« на головну 25.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Без права на помилку! Декларація політичної партії «Авангард народу»

Без права на помилку! Декларація політичної партії «Авангард народу»

Сьогодні, коли світ не встиг по­бороти наслідки кризи 2008 року, ми постали перед но­вим викликом – кризою, спри­чиненою пандемією COVID-19. Україні потрібно подолати по­стійне порушення та звужен­ня прав своїх громадян, коли діючою владою системно вно­сяться та приймаються у «тур­борежимі» антинародні зако­нопроєкти. Саме розбудова соціальної держави здатна за­безпечити ефективні меха­нізми підтримки людини, не­ухильне виконання законів, захищати та відстоювати інтер­еси своїх громадян. Потрібні рішучі зміни для побудови но­вого справедливого проєкту майбутнього, в який повірять українці. Ми маємо гаранту­вати добробут громадян і за­безпечити соціальний та еко­номічний прогрес, щоб жодна людина чи територія не зали­шилась осторонь.

УКРАЇНА – КРАЇНА РІВНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ

Необхідно значно знизити нерівність і поклас­ти край концентрації багатства і власності в ру­ках жменьки привілейованих. Добробут країни, її соціальна орієнтованість має вирішальне зна­чення для запобігання бідності та захисту тих, хто його потребує, в тому числі дітей, молоді, лю­дей похилого віку, незахищених працівників та безробітних. Політика держави має бути спрямо­вана на забезпечення соціально справедливого розподілу результатів трудової діяльності сус­пільства. Ключовими напрямами розподілу дер­жавних прибутків мають бути: освіта та наука, система охорони здоров’я, материнства, дитин­ства, пенсійне забезпечення. Люди будь-якого віку мають право на працю і гідне життя. Пробле­ми безробіття мають вирішуватися першочерго­во, а не відкладатися як індивідуальні невдачі. Необхідно дотримуватися принципу рівної опла­ти за працю рівної цінності. Усі працівники пови­нні мати однакові права: жодної роботи без офі­ційного працевлаштування, жодної роботи без справедливої заробітної плати. Ми послідовно відстоюватимемо засади трипартизму як основи соціального діалогу, адже ефективний соціаль­ний діалог та членство в профспілках є найкра­щим способом гарантувати захист трудящих і підвищення заробітної плати. Продуктивна пра­ця є основою стабільного розвитку держави. Дер­жава повинна, з одного боку, забезпечувати спри­ятливі умови розвитку підприємництва і захища­ти інтереси працівників, а з іншого – жорстко контролювати умови праці та посилювати роль профспілкових організацій шляхом розширення їх повноважень і всебічної підтримки. Необхід­ний чіткий план соціальних дій, спрямований на перетворення системи соціальних прав на обов’язкові до виконання правила, які зміцню­ють системи добробуту, поважають моделі ринку праці та покращують рівень життя.

УКРАЇНА – ВІЛЬНА ТА ДЕМОКРАТИЧНА

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Сучасна де­мократія є основоположним курсом країни. Необхідно посилювати громадську активність та відповідальність, забезпечувати чесні та прозорі процеси прийняття рішень на всіх рів­нях. Ми прагнемо відкритого і повного сил сус­пільства, де люди мають рівні права і живуть без дискримінації, упереджень і сексизму, при повній повазі до кожної конкретної людини. Тому ми зобов’язуємося захищати і вдоскона­лювати нашу демократію, розширювати участь громадян на всіх рівнях, від місцевого до національного.

УКРАЇНА – ПРОГРЕСИВНА

Якщо молодь матиме кращі перспективи, українське суспільство може бути впевненим у своєму майбутньому. Багатство держави зале­жить від повноти реалізації потенціалу кожного члена суспільства. Молодь повинна пропагувати новий підхід до проблем державотворення, від­кинувши старі догми, що довели свою хибність і неспроможність. Ми виступаємо за реальну рів­ність прав та можливостей молоді поряд з інши­ми демографічними групами населення. Наша політика спрямована на створення умов, стиму­лів і конкретних механізмів реалізації інтересів молодих громадян країни, здійснення їх життє­вих цілей та планів. Держава має забезпечити сприятливі умови для створення молодих сімей: гарантувати рівні та доступні умови отримання житла, першого робочого місця та забезпечити повну зайнятість молоді. Справедливі і достатні пенсії – це не лише повага суспільства до стар­ших, а й важливий стимул для трудової діяль­ності молоді.

УКРАЇНА – СТАЛА

Земля, її надра, лісові та водні ресурси є наці­ональним багатством. Земля має належати гро­мадянам України, які її обробляють. Трудова ді­яльність не повинна завдавати шкоди довкіллю, а економіка має перейти на використання від­новлюваних природних та енергетичних ресур­сів. Ми зобов’язуємося запроваджувати ініціати­ви, спрямовані на посилення відповідальності за стан навколишнього природного середовища.

МИХАЙЛО МАЗАЛЕВСЬКИЙ,

ГОЛОВА ПП «АВАНГАРД НАРОДУ»

4 вересня 2020 року відбудеться з’їзд партії «Авангард народу». Запрошуємо профспілкових лідерів взяти участь у ро­боті з’їзду.

  • КОМЕНТАР

Михайло Мазалевський, голова політичної партії «Авангард народу»:

«Ми – політична партія «Авангард наро­ду». В основу нашої діяльності покладе­но широке представлення інтересів лю­дей праці, які створюють національну економіку, а також зниження соціальної нерівності, відстоювання принципів три­партизму як основи соціального діало­гу. Адже ефективний соціальний діалог та членство в профспілках є найкращим способом гарантувати захист трудящих і підвищення заробітної плати».

 

 

30.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання