« на головну 23.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих

Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих

8 жовтня у Міжнародному цен­трі культури і мистецтв проф­спілок України Федерація профспілок України провела круглий стіл «Майбутнє сфе­ри праці та 100-річчя Міжна­родної організації праці». Тра­диційно у рамках відзначення Дня дій за гідну працю проф­спілки привернули увагу сус­пільства до найкритичніших проблем у сфері трудових від­носин, стану дотримання тру­дових прав і прав профспілок, необхідності спільного пошу­ку шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих.

З апрошені на захід представники Міжнародної організації праці, органів виконавчої влади, робо­тодавців, профспілок, а також громадських організацій, про­відних наукових установ зібралися, аби обговорити тенденції на ринку праці в Україні, зокрема у контексті забезпечен­ня гідної праці.

Відкрив обговорення Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, який дав профспілкову оцінку тенденці­ям ринку праці в Україні, проблемам оплати, безпеки і гігієни праці, трудової міграції.

Профспілковий лідер поінформував, що нещодавно профспілки здійснили екс­прес-аналіз реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки, зокрема щодо створення робочих місць, гарантування прав у сфері праці, розширення соціального захисту, спри­яння соціальному діалогу, і з прикрістю зазначив, що здобутків, м’яко кажучи, не так уже й багато. Григорій Осовий наго­лосив на необхідності налагодження ефективного, реального соціального діа­логу задля розв’язання актуальних про­блем на ринку праці та трудового потен­ціалу спільними зусиллями.

Завідувач сектору Європи та Цен­тральної Азії Бюро трудящих МОП Сер­гіус Гловацкас зазначив, що гасло цього­річного Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю – «Змінити правила». Йдеться про гли­боко вкорінену несправедливість світо­вої економічної системи, скорочення де­мократичного простору та погіршення ситуації з дотриманням трудових прав у багатьох країнах. А для того, щоб зміни­ти правила, необхідно нарощувати вплив працівників.

Президент Українського союзу про­мисловців і підприємців, співголова На­ціональної тристоронньої соціально-еко­номічної ради від сторони роботодавців, голова Об’єднання організацій робото­давців України Анатолій Кінах, зупинив­шись на питанні соціального діалогу, по­інформував учасників круглого столу про рішення СПО роботодавців призупи­нити участь сторони у роботі НТСЕР, оскільки роботодавці не задоволені до­триманням принципу побудови соціаль­ного діалогу в державі. НТСЕР не вико­нує в повному обсязі покладені на неї функції, констатують роботодавці. Біль­шість рішень НТСЕР нівелюються або ви­конуються суто формально. Тож робото­давці наполягають на необхідності забез­печити ефективність діяльності НТСЕР як потужного інструменту реагування на гострі проблеми в суспільно-економічно­му житті країни.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега висловив сподівання на подальшу спільну роботу Державної служби України з питань пра­ці з профспілковими органами та інши­ми громадськими організаціями в напря­мі зниження рівня незадекларованої пра­ці в Україні.

Також у дискусії взяли участь Націо­нальний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, генеральний директор Ди­ректорату норм та стандартів гідної пра­ці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой, професор кафе­дри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів дер­жавної служби зайнятості, заступник го­лови Об’єднання організацій роботодав­ців України Василь Костриця, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв.

Кульмінацією круглого столу стало підписання Меморандуму про взаєморо­зуміння між Федерацією професійних спілок України та Американським цен­тром міжнародної профспілкової солі­дарності. Власні підписи під документом поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та директор Центру солідарності Стівен Грегорі Масат.

Варто зазначити, що метою меморанду­му є підвищення рівня інституційної спро­можності у сфері захисту прав людини Фе­дерації профспілок України, її членських організацій, на основі кращих міжнарод­них практик, стандартів і принципів.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ: – СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ – ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІКИ, ЯКІ ГЕНЕРУЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, РОЗВИТКУ НАВИЧОК, СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКИХ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ.

– ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ – ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАННЯ І ПОВАГИ ДО ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ.

– РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – ГАРАНТУВАННЯ ЖІНКАМ ТА ЧОЛОВІКАМ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ДОСТАТНЬО ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ, ВРАХОВУЮТЬ СІМЕЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЛЕЖНЕ ВІДШКОДУВАННЯ У ВИПАДКУ ВТРАТИ АБО ЗМЕНШЕННЯ ДОХОДІВ І ДОСТУП ДО НАЛЕЖНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

– СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ – СИЛЬНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ ВІДІГРАЮТЬ КЛЮЧОВУ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ, УНИКНЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА РОЗБУДОВІ ЗГУРТОВАНИХ СУСПІЛЬСТВ.

  • До теми

Програма гідної праці була запо­чаткована МОП у 1999 році. Відпо­відно до визначення МОП, гідна праця – це продуктивна праця чо­ловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до люд­ської гідності.

Гідна праця забезпечує справедли­вий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівни­ків та членів їхніх сімей, сприяє осо­бистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, дає лю­дям свободу висловлювати свої по­гляди, об’єднуватися для того, щоб впливати на рішення, що стосують­ся їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.

У 2008 році міжнародні профспіл­кові організації оголосили 7 жовтня Всесвітнім днем гідної праці. Цей день є можливістю для профспілок та організацій, які підтримують кон­цепцію гідної праці, провести низку заходів із залученням значної кіль­кості людей, сфокусувати увагу сус­пільства на терміновій потребі у но­вій глобалізації, а також сприяє єд­нанню профспілок на усіх континен­тах у їхньому прагненні досягти ви­сокої мети.

15.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання