« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Пенсійне забезпечення – 2019: мовою цифр

Пенсійне забезпечення – 2019: мовою цифр

Цьогоріч в Україні вперше буде здійснено перерахунок пенсій в автоматичному режи­мі на основі чіткої формули, що враховує показник серед­ньої зарплати та рівня інфля­ції. Відтепер індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень. Як обчис­люватимуться пенсії у 2019 році, «ПВ» розбиралися спіль­но з Управлінням соціального страхування і пенсійного за­безпечення апарату ФПУ.


МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

Мінімальний розмір пенсії за віком, згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058, встановлюється за наявності страхового стажу не менше у чо­ловіків – 35 років, у жінок – 30 років (для при­значених до 1 жовтня 2011 року відповідно 25 і 20 років), на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 1 січня – 1497,00 грн,

– з 1 липня – 1564,00 грн,

– з 1 грудня – 1638,00 грн.

Особам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, згідно з частиною другою статті 28 Закону № 1058, мінімальний розмір пенсії за віком вста­новлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бю­джет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Оскільки мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2019 року становить 4173 грн, то, відповідно, міні­мальний розмір пенсії для зазначеної категорії пенсіонерів у 2019 році становить 1669,20 грн.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ

Розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Таким чи­ном, у 2019 році він становить:

– з 1 січня – 14970 грн,

– з 1 липня – 15640 грн,

– з 1 грудня – 16380 грн.

Зазначене обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максималь­ним розміром не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утри­мання) призначена до набрання чинності Зако­ном України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної систе­ми», тобто до 1 жовтня 2011 року.

ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ

У 2019 році при визначенні розміру пенсії за­стосовується оцінка вартості одного року стра­хового стажу на рівні 1%. Тобто, при наявності страхового стажу 35 років пенсія встановлюєть­ся у розмірі 35% заробітку, визначеного для об­числення пенсії.

Зарахування місяця роботи до страхового стажу як повного місяця здійснюється за умови сплати за відповідний місяць роботи страхових внесків у сумі не менше, ніж мінімальний стра­ховий внесок. У 2019 році мінімальний страхо­вий внесок становить 918,06 грн (4173 грн (розмір мінімальної заробітної плати) х 22% (розмір єдиного соціального внеску).

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТКУ

При обчисленні заробітку для визначення роз­міру пенсії у 2019 році застосовуватиметься усе­реднений показник середньої заробітної плати в країні, з якої сплачено страхові внески, за 3 роки, що передують зверненню за призначенням пен­сії, тобто за 2016–2018 роки (зазначений показник буде відомий, як зазвичай, у лютому – березні).

У період до визначення зазначеного показни­ка при призначенні пенсій застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної пла­ти, який враховувався у попередньому, тобто 2018, році (5377,90 грн).

Після визначення показника середньої заро­бітної плати за 2016–2018 роки всі пенсії, призна­чені за зверненнями з 1 січня 2019 року, будуть автоматично перераховані з урахуванням нового показника середньої заробітної плати з проведен­ням доплати недоодержаного розміру пенсії з мо­менту її призначення.

Стосовно пенсій, призначених до 1 січня 2019 року, то при їх обчисленні застосовувалися показ­ники середньої заробітної плати, з якої обчислено пенсії: для призначених до 31 грудня 2017 року включно – 3764,40 грн, у 2018 році – 5377,90 грн.

УМОВИ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

У 2019 році право на призначення пенсії за віком мають за наявності не менше 26 років: чоловіки після досягнення 60-річного віку, жінки: у період до 31 березня 2019 року – при досягненні віку 58 років 6 місяців; з 1 квітня 2019 року – 59 років.

У разі наявності на момент досягнення за­значеного пенсійного віку страхового стажу від 16 до 26 років, особи мають право на при­значення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку.

За наявності починаючи з 1 січня 2019 року в особи страхового стажу від 15 до 16 років, правом на призначення пенсії за віком вона скористається лише після досягнення 65-річ­ного віку.

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ З 1 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

1 березня має бути проведено автоматичне (без звернення пенсіонера) щорічне підвищення (індексація) пенсій шляхом збільшення показни­ка середньої заробітної плати (доходу) в Україні, яка застосована для обчислення пенсії (для пен­сій, призначених до 31 грудня 2017 року включно – 3764,40 грн, у 2018 році — 5377,90 грн), на коефіці­єнт, що відповідає 50% показника зростання спо­живчих цін та 50% показника зростання серед­ньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за 2018 рік порівняно із 2017-м.

Конкретний розмір та порядок такого збіль­шення визначатимуться в межах бюджету Пен­сійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

Як і в попередні роки, пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжу­вали працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду України із заявою для проведення відповідно­го перерахунку пенсії. При цьому потрібно звернути увагу, що обчислення страхового ста­жу, який дає право на перерахунок пенсії, здій­снюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час при­значення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо ж 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пен­сії) набуваються в лютому місяці п. р. або до цього, пенсіонеру не обов’язково звертатися до органів Пенсійного фонду із заявою про перера­хунок пенсії, оскільки його буде здійснено авто­матичним способом з 1 квітня 2019 року, на під­ставі даних про страховий стаж, наявних у сис­темі персоніфікованого обліку. Зазначений пе­рерахунок провадитиметься на найбільш вигід­них для пенсіонера умовах, тобто з урахуван­ням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗРОСТАННЯМ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Упродовж 2019 року таке підвищення пен­сій провадитиметься двічі: з 1 липня та з 1 грудня. Підвищенню підлягають пенсійні ви­плати, розмір яких згідно із законодавством обчислюється виходячи із прожиткового міні­муму для осіб, які втратили працездатність.

Разом з тим, підвищення мінімального роз­міру пенсії та надбавки до пенсії за понаднормо­вий стаж провадиться лише непрацюючим пен­сіонерам. Пенсіонерам, які продовжують працю­вати, збільшення зазначених розмірів виплат здійснюватиметься після звільнення їх з роботи, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на момент звільнення.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

Генугоді на новий строк – змістовну соціальну складову

Доручити членам Робочої комісії об’єднань профспілок ініціювати на засіданні Спільної робочої комі­сії розгляд компромісних положень проекту Генеральної угоди на новий строк та в тижневий тер­мін після проведення засідання сформувати остаточну редакцію проекту угоди, таблицю розбіжнос­тей до неї та надати ці матеріали сторонам. Таке рішення прийнято під час засідання Спільного пред­ставницького органу репрезента­тивних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (Угода про утворення СПО об’єднань профспілок від 4 вересня 2012 року), що відбулося 21 січня.

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий.

Члени СПО також доручили секрета­ріату Робочої комісії об’єднань профспі­лок сформований проект Генеральної угоди на новий строк, таблицю розбіжностей оперативно надіслати профоб’єднанням – суб’єктам Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок від 8 вересня 2017 року. Було вирішено у двотижневий термін, після направ­лення проекту, провести засідання СПО об’єднань профспілок, де прийняти рішення щодо можливості укладення Генеральної угоди на новий строк та на­дання згоди й повноважень на її підписання.

Такі рішення ухвалено після обговорення інфор­мації керівника Робочої комісії СПО об’єднань профспілок, першого заступника Голови СПО об’єднань профспілок Олександра Шубіна та врахо­вуючи висловлені під час обговорення пропозиції.

Також на засіданні було обговорено низку ін­ших важливих питань: «Про внесення змін до складів Робочої комісії об’єднань профспілок та її секретаріату», «Про делегування представників СПО об’єднань профспілок до складу Національ­ного агентства кваліфікацій» та ін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання