« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Центр профспілкових знань Ваsis: інноваційні підходи до навчання профактиву

Центр профспілкових знань Ваsis: інноваційні підходи до навчання профактиву

Для Профспілки праців­ників державних установ України відкриття Цен­тру профспілкових знань Ваsis, що відбулось 20 травня, – знакова подія, до якої йшли тривалий час.

З роботою цього Центру ми пов’язуємо, насамперед, нові можливості для Профспілки, перспективи щодо діяльності у просторі інноваційних підходів до побудови системи навчання профакти­ву, залучення молоді до активної роботи в профспілковому середовищі.

Чому обрана така назва? Насамперед тому, що знання, отримані в нашому Цен­трі мають стати основою, фундаментом у діяльності людей, які пройшли у ньому навчання. Ця основа може бути міцним підґрунтям для подальшої громадської діяльності, розвитку лідерських якостей для молоді.


Ідея створення Центру профспілкових знань народилась у 2018 році під час обго­ворення з колегами із ST та профспілково­го об’єднання Швеції Union to Union про­екту з навчання на період 2018–2022 років у рамках реалізації українсько-шведсько­го проекту «Розвиток державного сектору в Україні». Варто відразу акцентувати увагу на важливій особливості цього Цен­тру, яка полягає в тому, що він задумував­ся як майданчик для передання та отри­мання необхідних знань для профспілков­ців, насамперед тренерами нашої тренер­ської мережі, тобто тих людей, які безпо­середньо пройшли навчальну підготовку в Профспілці. Створення Центру, який, сподіваємось, стане випробувальним май­данчиком для багатьох інших планів і за­думів, відповідає і цілям реалізації про­екту, а саме: створення профспілкової ме­режі навчальних центрів; вивчення і по­ширення кращого досвіду діяльності профспілок з навчання спілчан; посилен­ня мотивації профспілкового членства; впровадження нових методів рекрутингу.

Завдячуючи і шведським колегам, і членам нашої президії, і працівникам ви­конавчого апарату Профспілки, вдалось здійснити значну роботу – розробити і за­твердити постановою президії Основні засади організації навчання профспілко­вого активу, таким чином забезпечивши інституціоналізацію навчання.

Крім того, затверджено Положення про Навчально-методичну раду Проф­спілки, її персональний склад, Положен­ня про тренера Профспілки та ін. При­йняті документи стали основою для ство­рення чотирьох регіональних представ­ництв Центру: Північного (центр – Черні­гів), Південного (центр – Херсон), Захід­ного (центр – Луцьк), Східного (центр – м. Кремінна).

Таким чином, ми побудували систему профспілкового навчання через діяль­ність регіональних представництв та без­посередньо центру в м. Києві, розмежу­вавши при цьому категорії осіб, що там навчатимуться.

Значну увагу приділено питанням ме­тодичного забезпечення навчання. Для цього розроблено Програму базового кур­су навчання, що складається із семи мо­дулів: історія профспілкового руху; орга­нізаційна робота; правова робота та охо­рона праці; соціальний діалог та колек­тивно-договірна робота; фінансова робо­та; інформаційна робота та комунікація; психологія та особистісний розвиток. Працюємо постійно над її удосконален­ням. Програма розрахована на 15 акаде­мічних годин, тобто два з половиною на­вчальних дні.

Для вирішення низки завдань у регіо­нальних представництвах затверджено координаторів з-поміж керівників регіо­нальних представництв. Відповідно роз­поділені всі повноваження між центром і представництвами. Усе це дало змогу в минулому році організувати на базі кож­ного представництва по два повноцінних циклів навчань та тренінги для керівно­го складу обласного рівня профактиву і тренерів. Від початку 2018-го і до завер­шення цього року навчанням буде охо­плено понад 530 осіб, що пройшли на­вчання за базовим курсом профспілкових знань, та понад 210 слухачів, що отрима­ють знання безпосередньо у Центрі проф­спілкових знань.

Окремо слід сказати про тренерів. Для нас дуже важливо, щоб рівень підготовки був фаховим та спирався на практичний досвід. Тому ми велику надію покладаємо на підготовку власне тренерів Профспіл­ки, про що йшла мова на початку. Це дій­сно, можна сказати, наші волонтери, які самі в свій час пройшли підготовку за ба­зовим курсом та виявили бажання викла­дати модулі в представництвах Центру.

Фактично наразі в кожному з пред­ставництв є по 3–5 таких тренерів. Весь час працюємо над тим, щоб їх коло роз­ширювати. Тому невипадково 20–22 травня у цьому новому приміщенні Центру профспілкових знань відбувся семінар-тренінг для тренерів та коор­динаторів.

Крім того, залучаємо до роботи і ви­кладачів навчально-методичних проф­спілкових центрів профоб’єднань у Во­линській, Чернігівській областях, а та­кож знаних науковців з вищих навчаль­них закладів.

Профактивісти, які приїжджають до нас, відзначають належний рівень знань, які вони отримують. Крім того, намагає­мось заповнити і вільний час: організову­ємо майстер-класи, зустрічі з митцями, пропонуємо відвідування театрів, музеїв, історичних місць.

Ми орієнтуємось на системний підхід до цієї роботи. Тому в бюджеті Профспіл­ки, за результатами минулого року, ви­трати на навчання складають 43%.

ЮРІЙ ПІЖУК,

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

 

Проект «Розвиток державного сектору в Україні» в дії

28–30 травня в м. Херсоні відбувся семі­нар базового курсу навчання профак­тиву на базі Південного регіонального представництва Центру профспілкових знань Basis у рамках спільного проек­ту Профспілки працівників державних установ України та Профспілки держав­них службовців Швеції Fackförbundet ST.

В ажливі теми профспілкової роботи опанову­вали 33 учасни­ки з Дніпропе­тровської, Житомирської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Гарної роботи їм побажали голова Херсонської обласної органі­зації Профспілки Людмила Татаринова, голова Микола­ївської обласної організації Профспілки Таміла Бугаєн­ко, голова Херсонської облас­ної міжгалузевої ради проф­спілок Анатолій Доброволь­ський та провідний експерт відділу навчання, інформа­ційного забезпечення та між­народного співробітництва Профспілки працівників дер­жавних установ України Оксана Гузь.

Навчальні дні були ціка­вими і насиченими. Слухачі вивчали модулі з історії профспілкового руху та орга­нізаційної роботи, соціально­го діалогу та колдоговірної роботи, правової та фінансо­вої роботи, охорони праці.

А ще на учасників базо­вого курсу навчання профактиву на базі Південного регіонального представни­цтва Центру профспілкових знань чекав творчий сюрп­риз. Після насиченого на­вчального дня кожен зміг виявити свої творчі здібнос­ті і зробити власноруч суве­нір з Херсонщини. Виклада­чі Центру позашкільної ро­боти провели для гостей пів­денного міста майстер-кла­си з бісеру, валяння вовни та живопису.

Голова Херсонської облміжпрофради Анатолій До­бровольський висловив щиру подяку організато­рам, тренерам та учасни­кам семінару за позитив, активність та готовність втілювати отримані знання у життя.

Голова Херсонської об­ласної організації профспіл­ки працівників державних установ України Людмила Татаринова, як координатор Південного регіонального представництва Центру профспілкових знань Проф­спілки працівників держав­них установ України, подя­кувала тренерському скла­ду за успішно проведений у м. Херсоні семінар для профактивістів Дніпропе­тровської, Житомирської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, голо­ві Профспілки працівників держустанов Юрію Піжуку – за ідею і реалізацію укра­їнсько-шведського проекту «Розвиток державного сек­тору в Україні». Особливі слова подяки вона вислови­ла колегам з профспілки ST і наставникам із Швеції, а також побажала кожному, хто пройшов навчання на базі Південного регіональ­ного Центру профспілкових знань, нових здобутків на профспілковій ниві задля розвитку державного секто­ру в Україні та Профспілки працівників держустанов.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛМІЖПРОФРАДА

10.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання