« на головну 19.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (954)
14
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально

ДОЖИТИ ДО ОСУЧАСНЕНОЇ ПЕНСІЇ

ДОЖИТИ ДО ОСУЧАСНЕНОЇ ПЕНСІЇ

П роект Закону про пен­сійну реформу, підтри­маний парламентом у першому читанні, че­кає завершального етапу у ве­ресні, коли після літньої пере­рви запрацює Верховна Рада. Якщо не з’являться більш на­гальні питання, це має відбути­ся в першій половині вересня, аби вже з 1 жовтня запустити процес осучаснення пенсій.

Проект закону, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, напрацьовувався Урядом спільно з вітчизняним експертним середовищем, со­ціальними партнерами, міжна­родними експертами, розгля­дався Національною радою ре­форм протягом року. Профіль­ний міністр запевняє, що ухва­лення законопроекту дозво­лить підвищити рівень пенсій­ного забезпечення, припинить «зрівнялівку» та реально за­пустить механізм щорічного автоматичного перерахунку пенсій.

В Уряді вважають це пер­шим кроком до реформування пенсійної системи. Глава Каб­міну заявив, що його персо­нальне завдання – витягти пен­сіонерів з-за межі бідності і за­безпечити можливість для оновлення і зростання пенсій. «Комплекс законів, який ми внесли, дозволяє уже з 1 жов­тня підвищити пенсії 9 з 12 млн пенсіонерів на системній осно­ві, а не зробити разову подач­ку, як це не раз траплялося в нашій історії», – підкреслив Во­лодимир Гройсман.

Що передбачає пенсійна ре­форма від Уряду? Чиновники запевняють, що підвищення пенсійного віку не відбудеться. Однак збільшується страховий стаж, від якого залежить, ви­йде українець на заслужений відпочинок у 60 чи 65 років. Де­які експерти уже назвали таку поправку «прихованим підви­щенням пенсійного віку».

Та якщо реформа таки буде ухвалена в нинішньому вигля­ді, з наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде, маючи страховий стаж 25 років (нині мінімальний стаж стано­вить 15 років). Поріг страхового стажу буде поступово підвищу­ватися і до 2028 року досягне 35 років. Однак все це за умови, що народні депутати повернуться до болючої пенсійної теми од­разу після літнього відпочинку.

Повернімося до «осучаснен­ня» пенсій. Це означає підви­щення пенсій практично для всіх пенсіонерів, принаймні для дуже великої кількості. Але тут треба розуміти, про що йдеться. Починаючи з 2014 року, пенсії у нас не перерахо­вувалися і не індексувалися. У законі передбачена щорічна ін­дексація і перерахунок пенсії у зв’язку з тим, що інфляція «з’їдає» частину доходів пенсі­онерів, а середня зарплата по країні збільшується. Ті люди, що йшли раніше на пенсію на тих самих умовах, що й сьогод­ні, отримують значно менші пенсії. І тому проведення осу­часнення пенсії – справді важ­ливо, правильно, стверджують експерти. Але ефективним було б запровадження другого і третього рівнів пенсійної сис­теми, які працюють на основі індивідуальних пенсійних ра­хунків громадян. Коли людина на основі своєї трудової діяль­ності із свого рахунку відрахо­вує гроші з метою їх збережен­ня і примноження.

Перший крок «осучаснення» торкнеться майже 6 млн пенсі­онерів. Під цю категорію підпа­дають люди, яким призначали­ся пенсії з 2008 по 2014 роки. У 2019 році пенсії осучаснювати­муть тим, хто пішов на заслу­жений відпочинок у 2015 та 2016 роках. Загалом процес три­ватиме до 2021 року, а вже по­тім, заявляють у Міністерстві соціальної політики, почнеть­ся нормальний процес індекса­ції, себто підвищення пенсій відповідно до інфляції та зрос­тання рівня середньої зарпла­ти. У проекті закону передбаче­но, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично розміром не менше, ніж 50% від рівня інфляції та зміни се­редньої зарплати.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив, що ко­шти для осучаснення пенсій уже з 1 жовтня в Уряді є. Разом з тим, профспілковий загал напо­лягає на тому, щоб спільними зусиллями напрацювати форму­лу соціальної справедливості при проведенні пенсійної рефор­ми, яка б задовольняла інтереси пенсіонерів нинішніх і майбут­ніх. Це був би своєрідний сус­пільний діалог поколінь.

 

СЕРІАЛ «НЕДОТОРКАННІ». ДАЛІ БУДЕ?


В Україні вкотре постало питан­ня про скасування депутат­ської недоторканності. При­чому «скасування» не лише декларативного характеру, а реаль­не. Кількох персонажів з депутат­ського загалу не тільки позбавили недоторканності, а й майже переда­ли до суду. В усякому разі, ініціатори позбавлення імунітету запевнили, що кільком нардепам загрожує суд.

Оливи до вогню додав заклик Глави держави Петра Порошенка не зволі­кати з позбавленням депутатів недо­торканності. На його переконання, це анахронізм. Однак експерти прак­тично одноголосно заявили, що 47 конституцій європейських країн пе­редбачають недоторканність. Немає недоторканності тільки у Сан- Марино та Ватикані. Щоправда, у Ватикані і парламенту немає.

Громадськість поки що на боці Пре­зидента. За результатами опитуван­ня, 89% громадян підтримують ска­сування або обмеження депутат­ської недоторканності. Хоча й з ве­ликою часткою скепсису. Адже більшість розуміють: все, як це май­же завжди трапляється у таких ви­падках, закінчиться, в кращому разі, втечею одного-двох законодав­ців за кордон або й узагалі нічим. І справа не тільки й не стільки у не­достатньому професіоналізмі про­курорів та небажанні недоторкан­них «здавати своїх». Парламентарії стверджують, що готові підтрима­ти скасування недоторканності, проте поки неясно, як це зробити – існуючий законопроект не можна прийняти через юридичну колізію, а робота над новим поки не ведеть­ся. Чи то бракує фахівців, чи просто немає бажання цим займатися.

Аналітики ж переконують, що і чинна Конституція, і закони дозво­ляють у правовий спосіб притягну­ти до відповідальності будь-якого посадовця, в тому числі народних обранців, незважаючи на їхню ніби­то конституційну недоторканність.

Загалом питання щодо скасування депутатської недоторканності вже багато років фігурує серед обіця­нок українських політиків та вклю­чається до передвиборчих програм партій під час кожних виборів. Од­нак нині ілюзій, що чинний склад парламенту спокійно та мирно проголосує за позбавлення себе не­доторканності, уже ні в кого немає, стверджує політолог Ярослав Ма­кітра. «Тут найбільш імовірним є той сценарій, що депутати прого­лосують за позбавлення себе недо­торканності тільки під впливом українців, які вийдуть на масові протести», – резюмує аналітик.

Між тим, більшість експертів про­гнозують, що серіал «Недоторканні» матиме своє продовження. При цьо­му більшість аналітиків акценту­ють на позитивних моментах скасу­вання чи бодай обмеження депутат­ської недоторканності. Головний – це стало б кроком до очищення пар­ламенту від тих, хто зазвичай вико­ристовує свій мандат заради особис­того збагачення, лобіювання приват­них інтересів та зловживання своїм впливом. Позитив відчули б і право­охоронні органи, які б мали можли­вість проводити слідчі дії щодо де­путатів-корупціонерів на загальних засадах. І насамкінець, переконані експерти, за відсутності запобіжни­ка від кримінальної відповідальнос­ті рівень парламентарів наступного скликання буде якісно новим.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Сергій ТАРАН , політолог:

«Взагалі, голосувати проти зняття депутат­ської недоторканності означає дуже серйозно дестабілізувати саму Верховну Раду і реаль­но поставити питання про можливі дочасні вибори. Більшості у Верховній Раді це не вигідно. Тому ця біль­шість буде голосувати так, аби зняти депу­татську недоторкан­ність».

Валентин ГЛАДКИХ, політолог, кандидат фі­лософських наук:

«Українці часто не зна­ють про існування інсти­туту депутатської недо­торканності в низці кра­їн з розвиненою еконо­мікою. Але там він вико­ристовується не для того, щоб дати можли­вість злочинцям ховати­ся від правосуддя. Ні. Він там існує як запо­біжник від спокуси вла­ди використовувати кримінальне судочин­ство або кримінальні пе­реслідування як інстру­мент тиску на своїх по­літичних опонентів».

Олександр ЛЄМЄНОВ, головний експерт ан­тикорупційної групи ГО «Реанімаційний па­кет реформ»:

«Народні депутати не зможуть врятувати всіх, бо тоді точно вибухне соціальний бунт. І він може знести всю владу в Україні. Такого не може бути апріорі. Тому вони зараз поду­мають, кого їм найде­шевше злити, кого їм треба зберегти, а кого – як набере 226 голо­сів».

 

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

21.05.2018 00:38

21.05.2018 00:37

14.05.2018 02:40

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання