« на головну 20.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

30 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

30 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

Н апередодні 30-ї річниці ФПУ варто пригадати шлях, який пройшов наці­ональний профспілковий рух, створивши найпотуж­ніше громадське об’єднання України.

Рішення про утворення Федерації незалежних профспілок України було прийнято 6 жовтня 1990 року на Уста­новчому з’їзді. Адже до цього часу в Україні, починаючи з 1948 року, діяла Українська республіканська рада профспілок (Укрпрофрада), що об’єднувала 19 профспілок, які пред­ставляли інтереси працівників підпри­ємств переважно республіканського підпорядкування. Усі інші профспіл­ки, що діяли в Україні на підприєм­ствах союзного підпорядкування, мали свої вертикальні профспілкові органи в Москві, які входили до ВЦРПС.

Декларацію про утворення ФНПУ підписали представники 25 профспі­лок, а також 24 регіональні профоб’єднання. Протягом наступ­них 1991–1997 років до ФПУ приєдна­лися 17 профспілок і профоб’єднання Закарпатської та Івано-Франківської областей. Нині ФПУ об’єднує 69 член­ських організацій, серед яких 44 всеукраїнські профспілки й 25 регіональ­них профоб’єднань загальною чисель­ністю понад 4 млн членів.

Суттєва трансформація профспілково­го руху розпочалася після проголошення незалежності України. На II (позачерго­вому) з’їзді ФНПУ, який відбувся у лис­топаді 1992 року, було ухвалено рішен­ня щодо перейменування на Федерацію профспілок України, затверджено Статут Федерації і перший політичний документ у нових умовах – Програму професійних спілок України, яка передбачала:

– «роздержавлення» профспілок, співпрацю з державою на паритетних принципах, а за необхідності й пере­хід до «опозиції»;

– проголошення «нейтралітету» профспілок щодо політичних партій, рухів, об’єднань та організацій і спів­робітництво з ними лише з питань со­ціально-економічного захисту інтересів людини праці;

– визнання захисної функції проф­спілок головним напрямом їхньої ді­яльності.

90-ті роки стали для ФПУ роками самоствердження профспілок у со­ціально-політичному житті країни, удосконалення організаційної структу­ри й принципів побудови. З перших років незалежності ідеологія соці­ального партнерства була проголо­шена основою взаємовідносин Уря­ду, профспілок та роботодавців. Важливою віхою став прийнятий 23 грудня 2010 року Закон України «Про соціальний діалог в Україні», робота над яким тривала майже 5 років.

На VІ з’їзді ФПУ у березні 2011 року була затверджена Програмна ре­золюція «Про підвищення ефектив­ності соціального діалогу», що дала поштовх до розбудови за участю ФПУ та її членських організацій системи со­ціального діалогу в Україні на засадах репрезентативності її учасників та по­силення сторін і суб’єктів соцдіалогу на всіх рівнях. ФПУ, перше з профспіл­кових об’єднань на національному рів­ні, у вересні 2011 року отримала свідо­цтво про свою репрезентативність.

ФПУ – єдина громадська організа­ція України, яка домоглася діалогу з Міжнародним валютним фондом.

У 2014–2016 роках за Уряду Арсенія Яценюка було повністю згорнуто соціаль­ний діалог. Профспілки єдиним фронтом виступли проти скорочення фінансуван­ня соціальних програм і урядової політи­ки «затягування пасків». Профспілки ви­сунули Уряду Трудовий ультиматум. 2017–2018 роки – це період підготовки і прийняття парламентом освітянської, пенсійної, судової реформ і найбільш про­блемної – реформи охорони здоров’я, що вивів на вулиці галузеві профспілки, які за підтримки ФПУ проводили широко­масштабні акції на захист соціальних прав працівників. Підвищення ціни на газ і тарифів на ЖКГ здійняло протестну хвилю по всій Україні.

Під тиском профспілок, з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробіт­ної плати підвищено вдвічі – до рівня фактичного прожиткового мінімуму (3200 грн). Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС підвищено до рівня прожиткового мінімуму для пра­цездатних осіб (1600 грн). А починаючи з 1 вересня 2020 року ФПУ виборола під­вищення «мінімалки» до 5 тис. грн.

Із 2001 року завдяки зусиллям профспілок започаткована і діє досить ефективна система загальнообов’язкового державного соціально­го страхування. ФПУ протягом всього періоду свого існування брала активну участь у розробці національного пен­сійного законодавства та його вдо­сконалення, низки загальнодержавних соціальних програм, таких як поліп­шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та ін.

Важливими досягненнями ФПУ у га­лузі законотворчої та нормотворчої ді­яльності є прийняття законів України «Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про порядок вирішен­ня колективних трудових спорів (кон­фліктів)», з одночасним внесенням змін до КЗпП України. Водночас найбільш актуальним та вагомим є проєкт Трудо­вого кодексу України. Впродовж 15 років профспілки брали участь як у підготов­ці попередніх його варіантів, так і в опрацюванні останнього варіанту про­єкту Трудового кодексу України.

VII з’їзд ФПУ, який відбувся 24 берез­ня 2016 року, вніс зміни до Статуту і за­твердив Стратегію діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський вибір», яка відображає новий погляд на суспіль­ний розвиток і будівництво Української держави в умовах орієнтації на європей­ські цінності.

ЮРІЙ РАБОТА


ФПУ визнана міжнародною профспілковою спільнотою

Становлення ФПУ потребувало повноцінної інтеграції до міжнародного профспілкового руху. IV З’їзд ФПУ од­ноголосно прийняв рішення про вступ до Міжнародної конфедерації вільних профспілок, і 2005 року ФПУ було при­йнято до МКВП. Тим самим міжнародна профспілкова спільнота визнала ФПУ як незалежну та демокра­тичну організацію.

У 2006 році ФПУ стала організацією- засновником нового міжнародного об’єднання профспілок – Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), яка була створена в результаті злиття МКВП та Всесвітньої конфедерації праці. У 2007 році ФПУ виступила засновником Всеєвропейської регіональної ради профспілок МКП. З 2018 року Голова ФПУ Григорій Осовий виконує обов’язки віце-президента МКП.

ФПУ постійно підтримує робочі контак­ти з Європейською конфедерацію профспілок. 24 членські організації ФПУ входять до глобальних федерацій профспілок та їх європейських організацій. Сьогодні ФПУ підтримує стабільні партнерські відносини з по­над 50 національними профцентрами інших країн.

ФПУ є членом Національної платформи громадянського суспільства Східного партнерства ЄС та Платформи грома­дянського суспільства Україна – ЄС. У 2009 році ФПУ отримала консультатив­ний статус при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), з 2012 року бере участь у форумах громадянського суспільства та засіданнях Комісії соціального розвитку, які проходять у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Делегації від членських організацій ФПУ беруть активну участь у роботі Комісії ООН із статусу жінок.

 

  • З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО УТВОРЕННЯ ФНПУ

У прийнятій з’їздом Де­кларації про утворення ФНПУ проголошувалися принципи добровільності вступу, рівноправності, самостійності в діяльнос­ті професійних спілок, а також її незалежності від органів державної влади, політичних партій і рухів.

Декларацію підписали представники 25 проф­спілок, а також 24 регіо­нальні профоб’єднання. Протягом наступних 1991–1997 років до ФПУ приєдналися 17 профспі­лок і профоб’єднання Закарпатської та Івано- Франківської областей.

 

ФПУ ПРОТИСТОЇТЬ НАСТУПУ ДЕРЖАВИ НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК

П очинаючи з 1992 року державою здійснюються регулярні спро­би безпідставно віднести профспілкові об’єкти до категорії май­на загальносоюзних гро­мадських організацій та перевести їх до розряду державної власності. У 2011–2013 роках з вико­ристанням такого потуж­ного ресурсу, як органи прокуратури та суди, фак­тично було розгорнуто безпрецедентну кампа­нію, спрямовану на дис­кредитацію найбільш впливового профспілко­вого об’єднання в Україні з метою позбавлення його матеріальної бази. І до сьогодні державні очільники не полишають спроби відібрати майно у людей на власну користь.

2019–2020 роки – період, який можна охарактеризува­ти як системний наступ вла­ди на трудові та соціальні права працівників і права профспілок. Тривають зако­нодавчі спроби значно по­слабити захист працівників у трудовому законодавстві, обмежити права профспілок, демонтувати напрацьовану за міжнародними стандарта­ми систему соціального за­хисту. У такій ситуації ФПУ за підтримки міжнародної профспілкової спільноти ак­тивно протидіє цим спро­бам, використовуючи всі свої повноваження, аби не втратити завойованих тру­дящими за десятиліття бо­ротьби конституційних прав і свобод, вимагає від влади побудови соціальної та пра­вової держави, а роботодав­ців – соціально відповідаль­ного бізнесу.

29.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання