« на головну 06.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Активна участь ФПУ у формуванні та реалізації економічної політики – одне з ключових завдань діяльності профспілок

Активна участь ФПУ у формуванні та реалізації економічної політики – одне з ключових завдань діяльності профспілок

Загальнодержавний курс еконо­мічного розвитку, спрямований на євроінтеграцію, поставив перед профспілками нові завдання, для вирішення яких ФПУ затвердже­но Стратегію діяльності на 2016– 2021 роки «Європейський вибір».

У таких умовах для України важливим є сталий розвиток економіки, що стане міцним фундаментом для забезпечен­ня прав і свобод людини. Відповідно, активна участь у формуванні та реалі­зації економічної політики є одним з ключових за­вдань діяльності професійних спілок на національ­ному рівні.


Ситуація, що складається останнім часом у ре­альному секторі економіки, вимагає більш актив­ного впливу профспілок на економічну і промисло­ву політику під час опрацювання державних ініці­атив. Нестандартні та нові завдання, що постали перед ФПУ, потребують і нових інноваційних підхо­дів для їх вирішення та інформаційно-аналітичного супроводження.

За цих умов, для інституціонального посилення напряму участі ФПУ у формуванні державної еко­номічної політики, зокрема у секторі промисловос­ті, цінової та політики зайнятості з метою забезпе­чення активної участі у розробленні реальних про­позицій щодо виведення української економіки з кризового стану та покращення умов життя людини праці, постановою Президії ФПУ від 21 грудня 2017 року у складі апарату створено Департамент з пи­тань економічного розвитку та ціноутворення.

Основним напрямом діяльності департаменту є забезпечення реалізації програмних рішень ФПУ щодо удосконалення чинного законодавства у час­тині соціальної орієнтації економічного розвитку та політики ціноутворення, захисту економічних прав та інтересів членів профспілок, соціального захисту населення.

У країні триває антисоціальна практика шокую­чого підвищення цін і тарифів на товари та послуги. Реформи в енергетичній галузі та сфері житлово-ко­мунальних послуг, а також підвищення Урядом ціни на природний газ для населення на 23,5% на­прикінці 2018 року спричинили значне зростання тарифів на комунальні послуги, насамперед з по­стачання теплової енергії та гарячої води, центра­лізованого водопостачання. Як наслідок, маємо аб­солютно «непідйомні» для переважної більшості українців тарифи на ці послуги, а також послуги зв’язку, транспортні послуги та ін. Окрім того, ни­щівного удару по купівельній спроможності насе­лення, особливо соціально вразливих верств, завда­ла відміна державного цінового регулювання соці­ально значущих продовольчих товарів, що призвело до неконтрольованого зростання споживчих цін на найнеобхідніші продукти харчування.

Невиважена політика соціального захисту гро­мадян, зокрема значне погіршення умов отримання субсидій, заниження соціальних норм споживання окремих енергоносіїв, призвела до скорочення кіль­кості домогосподарств, які отримують субсидії.

Протягом останніх років економічна ситуація в Україні залишається досить складною. Після стрім­кого падіння реального ВВП оздоровлення економі­ки відбувається занадто повільними темпами, структура економіки погіршується. Зростання ВВП забезпечується, в основному, за рахунок промисло­вості з низькою часткою доданої вартості та продук­ції сільського господарства.

Несприятливі умови та відсутність державної підтримки вітчизняних підприємств призводять до скорочення робочих місць у різних галузях еконо­міки, в тому числі промисловості, та зростання рів­ня безробіття. Вітчизняні підприємства відчувають гостру нестачу кваліфікованих працівників, що ви­кликана масовим виїздом українців на заробітки за кордон. У цих умовах, з метою відновлення функці­онування реального сектору економіки, підвищен­ня його фінансової стійкості та забезпечення зба­лансованого розвитку внутрішнього ринку виникає потреба запровадження заходів, спрямованих на редеіндустріалізацію країни.

З моменту створення департаменту його фахів­цями здійснено експертизу понад 150 проектів нор­мативно-правових актів з питань економічного та промислового розвитку, зайнятості та трудового по­тенціалу, ціно- і тарифоутворення, оновлення під­законних актів щодо надання житлово-комуналь­них послуг, житлових субсидій населенню у грошо­вій та готівковій формах.

Упродовж 2018–2019 років нашими працівниками для членських організацій за участю сторін соціаль­ного діалогу, наукових установ та міжнародних ор­ганізацій організовано та проведено круглі столи «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціаль­ної справедливості?», «Майбутнє сфери праці та 100-річчя МОП», «Енергетична бідність в Україні та ЄС: як гармонізувати підходи та політику». Органі­зовано та проведено сім засідань Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо питань зміни діючих тарифів (цін) для населення (електроенергія, газ, послуги транспорту та зв’язку), що надходять від центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.

Окрім того, працівники департаменту упродовж 2018 року та І кварталу 2019 року проводили роботу щодо формування позиції профспілок у сфері ціно­утворення, соціального захисту населення, економіч­ної політики та зайнятості на засідання виборних органів ФПУ, СПО об’єднань профспілок та обстою­вали її на нарадах у комітетах Верховної Ради Укра­їни, секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав люди­ни, центральних органах виконавчої влади, засідан­нях державних колегіальних органів, дорадчих орга­нів при Кабміні, Мінрегіоні, НКРЕКП, НКРЗІ, Міне­кономрозвитку, Мінінфраструктури тощо.

Активну участь у роботі щодо підготовки проек­ту Генеральної угоди на 2019–2021 роки брали фахів­ці департаменту. Окремі положення Генугоди на новий строк сприятимуть розвитку економіки і ві­тчизняного виробництва, зростанню продуктивної зайнятості, збереженню і створенню робочих місць.

Немає сумнівів, що Україні, як державі, яка хоче здобути реальну економічну силу, незалеж­ність, добробут громадян, потрібна потужна про­мислова політика. Але багату країну без сучасної промисловості неможливо побудувати. Україна, як країна сировинна, не має жодної перспективи в су­часному світі. Без потужної промислової політики, основою якої повинна стати Стратегія розвитку промислового комплексу, не може бути взагалі від­родження економічного добробуту та стабільності у суспільстві. Промислова та інноваційна політика прокладають шлях до багатства країни. Тому саме промислова політика – це насправді центральний вектор економічної політики.

Відповідно до домовленості трьох сторін соці­ального діалогу було створено Національний комі­тет з промислового розвитку, який напрацьовує пропозиції щодо реформ у вітчизняному промис­ловому комплексі. Сьогодні комітетом вже розро­блено низку проектів документів, однак, на жаль, процес їх системного перетворення на рішення Уряду ще остаточно не запущено.

Для реалізації державної промислової політи­ки, що забезпечить життєві інтереси країни, а та­кож соціальний та культурний рівень життя наро­ду, має стати Стратегія розвитку промислового комплексу України. Вже майже 2,5 року Мінеко­номрозвитку займається її розробленням.

Профспілки активно долучилися до цієї роботи, пропозиції до проекту Стратегії щодо забезпечен­ня кадрами промисловості та розвитку трудового потенціалу України двічі надсилалися головному розробнику, але не були враховані.

Необхідно зазначити, що остання редакція, яка надходила на розгляд профспілок у березні 2019 року, має описово декларативний характер. Значна частина документа полягає в констатації відомих, в основному негативних, фактів розвитку промис­лового комплексу, переважно з наведенням заста­рілих даних. Як і в попередніх редакціях, у доопра­цьованому проекті Стратегії не відображено пріо­ритети розвитку окремих галузей промисловості, їх конкретні проблемні питання та не передбачено державної підтримки галузевого розвитку, відсут­ні подальші наміри щодо розроблення Державної цільової програми розвитку промисловості Украї­ни та галузевих програм розвитку.

Ми неодноразово підкреслювали, що проект Стра­тегії потребує суттєвого доопрацювання із залучен­ням фахівців та експертів відповідного напряму сто­рін соціального діалогу. Це питання також обговорю­валось і на зустрічі представників ФПУ з представни­ками Федерації роботодавців України, що відбулась у листопаді минулого року, за результатами якої був підписаний спільний Меморандум, у якому підтвер­джено взаємні прагнення щодо необхідності приско­рення темпів і якості економічного розвитку, вислов­лено оцінки ситуації на ринку праці України та щодо забезпечення прав працівників, визначено основні проблемні питання, на вирішенні яких необхідно зо­середити спільні зусилля соціальних партнерів.

На жаль, профспілкові ініціативи щодо прове­дення цільового засідання Уряду із збереження та розвитку трудового потенціалу України за рішен­ням НТСЕР у квітні 2018 року проігноровані Кабмі­ном. Натомість, у січні 2019 року проведено лише формальну нараду Мінсоцполітики, яка не дала очікуваних результатів, адже зазначені питання не були обговорені належним чином.

Також фахівці департаменту підтримали актив­ну діяльність ФПУ з організації та проведення ми­нулорічної Всеукраїнської акції протесту до Між­народного дня боротьби з бідністю, сформувавши дві вимоги з шести, які висувалися до Уряду краї­ни. А саме: забезпечити пріоритетний розвиток ві­тчизняного виробництва для створення робочих місць в Україні; не підвищувати ціни на природ­ний газ, паливо, тарифи на електроенергію та жит­лово-комунальні послуги, транспортні послуги, коли люди не мають змоги заплатити. Забезпечити захист населення через механізм субсидій.

Як позитив, реакцією влади на вимоги профспі­лок стало проведення понад 30 зустрічей з урядов­цями, на яких було обговорено перспективи розви­тку промисловості, проблеми шахтарів, галузеві питання тощо.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

  • До теми

Враховуючи актуальність напрямів роботи Департаменту з питань економічного розви­тку та ціноутворення у діяльності профспілок, закликаємо до активної та плідної співпраці. Шановні читачі, у разі наявності пропо­зицій з удосконалення формування профспілкової позиції у відповідних на­прямах звертайтеся до фахівців департа­менту за телефонами:

– щодо соціального спрямування цінової та тарифної політики: (044) 205-76-31;

– щодо розвитку економіки та питань за­йнятості: (044) 205-76-30.

  • НАША БОРОТЬБА

За послідовної, ґрунтовної та наполегливої роботи фахівців департаменту вдалося реалізувати профспілкові ініціативи щодо:


– зменшення норм споживання природного газу населенням у разі відсутності індивідуаль­них газових лічильників;

– забезпечення мінімального впливу тарифу на послуги з розподілу природного газу на збільшення загального розміру плати для споживачів послуг;

– розроблення пропозиції профспілок щодо ці­ноутворення на природний газ для населення з обов’язковим урахуванням кількості та собівар­тості газу власного видобутку;

– врегулювання питання призначення житло­вих субсидій окремим категоріям громадян, а саме тим працівникам, за яких не сплачено ЄСВ з вини роботодавця;

– напрацювання спільної позиції стосовно врахування під час формування тарифів на жит­лово-комунальні послуги, послуги зв’язку та транспортні послуги сум, що відраховуються профспілкам для проведення культурно-масо­вої, фізкультурної та оздоровчої роботи, та до­несення її іншим учасникам соціального діалогу;

– здешевлення тарифів на доставку періодич­них друкованих видань для населення Доне­цької та Луганської областей;

– підтримки ініціативи Уряду щодо запрова­дження залізничного сполучення «Київ-Борис­піль», яке дозволить швидко й економно діста­тися зі столиці до міжнародного аеропорту;

– поновлення роботи з доопрацювання Стра­тегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року, що має стати підґрунтям для розроблення галузевих програм розвитку;

– недопущення підвищення розміру відраху­вань державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету частини їх чистого прибутку (доходу);

– підписання Меморандуму з Федерацією робо­тодавців України з метою консолідації зусиль, спрямованих на розвиток національної економіки.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання