« на головну 25.07.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1111)
17
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

«ПІВДЕНМАШ» ОТРИМАЄ 342 МЛН ГРН НА ПОГАШЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ

«ПІВДЕНМАШ» ОТРИМАЄ 342 МЛН ГРН НА ПОГАШЕННЯ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ

26 серпня Уряд на своєму засідан­ні розглянув низку питань, що безпосеред­ньо опрацьовувалися СПО об’єднань профспілок у рам­ках чинної Генеральної угоди, якою передбачено співпрацю профспілок та урядовців у роз­робці та реалізації економіч­ної політики держави.

Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осо­вий назвав надзвичайно важли­вим ухвалене на засіданні 26 серпня рішення про спрямуван­ня бюджетних коштів на потре­би Державного машинобудівно­го підприємства «Виробниче об’єднання Південний машино­будівний завод імені О.М. Ма­карова» («Південмаш», Дніпро­петровська обл.). Це рішення дасть змогу погасити заборго­ваність із зарплати працівни­кам підприємства, а також сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування й обов’язкові податки та збори. «Відповідні кошти було перед­бачено у Держбюджеті України для фінансової підтримки «Пів­денмашу», тому трудовий ко­лектив, профком підприємства на різних рівнях порушували питання щодо необхідності їх перерахування, але справа «не доходила до рук» виконавців, – зазначив Григорій Осовий. – Фе­дерація профспілок України та­кож лобіювала дане питання, аби держава розрахувалася з «Південмашем». Нарешті, рі­шення ухвалено, й на ці цілі буде спрямовано 342 млн грн».

Як зауважив лідер профспі­лок, у нас, на жаль, існує про­блема, коли підприємство, по­рушуючи законодавство, ви­плачує працівникам зарплату, а внесок на соцстрах не перера­ховує. У свій час люди зверта­ються до Пенсійного фонду для призначення пенсії, а їм від­мовляють у її нарахуванні за той період робочого стажу, коли не було сплачено ЄСВ. Тоді вони йдуть по допомогу до профспілок або звертаються до суду, однак в окремих ви­падках ситуацію виправити не­можливо, особливо якщо під­приємство збанкротувало і є неплатоспроможним. Через це пенсіонери втрачають чесно зароблене.

Тому ФПУ, коли порушує пи­тання щодо необхідності пога­шення зарплатних боргів, неодмінно акцентує увагу на тому, що їх виплата має відбу­ватись разом із сплатою ЄСВ. Ці кошти є вкрай потрібними ще й тому, що їх виплачують по страхових випадках – через без­робіття або тимчасову втрату працездатності. Сьогодні, у пе­ріод боротьби з пандемією ко­ронавірусу, ця проблема набу­ває особливої актуальності, тому профспілки вітають рі­шення Уряду, яким затвердже­но порядок використання бю­джетних коштів для фінансової підтримки «Південмашу».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВИМАГАЄМО КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ!

К иївська міська рада профспілок зверну­лася до міської вла­ди з вимогою щодо компенсації втрат комунальним перевізникам під час пандемії.

Через обмеження роботи комунального транспорту протягом жорсткого каранти­ну та неможливості працюва­ти у звичному режимі з 17 бе­резня до 25 травня 2020 року комунальні підприємства «Київпастранс» та «Київ­ський метрополітен» втрати­ли значну суму доходів, що загрожує погіршенням їх фі­нансово - економічного стану. Втрата доходів КП «Київ­ський метрополітен» склала близько 621 млн грн. У КП «Київпастранс» також зазна­чають, що й нині підприєм­ство не може вийти на рівень доходів до пандемії.

З метою недопущення по­гіршення фінансово - еконо­мічного стану та матеріально-технічної бази підприємств, затримання виплати зарпла­ти працівникам Київська міськпрофрада звернулася до міської влади, а саме заступ­ника міського голови, секре­таря Київради Володимира Прокопіва та голови Постій­ної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та рекла­ми Олексія Окопного з вимо­гою щодо внесення змін до міських цільових програм у частині виділення коштів на компенсацію втрат комуналь­ним перевізникам «Київпастранс» та «Київський метро­політен» під час пандемії.

ВАЛЕНТИН МЕЛЬНИК,

голова Київської міської ради профспілок

 

ЗУПИНИТИ ПАНДЕМІЮ ПАДІННЯ ЗАРПЛАТ!

П рості працівники, зокрема в будівництві, одними з перших відчули вплив пандемії та карантину.

На багатьох будівельних майданчиках, в умовах по­ширення інфекції COVID - 19 робітники були змушені працювати без будь - яких засобів захисту, брати неопла­чувані відпустки та були звільненими без жодної компенсації.

Криза внаслідок поширення COVID - 19 продемонструвала наявність глибоких проблем в Україні із захистом заробітної плати. Настав час почути вимоги працівників стосовно впро­вадження відповідних стандартів МОП, ратифікованих в Укра­їні, щодо захисту заробітної плати, включаючи конвенції МОП №№ 95, 131 і 173, а також створення гарантованої системи тако­го захисту в нашій країні.

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ,

голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (ПРОФБУД)

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ

3 вересня у столичному Будин­ку профспілок робоча група розглянула й обговорила про­позиції членських організацій ФПУ щодо основних завдань колективно-договірної роботи на 2021 рік.

Загалом надійшли майже 150 пропозицій. Під час обгово­ рення йшлося про необхід­ність забезпечення для пра­цівників гідних умов праці та її оплати, захисту прав працю­ючих у разі загрози скорочен­ня штатів та їх вивільнення, створення нових робочих місць та забезпечення робо­тодавцем умов праці для осіб з інвалідністю, здійснення громадського контролю за умовами праці, укладення трудових договорів, погашен­ня заборгованості із заробіт­ної плати й т. ін.

Учасники наради зазначили, що в умовах лібералізації тру­дового законодавства, впро­вадження чого може відбу­тись через внесення змін до законодавства, одним з голо­вних завдань для профспілок є збереження соціальних здо­бутків для трудівників та за­кріплення умов їх виконання у колективних договорах.

14.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

17.07.2021 17:44

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання