи, яка є мен­шою за мінімальну межу, праців­никові має бути виплачена така винагорода, яка була б виплаче­на, якби працівник відпрацював встановлений мінімум часу.

Крім того, слід зазначити, що відсутність чіткого графіка робо­ти та невизначеність моменту по­чатку й закінчення її виконання змушують працівників із нефік­сованим робочим часом більшу частину часу перебувати в режи­мі очікування, поки їх не запро­сять на роботу. Ці працівники, як правило, можуть працювати як неповний робочий день, так і бути штатними працівниками, коли необхідна їхня присутність до виклику, хоча інші працівни­ки, що працюють за викликом, працюють тільки тоді, коли їм за­телефонують. Залежно від орга­нізації праці роботодавці можуть вимагати від працівників зали­шатися на час очікування до ви­клику в приміщенні роботодавця або неподалік від нього.

Виходячи з цього, СПО об’єднань профспілок вважає, що об­меження прав працівника у пе­ріод очікування виклику має бути компенсовано виплатою певної винагороди, розмір якої може коливатися залежно від жорсткості обмежень, що вста­новлюються роботодавцем.

Крім того, враховуючи прак­тики зарубіжних країн, на які посилаються у пояснювальній записці до проєкту, на робото­давця має бути покладено обов’язок оплачувати певний мі­німум робочих годин, незалеж­но від факту використання пра­ці працівника.

Слід зазначити, що законо­проєкт не визначає, яким чином будуть забезпечуватися базові соціальні гарантії (забезпечен­ня лікарняними, відпустками, достатнім рівнем заробітної плати тощо), як це задекларова­но в пояснювальній записці до нього, оскільки відсутні як пев­ні норми в статті, що регулює такий режим роботи, навіть на кшталт норми статті 56 КЗпП, так і механізм їх реалізації в частині настання страхового ви­падку, пов’язаного з тимчасо­вою непрацездатністю, нещас­ним випадком на виробництві, безробіттям, а також обчислен­ня стажу роботи, який дає право працівнику на щорічну відпуст­ку, та страхового стажу для при­значення пенсії.

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

  • ДО ТЕМИ

Висновок СПО об’єднань профспілок

З аконопроєкт потребує суттєво­го доопрацювання і не може бути погодженим, оскільки не га­рантує права на соціальний захист працівників, визначеного статтею 46 Конституції України, а також не повною мірою відповідає Директи­ві ЄС 2019/1152 від 20.06.2019 про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі в частині договорів з нефіксованим робочим часом.

Прийняття цього законопроєкту дестабілізує зайнятість в Україні, унеможливить ефективний захист трудових прав працівників, що, в свою чергу, матиме негативні на­слідки для національної економіки.

09.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання