« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЗАВАДИЛА РОБОТІ ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА

ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЗАВАДИЛА РОБОТІ ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА

27 вересня в нашій країні відзнача­ється професійне свято – Всесвіт­ній день туризму та День туризму в Україні.

На жаль, цьогоріч туристична га­лузь є однією з найбільш постражда­лих через запровадження обмежу­вальних заходів, викликаних панде­мією COVID-19. Від середини березня сфера гостинності й туризму по всій Україні повністю завмерла. Спорож­ніли міста, готелі, курорти, музеї та галереї залишилися без відвідувачів.

Туристична сфера в усьому світі зазнає збитків унаслідок пандемії. Утім, ситуацію, що склалася, слід розглядати не лише як проблему, а й як можливості для виведення турис­тичної сфери в Україні на якісно но­вий рівень.

Під час економічної скрути відбу­вається потенційне зростання попи­ту на відпочинок у межах України. Щоб туризм відновився після кризи, його треба реанімувати. Зробити це можна багатьма шляхами. Серед основних – поліпшення сервісу й по­силення інформаційної компанії. Адже саме внутрішній туризм краї­ни є основним драйвером збереження та відродження туристичної галузі.

Сьогодні наше Товариство, за­сновниками якого є Федерація проф­спілок України та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, є найбільшим профспілковим туристичним об’єднанням, яке має свої підрозді­ли в багатьох областях України. У його складі діє 21 підприємство, яким підпорядковано власні турис­тичні господарства загальною міст­кістю понад 7 тис. ліжко-місць.

На превеликий жаль, робота го­тельних комплексів ПрАТ «Укрпроф­тур» з березня по червень 2020 року була повністю зупинена через запро­вадження загальнонаціонального ка­рантину на території України відпо­відно до постанови КМУ від 11 берез­ня 2020 року № 211.

Усе це не могло не відбитись на фі­нансово-господарській діяльності ту­ристичних підрозділів системи ПрАТ «Укрпрофтур».

Що стосується підготовки до літ­нього оздоровчого сезону 2020 року, то підприємствами системи ПрАТ «Укрпрофтур» було проведено тен­дерні закупівлі, укладено відповідні договори й угоди та виконано робо­ти з підготовки матеріально-техніч­ного стану туристичних комплексів до належного прийому й оздоров­лення дітей.

Як приклад, ПрАТ «Івано-Фран­ківськтурист» на літній оздоровчий сезон 2020 року взяло участь у тенде­рах на закупівлю послуг з оздоров­лення дітей у ДЗСТ ЛОК «Карпат­ські зорі» та ДЗСТ ЛОК «Верховина», а АТ «Тернопільтурист» – у дитячих закладах оздоровлення та відпочин­ку «Лісовий» та «Збруч», ТОВ ОСК «Очаків» у м. Очаків. За результата­ми проведених тендерів ці товари­ства було визнано переможцями та укладено договори. Однак попри це сам літній оздоровчий сезон у цьому році так і не розпочався через продо­вження Урядом дії адаптивного ка­рантину та перенесення дати від­криття літніх дитячих таборів. Такі заходи органів державної влади не дозволили товариствам здійснюва­ти свою господарську діяльність та надавати послуги з оздоровлення ді­тей протягом цьогорічного літнього сезону.

Водночас варто зазначити, що в період із березня по червень 2020 року на підготовку оздоровчих комплексів системи ПрАТ «Укрпрофтур» для надання оздоровчих послуг наші підприємства понесли витрати на оплату праці та сплату ЄСВ, податки на землю, нерухо­мість, а також комунальні платежі. Загальна сума витрат коштів на ці цілі становить 2281633,00 грн, а упу­щена вигода в коштах через пряму державну заборону надання послуг з дитячого оздоровлення – 26377064,00 грн.

На сьогодні ринок готельних по­слуг в Україні перебуває в надсклад­ному та кризовому стані, що призво­дить до відсутності дохідної части­ни від надання готельних послуг. Основна проблема туристичного се­зону 2020 року в Україні полягає в тому, що навіть за умови послаблен­ня або скасування карантину кіль­кість платоспроможних туристів зменшиться. Одні втратили роботу, інші потерпають від значних збит­ків у бізнесі й т. ін.

Відсутність міжнародних та регі­ональних виставок, форумів, з’їздів, семінарів, які, за попередніми про­гнозами, розпочнуться не раніше 2021 року, а також відсутність турис­тичного потоку унеможливлюють ведення господарської діяльності в багатьох товариствах системи й утримання повного штату працівни­ків, що відповідають за даний на­прям роботи.

Однак, незважаючи на важку со­ціально-політичну й економічну ситуацію, всі інші труднощі та про­блеми, спричинені карантинними обмеженнями, що діяли на терито­рії України, трудові колективи сис­теми ПрАТ «Укрпрофтур», опираю­чись на багаторічний набутий до­свід господарювання, продовжу­ють наполегливо працювати, вико­нуючи свій обов’язок з якісного об­слуговування населення. Одним з інструментів розвитку туризму майнових комплексів «Укрпрофту­ру» є використання маркетингових комунікацій, що спрямовані на просування туристичного продук­ту та самих об’єктів системи Това­риства. Системний підхід Правлін­ня ПрАТ при побудові грамотної маркетингової комунікації на на­ціональному, регіональному, місь­кому рівні в майбутньому призведе до зростання туристичного потен­ціалу. Пріоритетним завданням для «Укрпрофтуру» є забезпечення охорони здоров’я та безпеки всіх туристів, а також персоналу, що працює в туристичній галузі.

За 6 місяців 2020 року працівника­ми Управління маркетингу та розви­тку туризму ПрАТ «Укрпрофтур» проаналізовано та надано наступну інформацію. Так, зведений показник із обслуговування туристів (людей) у розрахунку діючих підприємств за 6 місяців 2020 року становить 20945 осіб, що на 34922 туристи, або 63%, менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Показник обслуговування кількості людино-днів у 2020 році становить 76932 людино-дні, що на 73091 людино-день, або 49%, менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Апарат Правління ПрАТ «Укрпрофтур» сподівається на швидку перемогу над коронавірусною інфек­цією COVID-19 та якнайшвидше від­новлення туристичних і ділових по­їздок, зняття заборонних заходів у країні. Впевнений, основні здобутки туристичної галузі ще попереду. Правлінню ПрАТ «Укрпрофтур» тре­ба ще багато і наполегливо працюва­ти, аби туризм впевненіше став на ноги, набув більшого динамізму в своєму розвитку, був взаємовигід­ним і для туристів, і для туристич­ної індустрії, і для держави загалом. Україна варта того, щоб глибше від­крити перед світом свої унікальні природні багатства, самобутність своєї історії, культури, народних звичаїв і традицій.

СЕРГІЙ СТРІЛЕЦЬ, ПРЕЗИДЕНТ ПрАТ «УКРПРОФТУР»

29.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання