« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Товарам і послугам – найкращу якість

Товарам і послугам – найкращу якість

 Державний комітет України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 2003 року за­початкував проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України». Захід проводиться на виконання Указу Пре­зидента України від 23.02.2001 № 113/2001 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1502 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості».

 Цей захід надає уні­кальну можли­вість українським підприємствам на добровільній осно­ві дістати авторитетне під­твердження високої якості та безпеки своєї продукції.

Історія створення

Конкурс проводиться під патронатом Президента України, під керівництвом Уряду України, за сприяння Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Ради міністрів АР Крим, облас­них, Київської та Севасто­польської міських держав­них адміністрацій.

Нині це єдиний профе­сійний державний конкурс, який дає споживачам змо­гу зробити правильний ви­бір серед різноманіття то­варів і послуг, а підприєм­ствам – отримати гідну оцінку своєї продукції.

«Спад виробництва, зни­ження економічного потен­ціалу України на початку 90-х років негативно позна­чилися на якості й конку­рентоспроможності вітчиз­няних товарів, робіт, послуг, впровадженні сучасних ме­тодів управління якістю, – розповідає директор Інсти­туту управління якістю дер­жавного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартиза­ції, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») Олександр Мачульський, який разом з іншими відповідальними працівниками стояв біля ви­токів цього конкурсу. – Си­туація ускладнювалася зни­женням платоспроможнос­ті населення. До того ж чин­на тоді система державного регулювання не стимулюва­ла виробників поліпшувати якість товарів. Слід зазна­чити, що за поняттям якості завжди стоїть споживач, який визначає напрям роз­витку виробництва, отриму­ючи товари й послуги відпо­відно до власного вибору».

Мета конкурсу

Українські виробники здебільшого пережили кри­зові часи й продовжують бо­ротися за свого покупця. Тож метою конкурсу є об’єднання зусиль, спрямованих на по­ліпшення якості та конку­рентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підпри­ємствах України сучасних методів управління якістю та задоволення потреб та очікувань споживачів.

Основними завданнями конкурсу є: визначення на конкурсній основі кращих зразків української продук­ції (товарів, робіт, послуг); сприяння виробництву ви­сокоякісної й конкуренто­спроможної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) і насичення якіс­ною продукцією ринку України; підтримка ініціа­тив і зусиль товаровиробни­ків щодо поліпшення якос­ті продукції (товарів, робіт, послуг); створення сприят­ливих умов щодо розробки та впровадження на підпри­ємствах, в організаціях та установах України систем управління якістю, систем екологічного управління, а також інших сучасних сис­тем управління; поширен­ня та пропагування досвіду підприємств та організа­цій, які виробляють якісну продукцію (товари, роботи, послуги) тощо.

Нормативно-методичні аспекти

Оцінка якості продукції учасників конкурсу викону­ється на основі відповідних нормативно-методичних до­кументів, погоджених з Мі­ністерством юстиції Украї­ни. Конкурс охоплює 25 регі­онів України, а також міста Київ та Севастополь і вклю­чає два етапи – регіональ­ний та загальнодержавний.

У конкурсі беруть участь підприємства, установи та організації всіх форм влас­ності, які зареєстровані та мають виробничі потуж­ності винятково на терито­рії України. Організаційно-методичне, фінансове та ін­формаційне забезпечення конкурсу на регіональному етапі здійснюють центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспо­живстандарту України, а ДП «УкрНДНЦ» виконує організаційно-методичну роботу щодо забезпечення проведення конкурсу на за­гальнодержавному етапі.

Методологія проведення оцінки якості продукції (то­варів, робіт, послуг) перед­бачає проведення так зва­ного «Контролю в контро­лі». Це означає, що учасник здійснює самооцінку своєї продукції шляхом заповнення анкети-самооцінки, експерти на регіональному етапі оцінюють продукцію на підставі матеріалів, що їх подали учасники, і вже на третьому загальнодер­жавному етапі експерти конкурсу оцінюють якість продукції безпосередньо на підприємстві.

Групи експертів, які фор­муються Регіональними конкурсними комісіями (на регіональному етапі) та Го­ловною конкурсною комісі­єю (на загальнодержавно­му етапі) проводять експер­тизу документів та оціню­ють якість продукції.

До складу експертних груп входять кваліфікова­ні фахівці у галузі стандар­тизації, сертифікації, якос­ті та безпеки продукції, представники державних установ, громадських орга­нізацій, підприємств, уче­ні. Всі експерти конкурсу проходять навчання та тес­тування й отримують від­повідні свідоцтва.

За підсумками конкур­су визначаються кращі то­вари (послуги) України за двома номінаціями. У пер­шій оцінюється продукція, яка, у свою чергу, поділя­ється на продовольчі това­ри; промислові товари для населення; продукцію виробничо-технічного при­значення; вироби народних художніх промислів. Друга номінація – це роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах.

Нововведення – з досвіду

У березні 2012 року запо­чатковано проведення семінарів-тренінгів «Обмін досвідом експертів Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих това­рів України» з представни­ками регіональних центрів стандартизації, метрології та сертифікації, які здій­снюють оцінку якості про­дукції учасників конкурсу в 2012 році у складі експерт­них груп.

Зважаючи на досвід по­передніх років і враховуючи побажання членів Головної конкурсної комісії минулих років, регіональних конкурсних комісій і підприємств-учасників конкурсу, робоча група ДП «УкрНДНЦ» упро­довж січня-лютого опрацю­вала нормативно-методологічні документи конкурсу та переглянула критерії оці­нювання якості продукції (товарів, робіт, послуг), з якими були докладно озна­йомлені учасники зазначе­ного семінару.

Критерії оцінки

Оцінюючи якість про­дукції та послуг, експерти враховують цілий комп­лекс критеріїв, основними з яких є: якість, безпечність та конкурентоспромож­ність продукції; порівнян­ня ціни та якості з кращими аналогами; поширеність на національному ринку; на­явність або відсутність пре­тензій, рекламації спожи­вачів, органів контролю, за­купівельних організацій; задоволення споживачів і закупівельних організацій продукцією; наявність сер­тифікованої продукції та стан розробляння й упрова­дження сучасних систем управління тощо.

Перевагу та додаткові бали підприємство отримує за наявність атестата ви­робництва й патентів на за­явлену продукцію; прове­дення добровільної серти­фікації продукції; запрова­дження інноваційних тех­нологій; наявність і впрова­дження соцполітики на під­приємстві; покращання ді­яльності підприємства (збільшення робочих місць, уведення нових технологіч­них ліній, збільшення обся­гів виробництва тощо); на­явність підтвердження участі підприємства у ви­ставках і конкурсах тощо.

До речі, у переліку кри­теріїв оцінки якості про­дукції та послуг урахована пропозиція, що її висловив член Головної конкурсної комісії, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, а саме: під час оцінки якості продукції учасників кон­курсу враховувати такі ас­пекти, як заборгованість із зарплати та рівень травма­тизму на підприємстві.

Нагородження учасників

Щорічно в рамках фі­нальних заходів конкурсу відбувається урочиста це­ремонія нагородження пе­реможців, лауреатів і фіна­лістів, а також організову­ється виставка «100 кращих товарів України». У ній ма­ють змогу взяти участь усі учасники загальнодержав­ного етапу конкурсу, адже вони дістають можливість представити свою продук­цію широкому загалу. Крім того, інформація про про­дукцію та її виробників, що виявляються учасниками загальнодержавного етапу конкурсу, вноситься до що­річного каталогу «100 кра­щих товарів України».

Постійно проводиться опитування учасників кон­курсу, що дає змогу визна­чити рівень його проведен­ня та усунути виявлені не­доліки. За словами Олек­сандра Мачульського, із року в рік зростає зацікав­леність підприємств узяти участь у конкурсі.

Олег Кучер,

завідувач відділу цінової політики Департаменту бюджетної політики та соціального захисту ФПУ

  ДОВІДКОВО

 Федерація профспілок України бере активну участь у  заходах щодо організації Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».

Заступник Голови федерації профспілок України Сергій Кондрюк входить до складу Головної конкурсної комісії.

21.08.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання