« на головну 16.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата





Статті Актуально

Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих

Спільний пошук шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих

8 жовтня у Міжнародному цен­трі культури і мистецтв проф­спілок України Федерація профспілок України провела круглий стіл «Майбутнє сфе­ри праці та 100-річчя Міжна­родної організації праці». Тра­диційно у рамках відзначення Дня дій за гідну працю проф­спілки привернули увагу сус­пільства до найкритичніших проблем у сфері трудових від­носин, стану дотримання тру­дових прав і прав профспілок, необхідності спільного пошу­ку шляхів забезпечення гідної праці для всіх працюючих.

З апрошені на захід представники Міжнародної організації праці, органів виконавчої влади, робо­тодавців, профспілок, а також громадських організацій, про­відних наукових установ зібралися, аби обговорити тенденції на ринку праці в Україні, зокрема у контексті забезпечен­ня гідної праці.

Відкрив обговорення Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, який дав профспілкову оцінку тенденці­ям ринку праці в Україні, проблемам оплати, безпеки і гігієни праці, трудової міграції.

Профспілковий лідер поінформував, що нещодавно профспілки здійснили екс­прес-аналіз реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки, зокрема щодо створення робочих місць, гарантування прав у сфері праці, розширення соціального захисту, спри­яння соціальному діалогу, і з прикрістю зазначив, що здобутків, м’яко кажучи, не так уже й багато. Григорій Осовий наго­лосив на необхідності налагодження ефективного, реального соціального діа­логу задля розв’язання актуальних про­блем на ринку праці та трудового потен­ціалу спільними зусиллями.

Завідувач сектору Європи та Цен­тральної Азії Бюро трудящих МОП Сер­гіус Гловацкас зазначив, що гасло цього­річного Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю – «Змінити правила». Йдеться про гли­боко вкорінену несправедливість світо­вої економічної системи, скорочення де­мократичного простору та погіршення ситуації з дотриманням трудових прав у багатьох країнах. А для того, щоб зміни­ти правила, необхідно нарощувати вплив працівників.

Президент Українського союзу про­мисловців і підприємців, співголова На­ціональної тристоронньої соціально-еко­номічної ради від сторони роботодавців, голова Об’єднання організацій робото­давців України Анатолій Кінах, зупинив­шись на питанні соціального діалогу, по­інформував учасників круглого столу про рішення СПО роботодавців призупи­нити участь сторони у роботі НТСЕР, оскільки роботодавці не задоволені до­триманням принципу побудови соціаль­ного діалогу в державі. НТСЕР не вико­нує в повному обсязі покладені на неї функції, констатують роботодавці. Біль­шість рішень НТСЕР нівелюються або ви­конуються суто формально. Тож робото­давці наполягають на необхідності забез­печити ефективність діяльності НТСЕР як потужного інструменту реагування на гострі проблеми в суспільно-економічно­му житті країни.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега висловив сподівання на подальшу спільну роботу Державної служби України з питань пра­ці з профспілковими органами та інши­ми громадськими організаціями в напря­мі зниження рівня незадекларованої пра­ці в Україні.

Також у дискусії взяли участь Націо­нальний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, генеральний директор Ди­ректорату норм та стандартів гідної пра­ці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой, професор кафе­дри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів дер­жавної служби зайнятості, заступник го­лови Об’єднання організацій роботодав­ців України Василь Костриця, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв.

Кульмінацією круглого столу стало підписання Меморандуму про взаєморо­зуміння між Федерацією професійних спілок України та Американським цен­тром міжнародної профспілкової солі­дарності. Власні підписи під документом поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та директор Центру солідарності Стівен Грегорі Масат.

Варто зазначити, що метою меморанду­му є підвищення рівня інституційної спро­можності у сфері захисту прав людини Фе­дерації профспілок України, її членських організацій, на основі кращих міжнарод­них практик, стандартів і принципів.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ: – СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ – ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІКИ, ЯКІ ГЕНЕРУЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, РОЗВИТКУ НАВИЧОК, СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКИХ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ.

– ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ – ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАННЯ І ПОВАГИ ДО ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ.

– РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – ГАРАНТУВАННЯ ЖІНКАМ ТА ЧОЛОВІКАМ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ДОСТАТНЬО ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ, ВРАХОВУЮТЬ СІМЕЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЛЕЖНЕ ВІДШКОДУВАННЯ У ВИПАДКУ ВТРАТИ АБО ЗМЕНШЕННЯ ДОХОДІВ І ДОСТУП ДО НАЛЕЖНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

– СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ – СИЛЬНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ ВІДІГРАЮТЬ КЛЮЧОВУ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ, УНИКНЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА РОЗБУДОВІ ЗГУРТОВАНИХ СУСПІЛЬСТВ.

  • До теми

Програма гідної праці була запо­чаткована МОП у 1999 році. Відпо­відно до визначення МОП, гідна праця – це продуктивна праця чо­ловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до люд­ської гідності.

Гідна праця забезпечує справедли­вий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівни­ків та членів їхніх сімей, сприяє осо­бистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, дає лю­дям свободу висловлювати свої по­гляди, об’єднуватися для того, щоб впливати на рішення, що стосують­ся їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.

У 2008 році міжнародні профспіл­кові організації оголосили 7 жовтня Всесвітнім днем гідної праці. Цей день є можливістю для профспілок та організацій, які підтримують кон­цепцію гідної праці, провести низку заходів із залученням значної кіль­кості людей, сфокусувати увагу сус­пільства на терміновій потребі у но­вій глобалізації, а також сприяє єд­нанню профспілок на усіх континен­тах у їхньому прагненні досягти ви­сокої мети.

15.10.2018



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання