« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

За розкіш доведеться платити

За розкіш доведеться платити

Днями за ініціативи Федерації профспілок України було проведено кру­глий стіл на тему: «Податок для багатих: крапка чи тільки кома на шляху до справедливої податкової системи?». У заході взяли участь за­ступник Голови ФПУ Григорій Осовий, радник віце-прем’єр-міністра – мі­ністра соціальної політики України Світлана Воробей, представники ко­мітетів Верховної Ради, Державної податкової служби України та ін.

Уже тривалий час вирішується пи­тання запрова­дження податку на розкіш для ба­гатих українців. Світовий досвід засвідчує, що за­вдяки цьому можна попо­внити бюджет на кру­гленьку суму! З огляду на вкрай складну фінансову ситуацію в нашій держа­ві, Міністерство соціаль­ної політики України «до­зріло» до конкретних дій і розробило законопроект «Про внесення змін до По­даткового кодексу Украї­ни щодо запровадження податку на багатство».

За словами Світлани Во­робей, завдяки цьому ново­введенню можна буде по­повнити держбюджет на 800 млн гривень, які плану­ється спрямувати на ви­плату пенсій. Багато це чи мало – можна сперечатися довго. І думок із цього при­воду лунає чимало, однак інших ідей наразі немає.

І якщо у світі запрова­джується податок на дохо­ди, які перевищують пев­ну суму (у кожній країні ця сума різниться), то у нас вирішили брати пода­ток від вартості речі під час її купівлі, яка підпа­дає під категорію так зва­ного елітного майна або розкоші… Що ж таке роз­кіш по-українськи нама­галася пояснити радник віце-прем’єр-міністра – мі­ністра соціальної політи­ки Світлана Воробей.

РОЗКІШ ПО-УКРАЇНСЬКИ

«Основа законопроекту – додатково оподатковува­ти елітне майно та певні елементи розкоші. Під цю категорію підпадатимуть дорогі автомобілі, літаки, мотоцикли, великі будин­ки та земельні ділянки, до­рогі речі, такі як годин­ник, одяг, шкіряні речі, ювелірні вироби, вартість яких перевищуватиме по­над 20–30 розмірів міні­мальної заробітної плати. Тобто все те, без чого мож­на обійтися, або можна за­мінити на дешевше, однак не гірше у функціонуван­ні…» – зазначила Світлана Воробей.

На запитання, як бути з тими, хто вже має шуби, діаманти, будинки пло­щею понад 400 квадрат­них метрів та роз’їжджає на космічно дорогих авто­мобілях, пані Воробей від­повіла: «Ніяк не бути! Це не можна відстежити і цим займатися непотріб­но! Ми говоримо про те, що буде придбано в май­бутньому – після прийнят­тя цього закону».

ПОДАТКОВУ НЕ ЧУЮТЬ

До обговорення питання введення податку для бага­тих долучилися й представ­ники податкової служби, які висловили власну дум­ку: «Згаданий законопро­ект розглядався нашою службою уже двічі. На пер­шому етапі ми звернули увагу розробника на те, що запропоноване оподатку­вання нерухомого майна дуже схоже на податок на нерухомість, а оподатку­вання коштовних предме­тів – на пенсійний збір, який у нас діє нині. Тож по­стало питання, чи потрібен нам іще один податок, а може, доречно просто пере­глянути ставки вже існую­чих? На жаль, така пропо­зиція не дістала підтрим­ки. Іще одне суттєве заува­ження, яке також не було підтримане, стосується того, що платниками цього податку будуть тільки фі­зичні особи! Для людей, які володіють значними стат­ками, не буде проблемою зареєструвати об’єкти роз­коші на власні фірми… У цьому разі значна кіль­кість таких об’єктів уникне оподаткування».

Тож у законопроекті безліч неточностей і, як вважають фахівці, варіан­тів уникнути сплати нових додаткових податків мож­на віднайти чимало. Обго­ворення триває, із законо­проектом «Про внесення змін до Податкового кодек­су України щодо запрова­дження податку на багат­ство» можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах ФПУ та Мінсоцполітики.

Сподівання на те, що українські олігархи ві­зьмуть приклад і при­йдуть до влади з пропози­цією поділитися своїми статками, марні! Тож слід розробити закон, який уне­можливить ухиляння від сплати податку на розкіш. Чи можливо це в нашій державі – покаже час.

Федерація профспілок України погоджується… що необхідно за­проваджувати додаткові види оподаткування у зв’язку із майно­вим розшаруванням населення країни. І ми бачимо, що питання несправедливості стають очевидними! Аналітичні дослідження наших фахівців засвідчують, що опо­даткування трудових доходів, там де є прозорий заробіток, в 2–3 рази вище, ніж оподаткування доходів від капіталу. Законо­проект частково в змозі врегулювати деякі питання, і ми обов’язково надішлемо свої пропозиції до міністерства соціаль­ної політики України, своє бачення, що слід відкоригувати.

Григорій ОСОВИЙ, заступник голови ФПУ

 

 

Соціальна спрямованість податкової реформи

Ключовим завданням по­даткової реформи, на пере­конання профспілок, мало бути забезпечення її соці­альної спрямованості, адже Україна за Конституцією є соціальною державою. При­йнятий у грудні минулого року Податковий кодекс не вирішив усіх проблем, що існують в оподаткуванні.

Отже, забезпеченню соці­альної справедливості в оподаткуванні сприяти­муть наступні зміни до По­даткового кодексу:

• Відновлення державної соціальної гарантії неопо­датковуваного мінімуму для всіх громадян на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

• Встановлення рівня подат­кового навантаження на до­ходи від трудової діяльності, зокрема у вигляді заробітної плати, не вище рівня оподат­кування інших доходів (диві­дендів, процентів від депо­зитних вкладів, прибутків від оренди та продажу майна тощо), ставку яких слід збіль­шити до 20%.

• Перехід від оподаткуван­ня доходу від продажу ру­хомого та нерухомого май­на до оподаткування при­бутку від такого продажу.

• Запровадження диферен­ційованих ставок ПДВ – зниження ставки на про­дукти харчування і звіль­нення від ПДВ житлово-комунальних послуг і санаторно-курортних путі­вок, що має стати реальним інструментом підтримання здоров’я та працездатності громадян і недопущення різкого зниження їхніх до­ходів тощо.

 

  • СВІТОВИЙ ДОСВІД

БАГАТІ ДІЛЯТЬСЯ З БІДНИМИ

У деяких країнах світу податок для багатих за­проваджено давно, деякі лише працюють у цьо­му напрямку, а є країни, багатії яких самі ви­магають збільшення вже існуючого податку на розкіш. Тож поки українська влада обговорює відповідний законопроект, що постійно зміню­ється, за кордоном рахують додаткові прибут­ки до бюджетів.

США

20 американських мільйо­нерів звернулися до кон­гресу США з проханням під­вищити податки для... них. Вони висловилися за скасу­вання податкових пільг для багатих, запроваджених під час правління попередньо­го президента США. Задля цього вони проводять зу­стрічі з впливовими законо­давцями, від яких залежить ухвалення відповідного за­конопроекту, повідомила телекомпанія CNN.

ФРАНЦІЯ

Національна асамблея Франції (нижня палата пар­ламенту) схвалила введен­ня податку для багатих гро­мадян. Із початку 2011 фіс­кального року додаткові кошти будуть стягувати з тих, чий дохід перевищува­тиме 250 тисяч євро на рік. Його буде обкладено по­датком у 3%. Якщо ж дохід перевищуватиме 500 тисяч євро, податок складатиме 4%. Так триватиме доти, доки бюджет Франції знову не буде збалансований. Та­кож раніше повідомлялося, що 16 багатих мешканців Франції, серед яких бізнес­мени та топ-менеджери, поставили свої підписи під закликом підвищити подат­ки для багатіїв, щоб вони зробили свій внесок в оздоровлення французької економіки.

ІСПАНІЯ

У цій країні також запрова­джено податок для багатих. Нововведення стосується тих іспанців, статок яких пе­ревищує 700 тисяч євро. Так, 22 вересня парламент Іспанії ухвалив закон, яким відновив податок на доходи багатих, скасований на по­чатку 2008 року. Раніше мі­ністр економіки Олена Сальгадо заявляла, що та­кий захід дозволить уряду зібрати за рік близько 1,08 млрд євро. Податок буде тимчасовим і діятиме в 2011–2012 роках, а також допоможе збалансувати бю­джет на 2012 і 2013 роки

Сторінку підготувала Анна РЄПІЧ, «ПВ»

 

10.12.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання