« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

Зміна формату

Зміна формату

30 квітня АТО на Донба­сі завершилась. На замі­ну їй прийшла Операція об’єднаних сил, пропи­сана в Законі про реінте­грацію Донбасу. Військові аналітики зазначають, що це просто зміна формату, відтак ООС і АТО трива­тимуть паралельно. Поря­док здійснення бойових дій в окупованому Донба­сі не змінюється. Військо­ві, як і раніше, не можуть вести вогонь у відповідь, техніка не вдосконалю­ється, активних бойових дій ЗСУ не проводять.

Щ о ж насправді змі­нює запропонова­ний формат? На­самперед, систе­му управління та контролю за всім, що відбуваєть­ся в колишній зоні АТО. Якщо раніше військові та правоохо­ронці на Донбасі підпорядкову­вались Службі безпеки України, то з 1 травня керівництво у зоні бойових дій цілковито перехо­дить до військових. Для цього створено Об’єднаний оператив­ний штаб. Його очільник керува­тиме ЗСУ, Державною прикор­донною службою, Національною гвардією, СБУ та Нацполіцією. На штаб покладається координа­ція і контроль за діяльністю вій­ськово-цивільних адміністрацій, а в разі створення в умовах воєн­ного стану – військових адміні­страцій. Експерти вважають вве­дення принципу єдиного керів­ництва зони з особливим режи­мом позитивним моментом.

Директор Інституту трансфор­мації суспільства Олег Соскін вважає, що Операція об’єднаних сил – це фактично фаза війни з РФ. «Ми повинні розуміти, що воює українська армія проти ро­сійської – і жодних сепаратистів там немає. Уже бодай на рівні за­кону відбулось визнання, що проти нас воює інша держава. Якщо це війна, то потрібно фор­мувати військову систему та інфраструктуру», – підсумовує він.

Якщо АТО тривала і проводи­лася практично в умовах мирно­го часу, то Донбас за ООС жити­ме за законами військового. Це регулює Закон «Про особливості державної політики із забезпе­чення державного суверенітету України над тимчасово окупова­ними територіями в Донецькій та Луганській областях». Відтак військові, правоохоронці та інші силові структури, залучені до ООС, мають цілу низку спеціаль­них повноважень. Вони отрима­ли право застосовувати зброю і спецзасоби до осіб, які здійснили або здійснюють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог учас­ників операції. Або ж намага­ються несанкціоновано потрапи­ти в район операції. Щоправда, скористатися цим правом можна в разі крайньої необхідності.

Силовики отримали повнова­ження затримувати і доставляти осіб в органи Нацполіції, переві­ряти у громадян і посадовців до­кументи, а в разі їх відсутності затримувати людей для встанов­лення особи. Вони можуть здій­снювати огляд речей і транспорт­них засобів, не допускати тран­спортні засоби та громадян на окремі ділянки місцевості тощо.

Окрім цього, силовим струк­турам надали право входити в житлові приміщення, на підпри­ємства, в установи та організа­ції, використовувати для служ­бових цілей засоби зв’язку і тран­спортні засоби, що належать гро­мадянам (лише за їх згодою), під­приємствам, установам і органі­заціям, крім транспортних засо­бів дипломатичних, консуль­ських та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій.

От тільки для військових на першій лінії оборони не змінить­ся практично нічого. Перед ними й надалі стоятимуть за­вдання стримувати ворога. А для жителів Донбасу? Команду­вач Об’єднаних сил генерал-лей­тенант Сергій Наєв пояснює: «Після завершення АТО і почат­ку Операції об’єднаних сил жи­телі Донбасу по обидва боки від лінії зіткнення висловлюють по­боювання щодо активізації бойо­вих дій. У зв’язку з цим хочу на­голосити: ми прийшли не для того, щоб роздмухувати кон­флікт, а для того, щоб прискори­ти його завершення. Тому ми не прогнозуємо загострення бойо­вих дій у зв’язку з початком опе­рації. Ще раз наголошую: йдеть­ся про людей, які перебувають по обидва боки від лінії зіткнен­ня. Вони всі є громадянами України, і життя та здоров’я всіх є однаково цінним для Україн­ської держави. Це є ключовим принципом діяльності всього особового складу, всіх урядових структур, що залучені до об’єднаних сил».

 


Рейтинг замовляли?


Україна в міжна­родних рейтингах досить часто посі­дає місця на рівні із слаборозвинути­ми країнами Аф­рики. Журналісти підхоплюють дані рейтингів, роблять з них новини, полі­тики на основі по­рівнянь вибудову­ють свої промови. Самі ж українці не відмовляють собі у звичці чіпляти яр­лики «зрада» чи «перемога».

Я к узагалі ці рейтин­ги формуються та чи варто їм довіря­ти? І чому такі різні результати дослі­джень на одну тему? Ось при­клад. Упродовж останнього року Україна на 4 позиції під­нялася в індексі конкуренто­спроможності (81-ше місце із 137), водночас у рейтингу гло­бальної конкурентоздатності ми посідаємо 59-те місце з 61.

Міжнародний індекс щас­тя показує, що ми відносно щаслива країна (70-те місце із 140), але Індекс щастя зара­ховує українців до когорти нещасних (132-ге місце із 157).

То кому вірити і чи можна довіряти результатам такого ранжування взагалі? Експер­ти кажуть, що справа поля­гає в методології досліджен­ня. Такі рейтинги спирають­ся на статистичні дані, однак мають і вагому суб’єктивну складову. 72% інформації рейтингу базується на ста­тистичних даних, законодав­чих та нормативних актах, але 28% – це суб’єктивна оцінка експертів.

Та й до так званої об’єктивної частини рейтин­гу є чимало запитань. Для частини індикаторів вико­ристовують дані державної статистики, яка «знає все», але далеко не завжди відо­бражає реальний стан справ у країні.

Небезпека рейтингів поля­гає в тому, що вони спричи­няють так званий «ефект до­міно». Коли дані одного рей­тингу стають підґрунтям для формування іншого: при не­гативній оцінці країни в од­ній шкалі, вона втрачає пози­ції в інших.

Нещодавно сайт numbeo. com, що аналізує рівень і вар­тість життя всіх країн, опу­блікував приголомшливу но­вину. Виявляється, наша кра­їна за вартістю життя – най­сприятливіша в Європі і тре­тя в світі. Хтось може сприй­няти це як першоквітневий жарт чи фейкову новину, але не довіряти поважним аналі­тикам у нас немає жодних сумнівів. Бо порівнюють екс­перти не за якимсь віртуаль­ним «показником», а за ре­альними цінами на продук­ти, проїзд, комунальні послу­ги, одяг, оренду, відпочинок. На основі цих даних сайт здійснює порівняння між містами і країнами. Досто­вірність цін може перевірити будь-хто на вказаному сайті.

Еталоном порівняння є вар­тість базового набору продук­тів і послуг у Нью-Йорку, яко­му присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні вартість базового набо­ру продуктів і послуг буде вдвічі меншою, ніж у Нью- Йорку, то кількість балів скла­де 50, якщо в 1,5 раза вища – 150 балів. Так от, вартість базо­вого набору продуктів і по­слуг в Україні оцінюється в 25,98 бала. Це означає, що в Україні він учетверо дешев­ше, ніж у Нью-Йорку, а ціни на базові продукти і послуги найнижчі в Європі. У Молдові вони на 27%, Білорусі – на 31%, Росії – на 69% , Польщі – на 74% вищі за європейські.

Тож якщо ви вирішили по­їхати на заробітки до Поль­щі, не зайве ознайомитись із даними сайту. Бо якщо в Україні ви заробляли умовно 400 дол. США, в сусідній Польщі для збереження тако­го рівня життя доведеться напружитися, аби заробити 700 доларів.

14.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання