« на головну 22.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Українські та глобальні профспілки узгодили спільний план дій

Українські та глобальні профспілки узгодили спільний план дій

10 червня відбулася робоча міжнародна онлайн - зустріч керівництва Федерації проф­спілок України, низки всеукраїнських галузевих профспілок та структурних підроз­ділів ФПУ з керівництвом Міжнародної конфедерації профспілок, Пан’європейської регіональної ради МКП, Європейської конфедерації профспілок, Вашингтонського офісу МКП, який опікується питаннями діяльності міжнародних фінансових інститу­тів та Міжнародної організації праці, щодо координації дій українських та глобальних профспілок, зарубіжних національних профцентрів з метою недопущення прийнят­тя законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)», реєстр. № 2681.

Г олова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, звер­таючись до міжнародних колег, за­значив: «Зовсім нещодавно багато хто з вас у складі Місії європейських профспілок відвідали Україну, ми ділилися з вами наболілим, під час зустрічей з пред­ставниками влади лунали обнадійливі нот­ки. Але, як бачимо, позиція представників монобільшості, які подали вказаний законо­проєкт, практично не змінилася. Користую­чись пандемією коронавірусу, вони намага­ються його протягнути за будь - яку ціну».

Григорій Осовий підкреслив, що зазна­чений законопроєкт розроблявся нардепами кулуарно, таємно від профспілок, а пропо­зицію комітетських слухань щодо створен­ня робочої групи для доопрацювання зако­нопроєкту № 2681 до його внесення на пле­нарне засідання повністю проігноровано.

«Голова комітету Галина Третьякова і ще кілька членів комітету –однопартійців вважають, що саме вони повинні вирішува­ти долю 6 млн членів профспілок і вказува­ти, як їм жити. Невипадково Україна, згідно з Глобальним індексом прав профспілок, опинилася серед країн, в яких відсутні га­рантії прав профспілок. У їх числі, зокрема, Еритрея, Зімбабве, Лаос, Іран, Ірак, Саудів­ська Аравія, Туреччина. Проте, влада не звертає уваги на цей індекс, їх більше ціка­вить індекс легкості ведення бізнесу з метою залучення інвестицій. І схоже на те, що Україна активно включилася в так звану «гонку на дно», змагання з країнами, що роз­виваються, щодо максимального зниження соціальних норм і мінімального контролю за їх дотриманням. Усе це супроводжується вихолощенням Трудового кодексу та спро­бами розгрому профспілкового руху, який на сьогодні залишається єдиною силою, що активно протидіє антисоціальній політиці», – зазначив Григорій Осовий.

У виступах учасників онлайн-зустрічі неодноразово наголошувалося, що МКП провела аналіз положень на відповідність міжнародним трудовим стандартам цього законопроєкту, свій висновок надали юрис­ти Спільного представницького органу профспілок, «Трудових ініціатив», Міністер­ства юстиції, апарату Верховної Ради Укра­їни. Всі вони одностайні: законопроєкт не можна приймати, він абсолютно не відпові­дає міжнародним зобов’язанням України та чинному національному законодавству.

Григорій Осовий поінформував міжна­родну спільноту про те, що вже зроблено, зу­пинившись на ключових моментах хроноло­гії підготовки законопроєкту № 2681, діях ФПУ, міжнародного профспілкового руху, а також окреслив план дій ФПУ, її членських організацій щодо недопущення прийняття цього законопроєкту.

Варто нагадати, що сумнозвісний зако­нопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. 2 січня 2020 року він надійшов на погодження СПО об’єднань профспілок. ФПУ невідкладно проінформу­вала про цей проєкт МКП, ЄКП, сім гло­бальних федерацій профспілок, європей­ські галузеві федерації профспілок, Бюро діяльності працівників МОП (АКТРАВ), Бюро МОП для країн Центральної та Схід­ної Європи. Ще в січні МКП та ЄКП напра­вили звернення Президенту України, Голо­ві Верховної Ради, Прем’єр - міністру, тодіш­нім міністрам Тимофію Милованову та Юлії Соколовській з вимогою відкликати законопроєкти №№ 2708, 2681, 2584 як такі, що порушують основоположні права в об­хід міжнародних стандартів, і закликали провести повномасштабні консультації з профспілками. Аналогічне звернення до українських високопосадовців направили Європейський комітет профспілок освіти та Європейська федерація профспілок гро­мадського обслуговування. Протягом січня – лютого понад 80 членських організацій МКП з усього світу надіслали свої звернен­ня Президенту України, Прем’єр-міністру та Голові Верховної Ради на підтримку українських профспілок.

30 січня всіма регіонами України проко­тилася «хвиля гніву». Перед будинками міс­цевих органів державної влади, в трудових колективах, профспілкових організаціях відбулися публічні заходи, вуличні протест­ні дії, мета яких – продемонструвати обурен­ня законопроєктом «Про працю» (реєстр. № 2708), антипрофспілковим законопроєк­том № 2681 та іншими законодавчими акта­ми, що у разі їх прийняття погіршать умови життя та праці трудящих, соціальні гарантії працівників щодо оплати праці, соціальний захист та соціальне забезпечення.

25–27 лютого в Україні перебувала Спіль­на місія ЄКП та ПЄРР МКП для оцінки змін у соціально - трудовій сфері та ознайомлення з ходом реалізації соціальної складової Уго­ди про асоціацію між Україною та ЄС. За під­сумками перебування місії в Україні, МКП та ЄКП наголосили на необхідності всеохо­плюючого підходу до доопрацювання зако­нопроєкту з метою забезпечення повного до­тримання принципів свободи асоціації та колективних переговорів, а також заклика­ли український уряд змінити свій підхід до реформи трудового законодавства та від­кликати ліберальні антисоціальні закони, які істотно впливають на працівників та профспілки.

Однак, 20 травня законопроєкт № 2681 все ж було включено до порядку денного Верхо­вної Ради України. Рішенням Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендовано схвалити його в першому читанні.

І це відбулося попри те, що під петицією «Про нерозгляд законопроєкту № 2681 як та­кого, що порушує права профспілок в Укра­їні» було зібрано понад 25 тис. голосів, а та­кож попри висновок Головного науково - екс­пертного управління Верховної Ради Украї­ни, відповідно до якого законопроєкт пору­шує норми Конституції України, положення міжнародних нормативно - правових актів та суперечить низці законів України.

Під час онлайн - зустрічі міжнародні партнери ФПУ засвідчили підтримку укра­їнським профспілкам, а також визначили кроки спільного плану дій українських і гло­бальних профспілок, головне завдання яко­го – повернути законопроєкт № 2681 на доопрацювання.

 

Зупинимо просування законопроєкту № 2681!

Лише сильна воля і консолідація допоможуть повернути процес у правове русло

Відбулася нарада керівництва Федерації проф­спілок України з керівниками всеукраїнських профспілок, територіальних профоб’єднань у режимі відеоконференції в Zoom.


У часники наради роз­глянули низку пи­тань, серед яких – ан­тикризові заходи, ре­алізація яких пом’якшуватиме економічні та со­ціальні наслідки карантинних заходів для людей. З цього пи­тання Голова СПО Григорій Осо­вий і голова СПО роботодавців Дмитро Олійник попередньо на­діслали спільне Звернення до Прем’єр - міністра України Дени­са Шмигаля.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що питання розгляду парламентом сумнозвісного антипрофспілко­вого законопроєкту № 2681 поста­ло дуже гостро для всієї проф­спілкової спільноти, тож або до профспілкових вимог дослуха­ються та відтермінують розгляд даного законопроєкту, створять відповідну робочу групу щодо його доопрацювання в профіль­ному парламентському коміте­ті, або правляча сила буде йти «напролом» і намагатися внести його до сесійної зали для голосу­вання. «Наше завдання, – наголо­сив профспілковий лідер, – по­вернути його на доопрацювання, адже якщо він буде проголосова­ний у першому читанні, то зміни і доповнення можна буде вноси­ти до другого читання лише до проголосованих статей, а чи бу­дуть вони потім проголосовані? Нам потрібна нова редакція цьо­го законопроєкту. Через звернен­ня, заяви, інші методи впливу ми повинні донести профспілкову позицію до кожного народного депутата України. Якщо належ­ного реагування не буде, ми має­мо задіяти всі законні способи протистояння».

Нині по всій країні зростає ма­сове невдоволення спілчан анти­профспілковим законопроєктом. Це засвідчують заяви та звернен­ня членів профспілок, які надхо­дять практично з усіх регіонів (детальніше про це – на стор. 4–5). «Лише сильна воля і консоліда­ція довкола цього питання допо­можуть повернути процес у пра­вове русло», – наголосив Голова ФПУ Григорій Осовий.

У країні відсутнє народовлад­дя, – йшлося у виступах керівни­ків членських організацій ФПУ. Відсутня належна реакція на пе­тицію, яку підписали більше 25 тис. членів профспілок, про не­підтримку антипрофспілкового законопроєкту від Галини Тре­тьякової та збір підписів за її від­ставку з посади голови профіль­ного парламентського комітету.

Заступник Голови ФПУ Воло­димир Саєнко також наголосив на необхідності активних дій профспілок, які б спонукали вла­ду дослухатись до вимог праців­ників, які мають гарантоване Конституцією право на об’єднання і солідарні дії на захист своїх трудових прав, гідне жит­тя. Також він акцентував увагу на необхідності участі профспі­лок у місцевих виборах, що ма­ють відбутися восени поточного року, для представництва інтересів найманих працівників.

У боротьбі з антипрофспілко­вим законопроєктом ФПУ під­тримали Міжнародна конфеде­рація профспілок, Європейська конфедерація профспілок, наці­ональні та галузеві профцентри європейських країн, зокрема Глобальний союз IndastriALL.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

15.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання