« на головну 07.06.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1208)
11
Травень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Вибори відбулися: що отримають люди?

Вибори відбулися: що отримають люди?

 Зміна влади, зовніш­ня збройна інтервен­ція на сході та в Криму, економічний спад по всій Україні й пов’язані з цим додаткові видат­ки бюджету були ви­користані Урядом для тотального згортання соціальних програм, урізання соціальних гарантій, підвищення податків для пересіч­них громадян.

У цих складних умовах го­ловний обов’язок з фінан­сування оборони країни, утримання державного апарату, охорони здоров’я, освіти, культури фактично покла­дено на 10 млн працюючих україн­ців. Водночас олігархи продовжу­вали збирати свої мільярдні при­бутки і вивозити їх за кордон.

При цьому Уряд неодноразово намагався протиправно «запусти­ти руку» до фондів соціального страхування, а це кошти тих же працівників, пенсіонерів, безро­бітних, інвалідів праці, та додат­ково вилучити сотні мільйонів людських грошей на державні по­треби. Було поспіхом внесено за­конопроект № 5080, яким це пла­нувалося реалізувати. Тільки принципова позиція соціальних партнерів та народних депутатів минулого скликання зупинила відверту авантюру. Публічні зая­ви, протестні акції профспілок було сприйнято як спротив «про­гресивним реформам», запущено механізми протидії профспілко­вим організаціям, підриву їх фі­нансових можливостей та взагалі усунення професійних спілок і об’єднань роботодавців від управ­ління страховими фондами.

Професійні спілки, всі громадя­ни України чекали від парламент­ських виборів оновлення і єдності влади, дієвих реформ задля пози­тивних зрушень в економіці, вико­рінення корупції і покращення життя людей. Проте перші заяви новообраних парламентаріїв, окре­мих політичних сил показують, що політики не поспішають переходи­ти від словесних обіцянок і взаєм­них суперечок до конкретних справ. Втрачається дорогоцінний час. Більше того, під гаслами євро­пейської інтеграції проголошують­ся які завгодно цілі реформ, крім головної – об’єднати країну і сус­пільство, розвинути економіку, щоб привести матеріальне та духо­вне життя громадян України до рівня кращих європейських країн.

Практика влади протягом останніх місяців, урядові законо­давчі ініціативи свідчать про не­стримне бажання прибрати до од­них рук управління всіма соціаль­ними справами навіть там, де не­обхідне віднайдення кращих рі­шень у рамках соціального діало­гу держави з бізнесом і професій­ними спілками, шляхів справед­ливого розподілу виробленого суспільством продукту між бізне­сом, працівниками і державою.

Для європейських країн і всьо­го цивілізованого світу соціаль­ний діалог є наріжним каменем, суспільною цінністю, на якій бу­дуються відносини держави з гро­мадянським суспільством, осно­вою соціального миру в країні. Трудовий народ України, профе­сійні спілки чекають від оновле­ної влади не реформ заради самих реформ, а конкретних справ, які відчує кожна українська родина.

Спільний представницький ор­ган всеукраїнських профспілко­вих об’єднань звернувся до про­відних політичних сил, що отри­мали перемогу в парламентських виборах і формуватимуть власні фракції у Верховній Раді України, з пропозиціями провести консуль­тації щодо можливої співпраці в наступних питаннях:

– розвитку економіки, подолан­ня бідності і безробіття, передусім серед молоді;

– приведення основних соціаль­них гарантій (мінімальна і серед­ня заробітна плата, безпека праці, дотримання трудових прав, пен­сійне забезпечення та ін.) до рівня європейських країн у контексті імплементації Угоди про асоціа­цію між Україною і ЄС;

– розвитку трудового потенціа­лу України та його продуктивної зайнятості для успішної конку­ренції на європейському та інших міжнародних ринках.

Голова ФПУ та СПО Григорій Осовий звернувся з листом про пропозицію співпраці до політич­них сил, які формують коаліцію в парламенті, щодо захисту соціально-економічних та трудових прав працівників.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ФПУ

07.11.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.05.2023 12:02

27.05.2023 11:58

27.05.2023 11:45

20.05.2023 11:30

20.05.2023 11:14

20.05.2023 11:13

07.04.2023 23:45

07.04.2023 23:44

06.01.2023 22:55

06.01.2023 22:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання