« на головну 10.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Знання – сила!

Ось вони – зірки профосвіти!

Ось вони – зірки профосвіти!

Наприкінці жов­тня 2010 року від­булося засідання Президії ФПУ, яка, зокрема, по­становила: узя­ти до відома ін­формацію про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу навчальних за­кладів профспі­лок у 2010 році; продовжити про­ведення Всеукра­їнського огляду-конкурсу на­вчальних закла­дів профспілок у наступному на­вчальному році.

  П роаналізувавши подані матеріа­ли, анкети учас­ників конкурсу, відгуки членських організацій (їхніх структурних ланок), публікації у ЗМІ та представле­ну презентацію, Науково-методична рада ФПУ за­пропонувала Президії ФПУ визнати переможцями:

– у номінації «Кращий навчальний заклад проф­спілок»

І місце

Харківський соціально-економічний інститут

ІІ місце

НМЦ профспілок Во­линської області

ІІІ місце

НМЦ профспілок За­карпатської області

– у номінації «Кращий викладач профспілкового навчання»

І місце

Ковальчука Володими­ра Володимировича (НМЦ Федерації профспілкових організацій Чернігівської області)

ІІ місце

Тупицю Олега Леонідо­вича (ЗНМЦ Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок)

ІІІ місце

Філіна Володимира Іва­новича (НМЦ Федерації профспілок Житомир­ської області)

– у номінації «Краща методична розробка з профспілкової тематики»

І місце

Зональний НМЦ Дні­пропетровського обласно­го об’єднання профспілок – за рекомендації щодо дій профспілок в умовах нестандартних форм тру­дових відносин

ІІ місце

НМЦ Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області – за підбір тематичних посіб­ників для системи проф­спілкового навчання

ІІІ місце

Навчально-культурний центр «Побужжя» Фе­дерації профспілок Хмель­ницької області – за тема­тичний випуск «Профспіл­ковий органайзинг: перші кроки»


  •  УСПІХ – ЦЕ ЧИМАЛИЙ СТИМУЛ

 

Сергій ВОЛКОВ, ректор ХСЕІ, кандидат технічних наук, професор:

  – У нашому інституті є шість спеціалізованих кабінетів за основни­ми напрямами робо­ти первинних профорганізацій. Це конк­ретна інновація, подібного немає ні в Москві, ні в Санкт-Пе­тербурзі. Недавно по­бачив світ створений нашими викладачами підручник «Профспіл­ковий менеджмент». Заняття й тренінги за нашими розробками проводяться на базі профспілкового сана­торію «Роща» непо­далік Харкова. Там є необхідні для занять приміщення, а слухачі мають можливість відпочити й оздоро­витися.

 

Галина ДАНИЛЕНКО, директор НМЦ профспілок Волинської області:

– Поперше, треба звільнити профлі­дерів від організацій­ної та фінансової за­лежності від робото­давця, тобто ввести інститут довірених осіб профспілок із серйозними конт­рольними повнова­женнями в сфері тру­дових відносин. По-друге, необхідно змі­нити підходи до сис­теми профосвіти – на­дати їй ознак фахової підготовки, виділяти кошти під кожного слухача. Тим більше, що нині освітні техно­логії вимагають ін­форматизації нав­чального процесу, добре підготовлених викладацьких кадрів.

 

Олег ТУПИЦЯ, завкафедри Дніпропетровського університету:

  – Існує необхідність у постійній підтримці мотивації членства в профорганізаціях. Іс­тотною перевагою сучасних профспілок у громадянському суспільстві є їхнє рів­ноправне становище поряд з іншими не­урядовими організа­ціями. Такий стан ре­чей дає профспілкам майже необмежену свободу дій. Їхня адекватна присут­ність у третьому сек­торі має забезпечити не лише політичний вплив, а й поліпшити виконання основної функції професійних об’єднань – захисту прав найманих пра­цівників.

 

Георгій САРАНЧУК, директор НКЦ «Побужжя» ФПО Хмельниччини:

  – Для профлідера дуже важливий сам принцип постійного спілкування з колега­ми – найманими пра­цівниками. Він пови­нен уміти слухати лю­дину, перейматися її проблемами, давати розумні поради, згур­товувати людей, зна­ходити найперекон­ливіші підстави для мотивації профспіл­кового членства, по­яснення переваг і ре­зультативності колек­тивних дій. Створена групою наших авто­рів методичка ко­ристується значним попитом (причому в колег з інших облас­тей також!) і тепер є в кожній первинці.

 

Ірина ДОРОЖКІНА, директор Навчально-методичного центру ФПО Чернігівщини:

  – Спрямовуємо зу­силля на підготовку сучасного профспіл­кового лідера, який, на наш погляд, пере­дусім має бути бор­цем. А також трохи економістом, юрис­том, бухгалтером, гарним психологом, оратором. І головне – впевненим у собі. Люди не підуть за лі­дером, який не вип­ромінює впевненість у власних силах. Профлідер повинен уміти провести складний соціальний діалог, а для цього має ство­рити в своїй організа­ції згуртовану коман­ду однодумців, які го­тові боротися за пра­ва людей праці.

16.12.2010


Тетяна МОРГУН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання