« на головну 21.02.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1040)
13
Лютий
 
Інтерв’ю
 
Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»

Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Григорій Осовий: «Зміна взаємовідносин працівника і роботодавця має враховувати інтереси обох сторін»

Григорій Осовий: «Зміна взаємовідносин працівника і роботодавця має враховувати інтереси обох сторін»

16 жовтня на засі-

данні Генеральної

ради Міжнародної

конфедерації проф-

спілок, що об’єднує

у своїх лавах по-

над 207 млн членів

у всьому світі, ви-

ступив віце-прези-

дент МКП , Голова

Федерації профспі-

лок України Григо-

рій Осовий.

У своєму виступі лі-

дер українських

профспілок заго-

стрив увагу на пи-

танні наступу

української влади на трудове за-

конодавство. «На наше переко-

нання, – зазначив Григорій Осо-

вий, – цей процес важко назвати

реформою, адже докорінна змі-

на системи взаємовідносин на-

йманого працівника і роботодав-

ця має передбачати вдоскона-

лення законодавства, враховую-

чи баланс інтересів обох сторін.

Плануючи залишити в держав-

ній власності всього 5% підпри-

ємств, коли головним робото-

давцем стане приватний підпри-

ємець, держава мала б застосу-

вати допоміжні запобіжники,

які б стримували намагання

збільшувати прибуток за будь-

яку ціну. Бездумна лібераліза-

ція трудових відносин задля

створення максимально сприят-

ливих умов для іноземних інвес-

торів і транснаціональних ком-

паній – хибний шлях, що призве-

де до витіснення національних

виробників і фермерів з вітчиз-

няного ринку, які менш конку-

рентоздатні, а отже, до закриття

робочих місць і масових вивіль-

нень працівників. Тому будь-які

заяви щодо необхідності розши-

рення прав роботодавців у нових

умовах – це шлях у глухий кут,

який при найнижчих зарплатах

у Європі призведе до багаторазо-

вого прискорення міграції.

Спрощення трудових відносин,

про необхідність якого заявляє

влада, це шлях до руйнування

ринку праці, прогресуючого

зростання нерівності, що

обов’язково спровокує масштаб-

ні виступи трудящих».

Григорій Осовий жорстко

розкритикував заяви окремих

представників української

влади щодо змін у трудовому

законодавстві, які пропону-

ються за вказівками міжна-

родних організацій, що не ма-

ють жодного до нього відно-

шення і не базуються на ко-

ментарях МОП до відхиленого

партією влади проекту Трудо-

вого кодексу, який пройшов

перше читання.

Прес-центр ФПУ

 

Ми завжди будемо захищати права працівників та

підтримувати соціально-відповідальний бізнес

28 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та за-

хисту прав ветеранів обговорювалися результати діяльності робочої групи, створеної для

доопрацювання проекту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України

(щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України), який

подав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«М ожна сказати, що в ході обговорення

певною мірою з низки позицій знайдено

компроміси, які враховують реалії, що

існують сьогодні в нашій країні, – за-

значив Голова СПО об’єднань профспі-

лок, Голова ФПУ Григорій Осовий. – У законопроекті враховано

пропозиції профспілкової сторони. Зокрема, щодо розмірів санк-

цій за порушення законодавства про працю. Хоча ці розміри

дещо зменшено, але вони залишаються достатньо вагомими для

того, щоб роботодавець зважав на обставини: йому краще вико-

нувати закон, чи до нього будуть застосовані жорсткі санкції. На-

приклад, санкції за допуск працівника без оформлення трудово-

го договору визначаються в розмірі 10 мінімальних зарплат, тоді

як у законопроекті Гетманцева було запропоновано лише попе-

редження. А за повторні зловживання міра покарання значно по-

силюється».

Знайдено компроміс і для бізнесменів. Наприклад, якщо ро-

ботодавець у термін 10 днів сплатить санкції, виписані держав-

ним інспектором праці, навіть 50%, то іншу частину він зможе

доплатити пізніше без штрафних санкцій.

Внесено компромісні положення, які стосуються недопуску

інспекторів праці до робочих місць працівників. Санкції за ці по-

рушення будуть більш жорсткими порівняно з тими, що пропо-

нувалися в попередньому варіанті законопроекту. Водночас

більш м’якими будуть вимоги до фізичних осіб-підприємців.

«Врахування профспілкових пропозицій – це приклад справж-

нього соціального діалогу, – підкреслив профспілковий лідер. –

Вважаємо, що завданням профспілок було і є недопущення зву-

ження прав працівників або нехтування такими правами, бороть-

ба з «тіньовиками», щоб вони не мали кращих умов, ніж легально

працюючий бізнес, який платить податки та внески до соціаль-

них фондів. Наша позиція незмінна: ми завжди будемо захищати

права працівників та підтримувати соціально-відповідальний

бізнес».

Григорій Осовий зазначив, що ФПУ, СПО об’єднань профспі-

лок до засідання комітету провели значну роботу, проаналізу-

вавши законопроект про внесення змін до Кодексу законів про

працю України (щодо усунення норм, які порушують права та

законні інтереси роботодавців), і дійшли висновку, що він спря-

мований на послаблення відповідальності бізнесу за використан-

ня ним нелегальної праці, тож дали йому різко негативну оцінку.

У Верховній Раді зазначений документ зареєстровано на по-

чатку вересня (реєстр. № 1233). Ним планувалося кардинальне

послаблення відповідальності роботодавця за неофіційні трудо-

ві відносини і суттєве – більш ніж у 20 разів зменшення штрафів

у разі допуску працівників до роботи без оформлення трудового

договору, без визначення умов заробітної плати або нарахування

ЄСВ. На переконання профспілок, такі заходи фактично покри-

вають тіньову зайнятість та незадекларовані трудові відносини.

«Профспілки не бажають «крові» представників бізнесу, зва-

жаючи на те, що в сучасних умовах український бізнес, підпри-

ємці теж опинилися в непростому становищі, – наголосив проф-

спілковий лідер. – Тому питання пом’якшення санкцій щодо ро-

ботодавців має право на обговорення і пошуки компромісів, але

зменшувати їх так радикально, як було запропоновано в цьому

законопроекті, означає просто створити умови для потурання по-

рушенням законодавства про працю і поставити в нерівні умови

тих, хто сплачує податки, займається легальним працевлашту-

ванням, і тих, хто звик до порушення закону».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання