« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

НОВІ ГОРИЗОНТИ ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРИЗМУ

НОВІ ГОРИЗОНТИ ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРИЗМУ

27 вересня в Україні відзначатиметься Всесвітній день туризму та День туризму в Україні.

Із кожним роком розвиток туризму в Україні набуває все більших обертів. Щороку нашу державу відвідують в середньому 17 млн іноземців. Україна є одним із сві­тових лідерів міжнародного туризму – за даними Всесвітньої організації туризму, Україна посідає сьоме місце за кількістю відвідувань щороку.

П рАТ «Укрпрофтур», з його іс­торією та сучасними напря­мами діяльності, сьогодні є найбільшою в Україні орга­нізованою профспілковою туристич­ною структурою, яка істотно відрізня­ється від інших альтернативних форм підприємств.

У структурі ПрАТ «Укрпрофтур» на сьогодні діють та приймають гостей 15 цілорічно діючих готелів та 13 турис­тично-оздоровчих комплексів.

Діючі готельні комплекси розташо­вані в 14 великих містах України, ак­тивно приймають туристів та надають якісні послуги обслуговування клієн­тів, проживання, харчування, конфе­ренц-сервісу та інші супутні послуги. Нині приймають туристів такі міста, як Київ (готелі: «Турист», «Дружба»), Вінниця (готель «Поділля»), Рівне (го­тель «Турист»), Дніпро (готель «Расс­вет»), Миколаїв (готель «Турист»), Харків (готель «Турист»), Запоріжжя (готель «Хортиця»), Ковель (готель «Лісова пісня»), Кропивницький (го­тель «Турист»), Полтава (готель «Ту­рист»), Луцьк (готель «Світязь»), Чер­нівці (готель «Турист»), Івано-Фран­ківськ (готель «Прикарпаття»), Львів (готель «Турист»).

Володіючи необхідною матеріаль­ною базою та інфраструктурою, на сезон літнього відпочинку суб’єкти господа­рювання системи ПрАТ «Укрпрофтур» готові прийняти на оздоровлення дітей та дорослих 13 туристично-оздоровчих комплексів, в тому числі дитячі оздоров­чі комплекси санаторного типу, турис­тичні бази, а саме: пансіонат «Шацькі озера» (с. Світязь); ТОК «Тиса» (Закар­паття, м. Рахів, дитячий табір); ТОК «Нарцис» (Закарпаття, м. Хуст, ди­тячий табір); ТОК «Синевирське озе­ро» (Закарпаття, с. Синевирська Поляна, дитячий табір); ТОК «Карпати» (Закарпаття, смт Міжгір’я, дитячий табір); ОК «Парус» (Бердянськ, Азовське море, сімейний від­починок); ДЗСТ ЛОК «Верхо­вина» (Івано-Франківська обл., смт Верховина, дитя­чий табір); ДЗСТ ЛОК «Кар­патські зорі» (м. Косів, Івано- Франківська обл., дитячий та­бір); ОКСТ «Очаків» (Очаків, Чорне море, сімейний відпочинок); ОК «Лі­совий» (с. Скоморохи, дитячий табір); ДЗО «Збруч» (м. Скала-Подільська, дитя­чий табір); ДП «Поділля» (м. Кам’янець- Подільський); ДОК «Придніпровський» (с. Чапаївка, дитячий табір).

На 16 наших об’єктів Товариство на­дає послугу «конференц-сервіс», необхід­не обладнання для проведення конфе­ренцій, допомогу в організації ділових зустрічей, проведенні семінарів та орга­нізовує кава-брейки, фуршети й банкети.

У 2017 році було проведено колосаль­ну роботу щодо розширення клієнтської бази, а саме підписання агентських до­говорів, а також взято участь у міжна­родній туристичній виставці UITT 2017 «Україна – подорожі та туризм», прове­дені переговори з різними туроперато­рами та діловими партнерами.

Як один з інструментів розвитку ту­ризму ПрАТ «Укрпрофтур» використо­вує маркетингові комунікації, спрямо­вані на просування туристичного про­дукту або об’єктів системи Товариства. Тому системний підхід ПрАТ «Укрпроф­тур» при побудові грамотної маркетин­гової комунікації на національному, ре­гіональному, міському і навіть районно­му рівні із 100% ймовірністю сприятиме зростанню туристичних прибутків.

Соціальний та профспілковий ту­ризм починається з пішохідних екскур­сій на природу, до історичних пам’яток рідного краю, з автобусних екскурсій сільських школярів у музеї, заповідни­ки, галереї та театри, а продовжується вже на культурно-пізнавальних, рекре­аційних, лікувально-оздоровчих і бага­тьох інших спеціалізованих турах.

Слід зазначити, що серед існуючої великої конкуренції на ринку турист­сько-екскурсійних та готельних послуг ПрАТ «Укрпрофтур» залишається до­ступним та фінансово привабливим для різних верств населення.

Відомо, що послуги комерційних турфірм розраховані в основному на індивідуальних клієнтів з високим та середнім достатком, які готові оплачу­вати туристичні витрати з власного сі­мейного бюджету або подорожують за рахунок своїх підприємств (так званий інсентив – інакше кажучи, заохочу­вальний туризм).

Організація прийому й обслугову­вання туристів у власних туристичних господарствах з наданням комплексу послуг (проживання та харчування); ор­ганізація транспортних подорожей по Україні і за її межі; екскурсійне об­слуговування всіх верств населен­ня; надання готельних і транспорт­них послуг – ось лише кілька напря­мів нашої основної діяльності.

У 2012–2016 роках ПрАТ «Укрпрофтур» прийняло на оздоровлен­ня і вивело на туристські стежини 1037 тис. туристів та 363,6 тис. екскур­сантів; отримано доходів від наданих туристично-екскурсійних послуг та інших видів діяльності на суму 741,8 млн грн. У державний та місцеві бю­джети сплачено близько 196 млн грн податків і зборів, що становить 26,4% обсягу наданих послуг. Лише за 2016 рік дочірніми підприємствами та то­вариствами системи ПрАТ «Укрпроф­тур» оздоровлено 182,5 тис. туристів і охоплено екскурсіями 30,7 тис. осіб, отримано сукупних доходів на за­гальну суму 157,2 млн грн. Левова (основна) частка туристичного й екс­курсійного продукту ПрАТ «Укрпроф­тур» припадає сьогодні на національ­ний туризм, який називають вітчиз­няним, внутрішнім. Та найголовні­шою у цій діяльності була, є і зали­шиться соціальна спрямованість профспілкового туризму, що виявля­ється в наданні якісних і недорогих послуг, передусім дітям, молоді, ба­гатодітним сім’ям, ветеранам, пенсі­онерам та іншим малозабезпеченим верствам населення.

Нові часи і новий ринок змусили ПрАТ «Укрпрофтур» шукати інші фор­ми управління та співпраці зі спожива­чами, відроджувати багато видів гос­подарської діяльності. Було вдоскона­лено структуру управління туризмом та екскурсіями.

Багато туристичних закладів, які входять до складу ПрАТ «Укрпрофтур», набули у туристів доброї слави і заслу­женого авторитету. Та все ж, для ство­рення належних сучасних умов роботи туристичних господарств з прийому й обслуговування насамперед малозабез­печених верств населення і здешевлен­ня послуг потрібно на державному рів­ні розв’язати ще цілу низку проблем, оскільки екскурсійна діяльність, як одна із складових внутрішнього туриз­му, розвивається в нас дуже повільно. Вкрай назріла необхідність звільнити від податку на додану вартість екскур­сійні послуги; знизити туристичним підприємствам, які обслуговують дітей, плату за землю на суму, що закладаєть­ся в благоустрій території; звільнити від відрахувань у державні фонди з вар­тості путівок, які фінансуються за ко­шти державного бюджету; звільнити від оподаткування кошти туристичних підприємств, а також інвесторів, які йдуть виключно на будівництво й ре­конструкцію матеріальної бази та при­дбання транспортних засобів для пере­везення туристів, і, нарешті, здешевити вартість проїзду до місць відпочинку організованих груп туристів та екскур­сантів, що дозволить захистити націо­нального виробника послуг.

Всесвітня туристична організація (членом якої є й Україна) так визначає важливість розвитку екскурсійної ді­яльності в межах національних терито­рій: «Внутрішній туризм дає людині можливість більше дізнатися про свою країну, готуючи її таким чином до від­криття Всесвіту».

Уже багато років у численних про­грамах і концепціях, різноманітних за­ходах за участю міністерств та ві­домств нагадуємо про ці функції туриз­му й екскурсій. Цій діяльності присвя­чуються парламентські слухання і за­сідання у Верховній Раді України. Вра­ховуючи те, що одним з визначних пер­спективних напрямків розвитку Укра­їни є внутрішній туризм, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р схвалено Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, в яку включено заходи з визначення турис­тичної спеціалізації регіонів, турис­тичного районування країни, зокрема це стосується територій пріоритетного розвитку туризму та створення умов для залучення інвестицій.

Напередодні Всесвітнього дня ту­ризму та Дня туризму в Україні, що відзначатимуться 27 вересня 2017 року, хотілося б побажати процвітан­ня нашому внутрішньому туризму, цікавих і незабутніх подорожей всім, хто відвідує нашу країну.


ПРИВІТАННЯ

Шановні туристи!

Туристична галузь сьогодні – невід’ємна складова світового ринку. Своєю працею ми розвиваємо вид активного відпочинку, який є високорента­бельною галуззю економіки, дієвим фактором інтеграції нашої країни в європейську та світову спільноту, має великі пізнавально-виховні мож­ливості для формування гармонійно розвиненого громадянина своєї країни.

Нехай з кожним роком туризм, як форма дозвілля, стає все змістовнішим і популярнішим, а нові маршрути відкривають вікно у широкий світ, сприяють встановленню добросусідських стосунків та порозуміння між народами.

Щиро бажаю Вам гарних емоцій, приємних вражень від усіх Ваших подоро­жей, а працівникам цієї галузі – успіхів та процвітання у цій нелегкій справі, адже саме завдяки Вам люди отримують змогу насолодитись прекрасними світовими пам’ятками архітектури, відпочити в найекзотичніших куточках світу та отримати море радості від проведеної відпустки.

Нехай всі Ваші задуми, спрямовані на розквіт туризму, відпочинку та оздо­ровлення громадян, завжди без перешкод втілюються у життя!

Сергій СТРІЛЕЦЬ,

Президент ПрАТ «Укрпрофтур»

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання