« на головну 19.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ПОПЕРЕДУ БУРКІНА- ФАСО

ПОПЕРЕДУ БУРКІНА- ФАСО

У країна посіла 112-те місце в світовому рейтингу рів­ня життя британського аналітичного центру The Legatum Prosperity Index. Країни оцінюють на основі результатів опитувань за так званим індек­сом процвітання, який розрахо­вується за такими показниками: стан економіки, соціальної сфе­ри, влади, підприємництва, охо­рони здоров’я та персональної свободи громадян.

Найнижчі оцінки наша країна отримала в галузі охорони здоров’я та особистої безпеки. По 135 балів із 149. Дещо вищі резуль­тати – ефективність роботи влади та рівень соціального капіталу. Тут показники України склали 130 та 115 очок відповідно. Най­кращі позиції в галузі освіти – 48, економіки – 84, а також рівень свободи особистості. Його експер­ти оцінили в 95 балів.

Скільки загалом країн у між­народному рейтингу? Майже 150, точніше – 149. Україна опини­лась у рейтингу процвітання по­переду західноафриканської держави Буркіна-Фасо аж на один пункт, при цьому поступив­шись Бангладеш. Замбія, Кенія, Сенегал, Лаос розташувались вище. А першу трійку в рейтингу посіли Норвегія, Нова Зеландія та Фінляндія. США опинились на 18-му місці, а Росія – на 101-му. Польща посіла 32-ге місце, Угор­щина – 45-те, Білорусь – 95-те, Молдова – 98-ме.

Остання трійка рейтингу – Су­дан, Центральноафриканська Рес­публіка та Ємен. Туди Україна ще, хвалити Бога, не потрапила.

Цьогорічний рейтинг Украї­ни на 5 позицій нижчий минуло­річного. Тоді Україна була 107-ю серед інших держав світу. Нині ж має 112-ту позицію. А це озна­чає, що ми потрапили до «світ­ло-червоної зони», де розташува­лися недорозвинені держави, що відстають за всіма показника­ми. Себто рівень життя наших співвітчизників стрімко падає. Але ж не так давно, у 2015 році, ми були на 64-му місці в цьому рейтингу.

За результатами останнього дослідження, найнижчу оцінку Україна отримала в сфері охоро­ни здоров’я, втративши 24 пози­ції у порівнянні з минулорічни­ми показниками. Гірша ситуація в галузі медицини хіба що в Ні­герії і Того. Навіть Мадагаскар, Ірак і Судан за рівнем медичних послуг обійшли Україну.

Можна по-різному ставитись до міжнародних рейтингів. Од­нак факт залишається фактом: останнього року бідність стала характерною рисою української дійсності і головним страхом українців. За даними не міжна­родних, а вітчизняних опиту­вань, половині українських ро­дин ледве вистачає грошей на харчі. Через різке зростання цін і тарифів наші співвітчизники змушені економити буквально на всьому. Про лікування, ту­ризм, розваги можна забути, адже все це стало для більшості співгромадян недозволеною розкішшю.

Скільки б не заробляли україн­ці, все з’їдає інфляція. МВФ опри­люднив шокуючі результати: за останні 4 роки інфляція склала 87%. У цьому показнику – подо­рожчання продуктів, комуналь­них витрат, транспорту. До слова, найвідчутніший стрибок проде­монстрував тариф на опалення – з 2,91 до 32,91 грн за 1 кв. м.

Триваючий конфлікт на Дон­басі, безумовно, додає негативу до рейтингу, через погане еконо­мічне зростання в країні. Стійка більшість українців (57%) вва­жають, що їхній особистий рі­вень життя погіршується. Близько половини (46%) заува­жують, що минулого року у них було кілька випадків, коли вони не мали достатньо грошей на продукти харчування для себе та своїх сімей – найвища цифра, яку будь-коли фіксували в Укра­їни. До того ж, вона одна з най­вищих у Європі.

Принагідно зауважимо, що найгіршим за всі роки існування рейтингу став у 2017-му показ­ник влади, який показує ефек­тивність Уряду, рівень демокра­тії та політичної участі, а також верховенства права. Найкращим цей показник був у 2007 році (113- те місце), у 2017-му Україна за­йняла лише 130-ту сходинку.

 

 

ТРИ ШІСТКИ ДЛЯ БІЗНЕСМЕНІВ


В ерховна Рада ухвалила за­кон про товариства з додат­ковою та обмеженою відпо­відальністю під номером 4666. Закон, якого очікували пів­мільйона вітчизняних бізнесменів практично чверть століття. Його ухвалення, переконані експерти, дозволить покращити бізнес-клі­мат, сприятиме залученню інозем­них інвестицій та закладатиме під­ґрунтя для створення нових та роз­витку існуючих підприємств. Та­кож усі учасники будуть забезпе­чені ефективними механізмами за­побігання та вирішення корпора­тивних конфліктів і зможуть усу­нути розбалансовані правові кон­струкції, що існують.

На думку аналітиків, запропоно­вані зміни істотно обмежать спро­би рейдерського захоплення, зро­блять прозорішими механізми управління, бо самі механізми ви­писані набагато чіткіше й зрозу­міліше. Відтак число власників, які звикли виводити свої активи за межі країни саме через недо­сконалість законодавства, зни­зиться. Практично всі юридичні компанії, які раніше стикалися з існуючим законодавством, під­тримують закон № 4666.

За словами авторів законопроекту, наразі в Україні діють понад 500 тис. товариств з додатковою та об­меженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою веден­ня бізнесу в країні. Експерти про­гнозують істотне збільшення кіль­кості товариств з обмеженою від­повідальністю, щойно закон набу­де чинності. Станеться це через 3 місяці, тож у бізнесу з’являється можливість як слід підготуватися до роботи в нових умовах.

Тим більше, що в законі передба­чені найсучасніші і найпрогре­сивніші норми, які діють у цивілі­зованому бізнес-середовищі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є усунення значних вад, які існу­ють у чинному законодавстві, та приведення його у відповідність до норм та концептуальних підхо­дів, характерних для законодав­чих актів Європейського Союзу та країн – членів ЄС. На думку авто­рів, ухвалення окремого комплек­сного закону про товариства з об­меженою відповідальністю та споріднені з ними товариства з додатковою відповідальністю дасть змогу врегулювати відпо­відні відносини з належним сту­пенем деталізації, забезпечити необхідну гнучкість регулюван­ня, усунути існуючі в чинних ак­тах дублювання та розбіжності, а також значно покращити інвести­ційний клімат і умови ведення підприємницької діяльності.

Цей закон сприятиме залученню інвестицій в Україну, оскільки ті іноземні інвестори, які хочуть за­йти в Україну і які раніше бояли­ся корпоративного законодавства, що регулювало ці питання, відте­пер зможуть працювати за нови­ми правилами.

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Андрій ІВАНЧУК, автор законопроекту, голова парламентського Комі ­тету з питань економіч­ної політики:

«Законодавство, яке ре­гулювало діяльність цих товариств, було прийнято ще в 1991 році, і зрозуміло, що воно абсолютно не від­повідає нинішнім вимо­гам. Ми намагалися за­провадити в цьому за­коні найсучасніші нор­ми, які є на сьогодні в світі, і під час двох дру­гих читань нам вдалося збалансувати цей зако­нопроект, яким і ця Верховна Рада, і Украї­на, і юридична спільно­та зможе пишатися».

Павло РІЗАНЕНКО, депутат Верховної Ради України від «БПП»:

«Законопроект 4666 має на меті змінити правила діяльності сотень тисяч компа­ній в Україні, а це близько 500 тис. то­вариств з обмеже­ною і додатковою відповідальністю, що становить понад 40% усіх юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, зробити правила в сфері ре­гулювання ТОВ зро­зумілими, стабільни­ми і найголовніше – захищеними».

Ольга МАГАЛЕЦЬКА, радник першого за­ступника міністра еко­номіки і торгівлі:

«Законопроект усуває застарілі принципи регу­лювання, що не відпові­дають вимогам, і запро­ваджує низку позитив­них новацій. Серед них – захист прав міноритар­них учасників і встанов­лення гнучкого регулю­вання корпоративного управління у товари­ствах з обмеженою від­повідальністю. Ухвален­ня закону наближає українське корпоративне законодавство до стан­дартів розвинених країн і відповідає вимогам Єв­ропейського Союзу».

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання