« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Чужого горя не буває

Чужого горя не буває

 Сьогодні дуже непростий час для нашої держави, нашого наро­ду. Ми бачимо, що багато хто не може залишатися осторонь тих подій, які відбуваються на сході країни, намагається допомагати державі, військовим, постраждалим. Профспілкам, як кажуть, сам Бог велів відгукнутися і долучитися до цієї діяльності. І Фе­дерація професійних спілок України, її членські організації ак­тивно беруть участь у наданні соціальної допомоги учасникам Євромайдану, постраждалим унаслідок військових дій на схо­ді країни, членам родин загиблих під час цих подій, постражда­лим і вимушено переселеним особам із східних областей Украї­ни та АР Крим.

 Григорій ОСОВИЙ

Голова Федерації профспілок України

 ЗОНА ОСОБЛИВОЇ ТУРБОТИ

Хочу одразу зазначити, що Федерація профспілок України з перших днів Євро­майдану зробила дуже багато для тих, хто брав активну участь у буремних по­діях, незважаючи на те, були вони чле­нами профспілок чи ні. Саме Будинок профспілок став символом революції Гідності, де мітингувальники отриму­вали гаряче харчування, медичну допо­могу, дах над головою.

Про те, що ФПУ активно відгукну­лась на революційні події свідчить той факт, що вже на засіданні Ради ФПУ в лютому 2014 року було прийнято поста­нову «Про поточну ситуацію в країні та першочергові завдання профспілок», у якій, зокрема, підтримано ініціативу профспілкових організацій щодо пере­рахування коштів сім’ям загиблих учас­ників Євромайдану, а також дано дору­чення представникам профспілок у фон­дах соціального страхування ініціюва­ти надання членам сімей загиблих та постраждалим учасникам цих подій без­оплатного лікування й оздоровлення. На громадських засадах цим питанням опікується Радник Голови ФПУ, який пройшов майдан, Сергій Мартинюк. Створена й активно працює «оздоровча сотня», якою разом з «Укрпрофтуром» було надано матеріальну допомогу май­же 300 учасникам Євромайдану та чле­нам їх сімей. Одночасно в закладах «Укрпрофоздоровниці» повноцінне санаторно-курортне оздоровлення про­йшли 128 учасників подій на Майдані.

У рамках допомоги цим категоріям співвітчизників членські організації ФПУ перерахували і передали кошти безпосередньо потерпілим та членам ро­дин загиблих. Зокрема, від профспілок авіабудівників, працівників вугільної промисловості, зв’язку, культури, моло­діжних житлових комплексів та коміте­тів місцевого самоврядування, нафтової та газової промисловості, освіти та нау­ки, профоб’єднань Волинської, Жито­мирської, Дніпропетровської, Львів­ської, Рівненської, Тернопільської, Хар­ківської, Херсонської, Чернівецької, Чер­каської областей, міста Києва надавала­ся допомога сім’ям загиблих учасників Євромайдану, постраждалим і громадя­нам України, які вимушено покинули місце проживання, з Донецької, Луган­ської областей і Криму, Збройним силам України, а також воїнам, пораненим в зоні проведення бойових дій. Сукупний розмір лише адресної матеріальної до­помоги сягає 7 млн гривень.

Крім того, профспілки спільно з орга­нами виконавчої влади, іншими дер­жавними та громадськими інституція­ми включилися до роботи комісій усіх рівнів з питань організації надання до­помоги та соціальної реабілітації. У ре­гіонах до роботи залучено первинні й територіальні організації всеукраїн­ських профспілок, профспілкових акти­вістів, які діють відповідно до рішень місцевих штабів.

Підприємства і товариства системи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» також од­ними з перших відгукнулися на люд­ське горе і розпочали надання допомоги з лікування й оздоровлення поранених та постраждалих. Заклади ПрАТ «Укрпрофоздоровниці» розмістили, проліку­вали й оздоровили 2507 осіб, серед яких понад 400 дітей. Згідно з рішенням На­глядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця», перераховано 280 тис. грн на ра­хунок Міністерства оборони України для придбання продуктів харчування, запасних частин для відновлення вій­ськової техніки й іншого необхідного обладнання.

Підприємства системи ПрАТ «Укрпрофтур» щиро відгукнулися на люд­ське горе і розпочали надання благодій­ної допомоги з проживання, лікування, оздоровлення та харчування переселен­ців і біженців. Усього на пільгових умо­вах місця для проживання в майнових комплексах системи ПрАТ «Укрпроф­тур» отримали 983 особи. Спеціально пі­дібраний та навчений персонал охоплює всіх увагою та турботою.

ЯКЩО ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНО

Для координації роботи членських організацій, суб’єктів господарювання ФПУ з державними та іншими структу­рами щодо надання гуманітарної допо­моги була створена Спеціальна робоча група. Вона визначила розширений пе­релік санаторно-курортних закладів для прийому і лікування постраждалих, ева­куйованих за відповідним профілем, які потребують лікування, реабілітації чи оздоровлення, в тому числі дітей, забез­печує координацію надання гуманітар­ної допомоги з територіальними профоб’єднаннями, відповідними орга­нами виконавчої влади й органами міс­цевого самоврядування, оперативне ре­агування на звернення профспілкових організацій. Робоча група провела кон­сультації з керівництвом Міністерства соціальної політики України, Міністер­ства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з питань ство­рення безпечних умов перебування ева­куйованих, продовольчого, медикамен­тозного, санітарно-епідеміологічного. технічного забезпечення прийнятих членів профспілок, інших евакуйованих громадян України.

Крім того, керівництво ФПУ опера­тивно надіслало пропозиції Кабінету Міністрів України щодо державної під­тримки гуманітарної акції профспілок, сприяння своєчасним розрахункам фон­дів соціального страхування за надані санаторіями послуги, створення тимча­сового пільгового режиму оподаткуван­ня санаторіїв – учасників акції, залучен­ня місцевих державних адміністрацій до вирішення організаційних, тран­спортних, комунікаційних питань, охо­рони перебуваючих.

Одночасно ми звернулись до первин­них профспілкових організацій, керів­ників і трудових колективів підпри­ємств за місцем дислокації об’єктів пе­ребування вимушено переселених осіб із східних областей України та АР Крим з проханням взяти шефство над продо­вольчим, матеріальним, медичним, фі­нансовим забезпеченням перебуваючих у визначених санаторіях, особливо сі­мей з дітьми.

ДОПОМОГА – КОНКРЕТНА ТА ЕФЕКТИВНА

Аби підтримати наших воїнів, захис­ників, які нині перебувають на передо­вій і борються, не шкодуючи власного життя, за наше з вами майбутнє, ФПУ вже вкотре відправляє в зону АТО допо­могу. Відтак, днями було передано про­дукти харчування, солодощі та воду без­посередньо в зону бойових дій. ФПУ та­кож закупила запчастини для бойової техніки та військових машин на загаль­ну сумму 100 тис. грн, які вже доставле­но до Слов’янська. Ще раніше бійцям було передано рації та спальні мішки.

Фінансову та матеріальну допомогу українській армії і переселенцям нада­ють також членські організації Федера­ції – галузеві та регіональні. Важко тут виділити когось, але хочу назвати в цьо­му контексті такі галузеві профспілки, як Профспілка працівників культури, Профспілка працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості, Профспілка працівників охорони здоров’я, Профспілка працівників дер­жавних установ. Не залишились осто­ронь допомоги військовим та постраж­далим від подій на сході країни й наші регіональні організації. Приклад тут, безумовно, подає Дніпропетровщина. Нещодавно президія Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання схвалила ініціа­тиви низки облпрофорганізацій та тру­дових колективів щодо надання допо­моги вимушено переселеним із сходу та АР Крим, а також пораненим воїнам – учасникам АТО. Зокрема, слід відзна­чити активну роботу в цьому плані роз­ташованих у регіоні санаторіїв ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» – «Дніпров­ський», «Славутич» та «Новомосков­ський», а також Зонального навчально-методичного центру облпрофоб’єднання, які розмістили у себе біженців.

За місяці військового протистояння Федерація профспілок Рівненської об­ласті на своєму рахунку акумулювала майже 205 тис. грн на допомогу україн­ським бійцям. У зборі коштів взяли участь первинні профспілкові організа­ції, обласні галузеві профоб’єднання. Всі кошти, до копійки, адресно пішли на потреби наших славних армійців. Безповоротна фінансова допомога Збройним силам України продовжує надходити на рахунок ФПО. Безумовно, що ці гроші згодяться і в часи бойових дій, і в мирний час, який обов’язково настане.

Збройні сили України вже відчули допомогу профспілкових організацій Закарпаття. Зокрема, працівники облпрофради, обласних організацій галузе­вих профспілок перерахували україн­ським військовим свій одноденний за­робіток. Ужгородським міськкомом профспілки працівників освіти і науки спільно з управлінням освіти міської ради було ініційовано збір коштів серед освітян обласного центру для надання допомоги закарпатському батальйону територіальної оборони. На зібрані ко­шти в сумі понад 135 тис. грн було заку­плено військову амуніцію, яку вручено батальйону.

Не залишаються байдужими й кон­кретні підприємства та трудові колек­тиви, первинні профспілкові організа­ції, де ми бачимо приклади не тільки фінансової та матеріальної допомоги, а й опікування над родинами тих членів профспілок, які вирушили на захист Вітчизни. Наприклад, профорганізації пра­цівників зв’язку обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» в Закарпатті крім того, що зібрали і відправили військо­вим понад 55 тис. грн, надають необхід­ну допомогу членам їх родин.

Можна наводити й інші приклади ак­тивної участі Федерації профспілок України, її членських організацій у гу­манітарній допомозі українській армії, особам, постраждалим під час бойових дій на сході країни, тимчасовим пересе­ленцям. Але головне те, що профспілки ще раз показали, що для них чужого горя не буває. І що вони в цих складних умовах готові надати всіляку – фінансо­ву, матеріальну, захисну, душевну – допомогу.


01.09.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання