« на головну 06.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Міжнародна діяльність ФПУ в інтересах членів профспілок

Міжнародна діяльність ФПУ в інтересах членів профспілок

Приймаючи Стратегію діяльності «Євро­пейський вибір», з’їзд ФПУ виходив з того, що Європейський Союз – ядро формуван­ня нової спільності народів, єдність якої в розмаїтті. Причому формування такої єд­ності не можна пояснити лише економіч­ними причинами, хоча, звичайно, бажання жити в багатій Європі є одним з важливих мотивів прагнення в ЄС країн Центральної та Східної Європи, в тому числі України.

Я кщо говорити про джерела притя­гальної сили ЄС у сукупній якості життя, економіч­ний добробут – лише одна з його складових. У якість життя входить те, що називають «спільними цін­ностями». Це і функціонуюча демо­кратія, і фундаментальні свободи, і соціально-економічна модель еко­номіки, і безпека.

ЄС відіграв важливу роль у тому, щоб зробити європейський спосіб життя таким, яким він є сьо­годні. Він приніс безпрецедентний економічний та соціальний про­грес і продовжує приносити відчут­ну користь громадянам, працівни­кам і підприємствам усієї Європи.

Реалізуючи Стратегію діяль­ності «Європейський вибір», ФПУ активно співпрацює з Пан’європейською регіональною радою МКП, Європейською конфедераці­єю профспілок, Міжнародною кон­федерацією профспілок, глобаль­ними профспілками, національни­ми профспілковими центрами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями з метою сприяння реалізації прав та інтересів членів профспілок.

На засіданнях статутних орга­нів МКП та ПЄРР МКП, засіданнях регіональних тематичних мереж ПЄРР представники ФПУ постійно привертають увагу до викликів, які постали перед профспілками в Україні, зокрема ситуації з дотри­манням прав трудящих та профспі­лок, відчуженням майна.

З метою забезпечення участі профспілок у здійсненні моніто­рингу адаптації національного за­конодавства до законодавства ЄС в інтересах реалізації трудових і со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, ФПУ та її членські організації, починаючи з 2014 року, беруть активну участь у заходах з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Спів­товариством з атомної енергії і їх­німи державами-членами, з іншої.

Насамперед, представники ФПУ беруть участь у численних ро­бочих групах, створених Кабміном, міністерствами та іншими цен­тральними органами влади, опра­цьовуючи проекти відповідних за­конів та інших нормативно-право­вих актів, надають пропозиції щодо внесення змін до існуючих та прийняття нових законів з метою гармонізації національного зако­нодавства із законодавством ЄС та врахування інтересів працівників.

Так, органами влади здійсню­ються заходи щодо наближення ві­тчизняного податкового законодав­ства до європейського. Це, насампе­ред, стосується ПДВ, акцизного оподаткування алкогольних, тютю­нових виробів та енергопродуктів. Однак у цих заходах поза увагою залишається проблема податкової несправедливості та соціальної не­рівності в доходах населення. Осто­ронь також залишається проблема податкової несправедливості, що стосується непрямого оподатку­вання, яке головним чином позна­чається на населенні з низькими доходами. У цих випадках дово­диться акцентувати увагу урядо­вих структур на відповідних поло­женнях директив ЄС, адже в краї­нах ЄС принцип соціальної спра­ведливості реалізується завдяки прогресивній шкалі оподаткуван­ня, запровадженню неоподаткову­ваного мінімуму доходів громадян, зниженої ставки ПДВ на соціальні товари тощо.

ФПУ часом використовує інфор­мацію, отриману від наших колег за кордоном, щоб продемонструва­ти тенденційність фактів, які наво­дяться деякими державними уста­новами. Нещодавно НКРЕКП опри­люднила дані щодо вартості цен­тралізованого опалення в Україні та деяких країнах ЄС: Данії, Есто­нії, Латвії, Словаччини, Чехії, яка дійсно значно вища, ніж в Україні. Однак через ЄКП ми отримали ін­формацію щодо рівня зарплат у цих країнах. При порівнянні серед­ніх зарплат виявилося, що украї­нець повинен заплатити за 1 Гкал понад 19% своєї зарплати, данець – 2,4%, естонець – 7,4%. Про що ми й повідомили громадськість.

ФПУ бере активну участь у реалізації політики Східного партнер­ства, адже «Пояс добросусідства», створюваний ЄС, у який, зокрема, входить Україна, Молдова, Вірме­нія, Азербайджан, Грузія, є доброю основою для включення профспі­лок цих країн у єдиний європей­ський профспілковий простір. У де­котрих з них – Вірменії, Грузії, Мол­дові, Україні – законодавство в осно­вному орієнтується на законодав­ство Євросоюзу, прийнято відповід­ні закони про гармонізацію націо­нального законодавства з європей­ським. Усі ці країни прагнуть до ра­тифікації в повному обсязі Європей­ської соціальної хартії, введення систем соціального, медичного страхування, аналогічних німець­кому або скандинавському. Біль­шість з цих країн є членами Ради Європи, і їх громадяни звертаються із скаргами до Європейського суду.

ФПУ послідовно відстоює свої інтереси під час зустрічей з члена­ми місій МВФ у Києві та під час зу­стрічей МКП із керівництвом МВФ та Світового банку у Вашингтоні. Так, представники ФПУ неоднора­зово доводили, що МВФ своїми ви­могами до Уряду підриває Гене­ральну угоду з Урядом та робото­давцями, піддавали сумніву ефек­тивність поспішної приватизації під час зустрічей у Представництві МВФ у Києві.

Нещодавно МВФ виступив з чер­говою необґрунтованою заявою про те, що підвищення мінімальної зарплати викликає скорочення ро­бочих місць, завдає шкоди праців­никам, ставлячи під загрозу еконо­мічне зростання (детальніше про це йшлося у № 15 «ПВ»). Характерно, що в той же час генеральний дирек­тор МБП Гай Райдер стверджує, що нинішнє «зростання реальної заро­бітної плати на рівні 0,8% є найниж­чим з 2008 року. А це означає, що ми все ще йдемо шляхом зростання не­рівності і соціальної несправедли­вості». У разі реалізації цих реко­мендацій в Україні, де, за словами директора Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, 25% населення живе за межею бідності, це призведе до по­дальшого поглиблення бідності та зростання міграції.

Європейський комітет соціаль­них прав Ради Європи (ЄКСП) за ре­зультатами розгляду 10-ї доповіді України щодо дотримання поло­жень Європейської соціальної хар­тії (переглянутої) констатував, що ситуація в Україні із забезпеченням себе або залежних осіб не відпові­дає вимогам Хартії, оскільки «після усіх передбачених відрахувань зарплати працівників з найменши­ми ставками є недостатніми».

Зрозуміло, що протистояти контрпродуктивній політиці МВФ самостійно ФПУ не в змозі, як і не в змозі це робити будь-яке окреме на­ціональне профоб’єднання.

Невипадково грудневий 2018 року 4-й Всесвітній конгрес МКП у розгорнутій Заяві «Посилення впливу трудящих: змінити прави­ла», що по суті являє собою програ­му дій на майбутній період, закли­кав: «Повернути назад тенденцію до зниження заробітних плат, за­безпечити через колективні пере­говори збільшення мінімальної оплати праці та посилення соціаль­ного захисту, скоротити гендерний розрив в оплаті праці».

Виступаючи на конгресі, Голо­ва ФПУ у зв’язку з цим наголосив, що «реформи в економіці й соціаль­ній сфері України нерідко межу­ють з наступом на права трудя­щих». ФПУ намагається макси­мально використовувати можли­вості МОП для забезпечення гідної праці в Україні. Україна та МОП уклали Програму Гідної праці, по­годжену за підсумками масштаб­ного процесу тристоронніх кон­сультацій з МОП. У Програмі вра­ховано заходи з планування розви­тку, що здійснюються в країні, та міжнародні програми дій, зокрема Рамкову програму партнерства Уряду України з ООН на 2012–2016 роки, Стратегію подолання біднос­ті та Стратегію сталого розвитку «Україна–2020».

Створити в Україні відкриті для всіх можливості зайнятості покли­кана 5-річна програма МОП. Ця програма, на яку виділено 8,6 млн дол. США урядом Данії через дан­ську Програму добросусідства, – найбільша з усіх, які МОП реалізує в Південно-Східній Європі. Вона бу­дується на розвитку місцевих мере­жевих спільнот і партнерств, адже ніхто краще за них не зможе вирі­шити проблеми зайнятості на міс­цях. У рамках проекту профспіл­кою Данії проведено оцінку потреб ФПУ та напрацьовано рекоменда­ції з інституційного розвитку до Дорожньої карти заходів проекту, спрямованих на підвищення ста­лості Федерації.

ФПУ активно використовує контрольний механізм МОП з ме­тою спонукання українських уря­дових структур до погашення за­боргованості із зарплати, підви­щення ефективності інспекцій пра­ці, дотримання одного з основопо­ложних принципів права на ство­рення організації та проведення колективних переговорів. Нині на контролі у МОП перебувають скар­ги ФПУ з цих питань, надіслані від­повідно Комітету з питань свободи об’єднань та Комітету експертів.

У червні МОП відзначає своє сторіччя. Профспілки працюють над тим, щоб переконати її прийня­ти на 100-річній конференції сміли­ву та орієнтовану на майбутнє Де­кларацію для забезпечення гідного майбутнього сфери праці. Адже сьогодні праця не дає жодних га­рантій виходу з бідності. Щоб зро­бити свій внесок у прийняття зна­чимої Декларації і зобов’язань щодо подальших дій, представни­ки ФПУ у складі тристоронньої української делегації під час Між­народної конференції МОП у черв­ні цього року візьмуть участь у низ­ці заходів, що будуть проводиться в її рамках. Адже для прийняття такої Декларації буде важливим кожен голос та участь у кожному заході, зокрема в обговоренні допо­віді «Майбутнє сфери праці».

ФПУ разом з МКП та ЄКП пра­цюють над тим, щоб 100-річна кон­ференція МОП принесла позитивні результати для людини праці. На­передодні в Києві має відбутися конференція «Майбутнє сфери пра­ці» за участю фахівців МОП. Бу­дуть запрошені представники цен­тральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів. Очікуєть­ся, що у конференції візьмуть участь усі члени Ради ФПУ.

ФПУ активно співпрацює з ООН, її Економічною і соціальною радою, комісіями зі становища жінок, на­родонаселення та розвитку, Євро­пейською економічною комісією.

Визнанням ролі, яку відіграє ФПУ в міжнародному профспілково­му русі, стало обрання Голови ФПУ віце-президентом МКП. Уперше в іс­торії представник українських профспілок був обраний на цей ви­сокий пост. Голова ФПУ також обра­ний титулярним членом Генераль­ної ради МКП і заступником титу­лярного члена Виконавчого бюро МКП. Підтвердженням цьому є й численні запрошення представни­ків ФПУ та її членських організацій на різноманітні заходи глобальних профспілок, зокрема делегації ФПУ на 14-й конгрес ЄКП, який відбудеть­ся 21–24 травня ц. р. у Відні. Словом, уся міжнародна діяльність ФПУ під­порядкована захисту та покращен­ню умов праці трудівників.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ


Василь Шилов, керівник Департаменту міжнародних зв’язків апарату ФПУ:

«Лише спільно можна проти­стояти політиці міжнародних фінансових інститутів та Світо­вій організації торгівлі, ось чому так важливо членство ФПУ у міжнародних та євро­пейських профспілкових об’єднаннях. Потрібно усві­домлювати, що те, що відбува­ється в Україні, не є проведен­ням якоїсь ізольованої політи­ки. Ця політика цілком впису­ється в канони неоліберальної політики і є одним з її проявів».


  • До теми

Дані Глобального індексу прав МКП за 5 років (2014–2018) свідчать про:

• зростання випадків на­сильства проти проф­спілкових активістів (раніше відзначалися в 41 країні, нині в 65 краї­нах – зростання на 59%);

• збільшення арештів і затримань на 69% у 59 країнах;

• скорочення демократич­ного простору: обмежен­ня свободи слова в 54 країнах – на 50% більше, ніж на початку періоду;

• відмова в свободі об’єднання для різних груп працівників у 93 країнах;

• обмеження права на страйк у 123 країнах.

29.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання