« на головну 25.07.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1111)
17
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Солідарна хвиля протесту: законопроєкту № 2681 рішуче «ні»!

Солідарна хвиля протесту: законопроєкту № 2681 рішуче «ні»!

По всій Україні шириться су­против антипрофспілковому законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)».

БУКОВИНА

Президія Чернівецької обласної ради профспілок від імені 111 тис. спілчан Буко­вини звернулась до дев’яти народних депу­татів України від Чернівецької області з фракції «Слуга народу» та ОП платформа «За життя» із закликом не підтримувати законопроєкт № 2681, зняти його з розгля­ду, спрямувати на доопрацювання та пого­дження із соціальними партнерами.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

«Профспілки Придніпров’я від імені 400 тис. членів профспілок вимагають від Уряду і парламенту, народних депутатів України припинити наступ на права лю­дини праці й відкликати законопроєкт № 2681, а також припинити просування з боку Мінекономрозвитку законопроєкту № 2708 «Про працю», який сьогодні роз­глядається в Окружному адмінсуді м. Ки­єва», – йдеться у зверненні Міжгалузевої ради профспілок Дніпропетровщини.

КИЇВ

2 червня президією Київської міськпрофради схвалено Звернення до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимо­гами відтермінувати прийняття рішення про включення законопроєкту № 2681 до порядку денного пленарного засідання парламенту, створити робочу групу з до­опрацювання вказаного законопроєкту і рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провести додатко­ві погоджувальні процедури з профспіл­ками з метою недопущення порушень Конституції, законів України та міжна­родних актів, ратифікованих Україною.

КІРОВОГРАДЩИНА

«Шалений наступ на профспілки про­довжується», – про це зазначив у своєму коментарі щодо просування парламента­рями антипрофспілкового законопроєкту № 2681 голова Федерації профспілок Кіро­воградської області Максим Баланенко.

Коментуючи лобіювання владою законо­проєкту № 2681 «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спі­лок)», в якому суттєво обмежуються гаран­тії діяльності профспілок, Максим Бала­ненко підкреслив, що профспілки розціню­ють цей проєкт як спробу поставити їх під повний контроль держави, створити умови для ослаблення автономії профспілок.

ЛЬВІВЩИНА

Знищення профспілок в Україні: зако­нопроєкт № 2681 ліквідує право працівни­ка на захист від роботодавця і порушує Конституцію та зобов’язання України за міжнародними договорами, – прес-конференція, присвячена цій гарячій темі, відбулась 5 червня у Прес - клубі м. Львова. Організатором виступило Об’єднання профспілок Львівщини.

Об’єднання профспілок Львівщини та­кож звернулось до народних депутатів України від Львівської області з прохан­ням виступити на погоджувальній раді з пропозицією відкласти прийняття рішен­ня про включення проєкту № 2681 до по­рядку денного сесії Верховної Ради.

ЛУГАНЩИНА

Федерація профспілок Луганської об­ласті від імені 60 тис. членів профспілок Луганщини звернулась до народних депу­татів від області з проханням виступити на погоджувальній раді з пропозицією відтер­мінувати прийняття рішення про включен­ня законопроєкту № 2681 до порядку денно­го і рекомендувати парламентському Ко­мітету з питань соціальної політики та за­хисту прав ветеранів провести додаткові погоджувальні процедури з профспілками з метою недопущення порушень Конститу­ції, законів України та міжнародних актів, ратифікованих Україною.

МИКОЛАЇВЩИНА

Миколаївська обласна рада профспілок звернулась до народних депутатів України від Миколаївської області щодо неприпус­тимості прийняття дискримінаційного, ни­щівного для профспілок законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України (щодо окремих пи­тань діяльності професійних спілок)».

ПОЛТАВЩИНА

Президія Полтавської обласної ради профспілок з обуренням сприйняла шоку­ючі результати розгляду законопроєкту № 2681 Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та звернулася з вимогами до Голови Верховної Ради і народних де­путатів від Полтавщини щодо зняття цьо­го «опусу» з розгляду парламентом.

«Від імені майже 200 - тисячного загалу членів профспілок Полтавщини просимо вас домогтися на погоджувальній раді відтермінування прийняття рішення про включення законопроєкту № 2681 до по­рядку денного і рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціаль­ної політики та захисту прав ветеранів провести додаткові погоджувальні пере­мовини з профспілками щодо унеможлив­лення порушення Конституції і законів України, міжнародних актів, ратифікова­них Україною», – йдеться у зверненні.

РІВНЕНЩИНА

За рішенням Президії Федерації профспі­лок Рівненської області, яка відбулась 1 червня у форматі ZOOM - конференції, на адресу народних депутатів від Рівненщини, Міністерства юстиції України, голови Вер­ховної Ради України від ФПРО, її член­ських організацій було надіслано листи-звернення з вимогами зупинити спроби просування парламентським Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів через голосування в першо­му читанні у Верховній Раді проєкту анти­профспілкового закону № 2681.

ХАРКІВЩИНА

Об’єднання профспілок Харківської області від імені 400 тис. членів профспі­лок Харківщини звернулося до народних депутатів свого регіону з вимогою відтер­мінувати прийняття рішення про вклю­чення антиконституційного, антинарод­ного та такого, що передбачає суттєве об­меження прав і гарантій діяльності проф­спілок, законопроєкту № 2681 до порядку денного та рекомендувати Комітету Вер­ховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провести до­даткові погоджувальні процедури з профспілками з метою недопущення по­рушень Конституції та законів України, низки ратифікованих Україною фунда­ментальних конвенцій Міжнародної ор­ганізації праці, Загальної декларації прав людини, міжнародних пактів про економічні, соціальні і культурні права.

ХЕРСОНЩИНА

Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок від імені 80 тис. членів проф­спілок Херсонщини направила звернення народним депутатам регіону з прохан­ням виступити на погоджувальній раді з пропозицією відтермінувати прийняття рішення про включення законопроєкту № 2681 до порядку денного і рекомендува­ти Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики та захисту прав ветеранів провести додаткові погоджу­вальні процедури з профспілками з ме­тою недопущення порушень Конституції, законів України та міжнародних актів, ратифікованих Україною.


ЧЕРКАЩИНА

Голова Федерації профспілок Черкась­кої області Петро Шевченко звернувся від профспілок Черкащини до голови Верховної Ради України Дмитра Разум­кова, народних депутатів України щодо необхідності відтермінування розгляду парламентом законопроєкту № 2681 та до­опрацювання його у визначеному законо­давством порядку.

ЧЕРНІГІВЩИНА

Федерація профспілкових організацій Чернігівської області направила звернен­ня народним депутатам від Чернігівщи­ни з проханням відтермінувати прийнят­тя рішення про включення для розгляду антинародного та антипрофспілкового законопроєкту № 2681, а також рекомен­дувати парламентському Комітету з пи­тань соціальної політики та захисту прав ветеранів провести додаткові погоджу­вальні процедури з профспілками.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ

Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до Голови Верховної Ради України, всіх фракцій політичних партій та груп у Верховній Раді України з приводу проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професій­них спілок)», реєстр. № 2681 від 27 грудня 2019 року, внесеного народними депутата­ми України Галиною Третьяковою та інши­ми, який парламентським Комітетом з пи­тань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу і лише після цього створити робочу групу для його по­дальшої підготовки до ІІ читання.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Профспілка працівників охорони здоров’я звернулася до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з приво­ду законопроєкту № 2681. У зверненні, зо­крема, зазначається, що із змісту проєкту закону вбачається, що він закладає під­валини для знищення профспілкового руху в Україні.

Також у зверненні наголошується, що проєкт розроблявся без залучення та вра­хування позиції безпосередніх суб’єктів його правового регулювання – репрезента­тивних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, які об’єднують у своїх лавах зна­чну частину зайнятого населення України.

Профспілка працівників охорони здоров’я України звернулася до Дмитра Ра­зумкова з переконливим проханням пу­блічно висловити на офіційному веб - сайті Верховної Ради України позицію стосовно зазначеної електронної петиції, не включа­ти законопроєкт до порядку денного, а на погоджувальній раді рекомендувати пар­ламентському Комітету з питань соціаль­ної політики та захисту прав ветеранів про­вести додаткові консультації з репрезента­тивними профспілками та їх об’єднаннями щодо його вдосконалення з метою недопу­щення порушень законодавства України та норм міжнародного права.

15.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

17.07.2021 17:44

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання