« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Вимушені переселенці отримуватимуть адресну допомогу

Вимушені переселенці отримуватимуть адресну допомогу

З метою отримання узагальненої інформації про всі потреби переселен­ців та забезпечення їх матеріальною допомогою для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг, Кабінет Міністрів України 1 жовтня 2014 року прийняв низку важливих рішень. Про організацію роботи органів соціальної сфери щодо захисту пересе­ленців та надання соціальної підтримки населенню при оплаті житлово-комунальних послуг повідомила міністр соціальної політики Людмила  Денісова.

Так, відповідно до постано­ви КМУ № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої те­риторії України та райо­нів проведення антитерористич­ної операції» від 01.10.2014 Мініс­терство соціальної політики Укра­їни створить і буде вести єдину інформаційну базу даних про взя­тих на облік осіб, що переїхали з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. За словами Людмили Дені­сової, це робиться для отримання достовірної інформації про кіль­кість та потреби переміщених осіб загалом по Україні.

Для отримання такого доку­мента громадянам, які досягли 18-річного віку, потрібно звернутися особисто або через законного представника із заявою та копією паспорта в органи соціального за­хисту населення за місцем пере­бування. Довідку обіцяють вида­ти безкоштовно безпосередньо в день подання заяви. У разі відсут­ності документа, що посвідчує особу, переселенець повинен по­відомити про це до територіаль­ного підрозділу Державної мігра­ційної служби, який в одноденний термін оформить тимчасове по­свідчення. При цьому істотно спрощено процедуру надання до­відок людям, які проживають в місцях масового поселення, гро­мадяни зможуть отримати довід­ки безпосередньо там, де перебу­вають.

Створення реєстру є одним з етапів забезпечення фінансової підтримки вимушених переселен­ців. Так, 1 жовтня Уряд прийняв постанову № 505, якою передбачає надання таким громадянам щомі­сячної адресної допомоги. Згідно з цією постановою адресна допо­мога призначається особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, і виплачується з дня звернення про­тягом певного періоду – не більше 6 місяців.

Допомогу передбаче­но в таких розмірах:

– непрацездатним громадянам (пенсіоне­ри, інваліди, діти) – 884 грн на людину (чле­на сім’ї);

– працездатним гро­мадянам – 442 грн на лю­дину (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума роз­мірів допомоги на кожного члена сім’ї, але не може перевищувати 2400 грн.

За словами міністра соцполіти­ки, механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна людина не повинна стати утриманцем на забезпечен­ні держави. Тому якщо в складі сім’ї, якій буде призначено допо­могу, є особи працездатного віку, що протягом 2 місяців з дня оформлення допомоги не влашту­валися на роботу, в тому числі за сприяння ДСЗ, або перебувають у трудових відносинах з роботодав­цями на тимчасово окупованій те­риторії України чи в районах про­ведення АТО, але фактично не працюють, розмір допомоги для них на наступні 2 місяці буде зменшений на 50%, а потім випла­та і зовсім припиниться.

Міністр підкреслила, що допо­мога буде зараховуватися на бан­ківський рахунок уповноважено­го представника сім’ї. Для отри­мання грошей необхідно подати до органів соціального захисту на­селення такі документи:

– заяву;

– паспорт громадянина України;

– копії свідоцтв про народжен­ня дітей та свідоцтва про шлюб;

– довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, пе­реміщених з тимчасово окупованої території України і районів прове­дення антитерористич­ної операції;

– письмову згоду в довільній формі на ви­плату грошової допомо­ги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів родини.

Щодо постанови Уряду «Про особливості реалізації конститу­ційних прав окремих категорій за­страхованих осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасо­вою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробни­цтві та професійних захворювань» Людмила Денісова зазначила, що люди, які переселилися з тимча­сово окупованої території і райо­нів АТО, залишили роботу і дім, тому не можуть отримати гаран­товані державою та здійснювані роботодавцем страхові виплати. Зокрема, це допомога по тимчасо­вій непрацездатності, по вагітнос­ті та пологах. Тому для відновлен­ня прав застрахованих осіб було прийнято рішення про те, що гро­мадяни, які перебувають або пере­бували в трудових відносинах і виїхали з окупованої території Криму та районів АТО, можуть розраховувати на матеріальне за­безпечення і соцпослуги безпосе­редньо за фактичним місцем про­живання – в місцевих органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатнос­ті та Фонду соцстраху від нещас­них випадків на виробництві та профзахворювань. Якщо ж у лю­дини немає необхідних докумен­тів, що підтверджують право на такі виплати та соцпослуги, мате­ріальне забезпечення призначать за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державно­го соціального страхування. У разі відсутності в реєстрі окремих відомостей про застрахованого він отримуватиме допомогу в мі­німальному розмірі, встановлено­му вищевказаними фондами, поки не надійде необхідна інфор­мація і не буде здійснено відпо­відний перерахунок виплат.

 

  Ефективна кадрова політика – основа модернізації профруху

 8 жовтня відбулося засідання Науково-методичної ради Федерації профспілок України, на якому обговорювалися під­сумки навчання профспілкових працівни­ків та активістів у 2013/2014 навчальному році, а також завдання на 2014/2015-й. У роботі ради взяли участь Голова ФПУ Гри­горій Осовий, заступник Голови ФПУ Єв­ген Драп’ятий, виконувач обов’язків рек­тора Академії праці, соціальних відносин і туризму Вікторія Буяшенко, очільники все­українських галузевих профспілок і тери­торіальних профоб’єднань, керівники регі­ональних навчально-методичних центрів.

У своїй доповіді керів­ник департаменту розвитку профспіл­кового руху апарату ФПУ Валентина Шевченко поінформувала присутніх про підсумки профспілково­го навчання у 2013/2014 на­вчальному році. Так, питан­ня кадрової політики за­вжди перебувають у центрі уваги профспілок, адже ви­моги часу ставлять нові за­вдання щодо формування кадрового потенціалу як всеукраїнських профспілок, профоб’єднань, так і ФПУ. «Ефективна кадрова політи­ка – основа модернізації профспілкового руху, – за­значила Валентина Шевчен­ко. – Тому головним завдан­ням ФПУ, її членських орга­нізацій має бути розбудова єдиного освітнього просто­ру на базі інноваційних під­ходів, нових форм і методів вищої освіти, сучасних освітніх інформаційних тех­нологій, програм із створен­ня цільових фондів проф­спілкового навчання, залу­чення грантів, запрова­дження електронного та дистанційного навчання».

Незважаючи на соціально-політичну ситуацію, що склалася наприкінці 2013 року, членські організації ФПУ, навчальні заклади профспілок продовжували навчання спілчан. Загалом, різноманітними його фор­мами охоплено понад 90 тис. членів профспілок.

З огляду на фінансовий стан ФПУ, члени Науково-методичної ради підтримали пропозицію призупинити Всеукраїнський огляд-конкурс навчальних закладів профспілок.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив на тому, що профспілкам по­трібно змінювати своє став­лення до навчання, яке по­винно бути обов’язковим, з видачею сертифіката. Він та­кож зупинився на діяльності Академії праці, соціальних відносин і туризму, що має очолити як вивчення проф­спілкового руху в громадян­ському суспільстві, так і ме­ханізми виливу профспілок на формування державної соціальної політики. Крім того, він зазначив, що на­вчальним закладам проф­спілок необхідно вишукува­ти можливості донорської підтримки навчання.

Жвава дискусія розгорнула­ся довкола проекту Поло­ження про Фонд профспіл­кової освіти. Цільове фінан­сування профспілкового на­вчання конче потрібно і профспілкам, і навчально-методичним центрам, наго­лошували учасники засідан­ня. Тому документ було од­ностайно підтримано з урахуванням пропозицій членів Науково-методичної ради ФПУ. Питання щодо створен­ня та наповнення фонду ви­рішуватиметься Президією ФПУ після стабілізації фінан­сового стану Федерації та членських організацій.

На засіданні члени Науково-методичної ради ФПУ обго­ворили питання підготовки навчального проекту з орга­найзингу за підтримки Профспілки 3F (Данія). За­гальна мета проекту – ство­рення нових профспілкових організацій шляхом прове­дення органайзингових кам­паній та збільшення проф­спілкового членства. Крім того, реалізація проекту до­поможе глибше вивчити пи­тання про роль профспілок у євроінтеграційних процесах.

 

20.10.2014


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання