« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Стратегію дій – у практику

Стратегію дій – у практику

 Навчання профспіл­кових кадрів і активу – один з пріоритет­них напрямів роботи Закарпатської облас­ної ради профспілок (голова Іван Король). Цю функцію успішно виконує обласний навчально-методичний центр профспілок на­шого краю. У розпоря­дженні слухачів та викладачів – просто­рі, комфортні холи й аудиторії, працівни­ки центру мають зручні, сучасно облад­нані кабінети з необ­хідною офісною тех­нікою. Усі аудиторії та приміщення за­кладу оснащені сучас­ним навчальним об­ладнанням.

До послуг слуха­чів – конференц-зал на 250 місць, 4 аудиторії на 50, 40, 30 і 25 місць, одна з яких облад­нана для проведення засі­дань круглого столу. Пра­цює комп’ютерний клас на 15 місць. Відпрацьова­но систему надання плат­них освітніх послуг, що сприяє розширенню та мо­дернізації навчально-матеріальної бази, зокре­ма забезпеченню сучасни­ми технічними засобами навчання. До структури центру входить готель на 110 пожильців із 2–3-місними комфортабель­ними номерами та ресто­ран.

Якості й результатив­ності навчання сприяє за­стосування сучасних освітніх технологій, ак­тивних форм і методів на­вчання, серед яких – тема­тичні зустрічі, круглі сто­ли, дискусії, семінарські та практичні заняття, ді­лові ігри, тренінги, диску­сії, тести-опитування, профспілковий органай­зинг тощо.

Один з дієвих видів на­вчання – виїзні заняття, які проводяться в райо­нах, на підприємствах, в організаціях і дозволяють поєднувати теоретичні знання з практикою, обмі­нюватися досвідом тощо. Це, зокрема, Дні облпроф­ради, присвячені вивчен­ню стану колдоговірної роботи, охорони праці, до­тримання трудового зако­нодавства в окремих тери­торіальних одиницях об­ласті, районах. Останнім часом Дні облпрофради проводилися в Тячівсько­му, Рахівському районах, місті Мукачевому, про що широко повідомлялося в обласних ЗМІ.

З ініціативи директора навчально-методичного центру профспілок Івана Олексика спільно з облас­ними організаціями проф­спілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, держустанов, агропромис­лового комплексу реалізу­ється проект системного навчання голів первин­них профорганізацій цих галузей. Досвід роботи об­кому профспілки праців­ників освіти і науки (голо­ва Василь Балаж) щодо організації та проведення навчання профактиву га­лузі схвалено президією облпрофради та рекомен­довано для практичного застосування членським організаціям.

Цікаво проходять на­вчальні семінари, круглі столи та фахові дискусії за участю активістів профспілок працівників освіти і науки, культури, охорони здоров’я, спожив­чої кооперації, АПК, держустанов, лісових галузей, лісового господарства, те­риторіального профоб’єднання працівників соці­альної сфери.

За пропозицією навчально-методичної ради, яку очолює заступник го­лови облпрофради Василь Захарець, активізувалося навчання учнівського та студентського профакти­ву. Перед учасниками се­мінару виступали голова облпрофради Іван Король, начальник управління освіти і науки облдержад­міністрації Михайло Мо­тильчак, директор облас­ного центру зайнятості Юрій Фущич. Конструк­тивно пройшла фахова дискусія щодо участі профспілок у вирішенні молодіжних проблем.

У центрі постійно про­водяться міжнародні, все­українські й обласні кон­ференції, симпозіуми, брифінги, зокрема з пи­тань міжнародного при­кордонного співробітни­цтва сусідніх областей Словаччини, Угорщини й України, зустрічі з пред­ставниками ділових кіл, бізнесу, благодійних, ре­лігійних та інших громад­ських організацій, фондів тощо.

З урахуванням пропо­зицій слухачів спільно з фахівцями облпрофради та навчально-методичним центром в минулому році розроблено і видано 12 ме­тодичних та інформаційно-аналітичних матеріа­лів, присвячених питан­ням колдоговірної роботи, дотримання трудового та пенсійного законодав­ства, запобігання трудо­вим спорам тощо.

 Обмін досвідом

З метою обміну досвідом роботи поглиблюються відносини профспілок Закарпатської області з ін­шими регіональними профоб’єднаннями України. Закарпаття відвідали групи галузевих профспілко­вих працівників Тернопільської, Запорізької, Рів­ненської, Волинської, Хмельницької, Дніпропе­тровської областей. У травні цього року на базі навчально-методичного центру відбувся дводен­ний міжнародний семінар-навчання профактивіс­тів держустанов Закарпатської і Запорізької об­ластей, а також галузевої профспілки Гомельської області Білорусі.

Сергій Баранчиков

Фото автора

16.08.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання