« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Українці не повинні жити в злиднях

Українці не повинні жити в злиднях

 Визначення со­ціальних за­вдань і механіз­мів подолання та запобігання бідності – над цим питанням невпинно пра­цюють фахівці Федерації проф-спілок України. Що вже зробле­но профспілка­ми в цьому на­прямі?

 За останні два роки профспілкам вда­лося дещо покра­щити життя укра­їнців у різних ас­пектах. Показовою в цьо­му плані є ситуація з оздо­ровленням працівників та їх сімей. Зокрема, в бю­джеті Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік кошти на санаторно-курортне ліку­вання застрахованих осіб та членів їх сімей (750,2 млн грн) збільшено порів­няно з 2011 роком на 276,2 млн грн, або 58,3%. На фі­нансування оздоровлення дітей в дитячих закладах у бюджеті фонду передба­чено 176,7 млн грн, що на 7,9% більше, ніж минуло­го року.

Під час підбиття під­сумків виконання Гене­ральної угоди профспілко­ва сторона вимагала збіль­шення асигнувань на санаторно-курортне ліку­вання в бюджеті фонду (відповідний лист було на­діслано на ім’я голови правління фонду В. М. Ко­ломійця).

На засіданні правління Фонду соціального страху­вання від нещасних випад­ків на виробництві, що від­булося на початку березня, прийнято рішення здій­снити перерахунок допо­моги, що надаватиметься постраждалим на вироб­ництві в 2012 році, виходя­чи не з темпів зростання реальної заробітної плати, як це було раніше, а з кое­фіцієнта 1,176, що відпові­дає показнику зростання номінальної заробітної плати в 2011 році і майже вдвічі перевищує пропо­новане в попередніх роз­рахунках. Тим самим реа­лізовано вимоги профспі­лок щодо проведення що­річного перерахунку стра­хових виплат відповідно до темпів зростання номі­нальної заробітної плати.

А вже на засіданні правління, яке відбулося через місяць, прийнято рі­шення протягом 2012 року, починаючи з 1 березня, здійснити перерахунок щомісячних виплат гро­мадянам, яким допомога призначена з 2002 (і рані­ше) до 2005 років включно, на коефіцієнт зростання номінальної заробітної плати. Це дасть змогу 227 тис. осіб, постраждалих від нещасних випадків на виробництві, щомісяця отримувати допомогу в середньому на 300 грн більше. На цю мету в бю­джеті фонду на 2012 рік до­датково заплановано 373,5 млн гривень.

З 2012 року розмір допо­моги на поховання, що на­дається за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності в фіксованому розмірі, підвищено з 1400 до 2200 гривень. Мінімаль­ний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2012 року підвищено з 75,9 до 76,9% прожиткового міні­муму для працездатних осіб.

Крім того, члени СПО профспілок вважають за можливе і необхідне рати­фікувати Україною Євро­пейську соціальну хартію (переглянуту) в повному обсязі, а також Європей­ський кодекс соціального забезпечення, Конвенцію МОП № 102 про мінімальні норми соціального забез­печення та Конвенцію МОП № 117 про основну мету та норми соціальної політики. Однак, за інфор­мацією Мінсоцполітики, низка міністерств і ві­домств висловили застере­ження щодо можливості ратифікації зазначених документів. А в зв’язку з відсутністю єдиної пози­ції серед представників соціальних партнерів Мін­соцполітики надіслало листа до Адміністрації Президента України, Кабі­нету Міністрів України і МЗС із проханням визнати ратифікацію передчасною (лист від 02.12.2011 № 4702/0/10-11/55).

У квітні цього року, під час підбиття підсумків ви­конання Генугоди, сторо­ни домовилися, що Мін­соцполітики надасть СПО профспілок та СПО робо­тодавців застереження міністерств і відомств щодо ратифікації зазначе­них документів.

У пропозиціях ФПУ до проекту Державної про­грами економічного і со­ціального розвитку Украї­ни на 2013 рік, направле­них до Мінекономіки лис­том (від 03.04.2012 № 03/01-09/585), наголошувалося на тому, що зазначений до­кумент має відображати реалізацію соціальних іні­ціатив Президента Украї­ни Віктора Януковича, проголошених 7 березня 2012 року, реалізацію «Ці­лей розвитку тисячоліття» щодо боротьби з бідністю, а саме скорочення її глиби­ни та масштабів, насампе­ред серед працівників, а також наближення осно­вних соціальних показни­ків до показників топ-20 передових країн світу.

 СОЦІАЛЬНИЙ КОДЕКС

Серед основних завдань профспілок – необхідність розроблення та прийняття Соціального кодексу України як комплексу правових засад розбудови соціальної де­ржави, розвитку громадянського суспільства, демокра­тизації управління, життєдіяльності громадян.

Під час підготовки Концептуальних положень Соціально­го кодексу України було використано відповідні законо­давчі ініціативи народних депутатів України, міжнарод­ний досвід кодифікування соціального законодавства, а також наукові розробки з цього питання Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові Ук­раїни, Академії праці і соціальних відносин ФПУ.

Для забезпечення активної участі ФПУ, її членських ор­ганізацій, територіальних і первинних організацій всеук­раїнських профспілок у процесі вдосконалення та систе­матизації соціального законодавства, гармонізації віт­чизняних систем соціального захисту з нормами міжна­родного права, здійснення конкретних заходів щодо ініціювання розробки Соціального кодексу України Пре­зидія ФПУ ще 14 березня 2012 року розглянула та схва­лила проект Концептуальних положень Соціального ко­дексу України.

 

 

 Покращення життя на державному рівні

 Робота керівництва ФПУ спрямована на­самперед на сприян­ня прийняттю про­ектів нормативно-правових актів, у тому числі держав­них цільових програм щодо викорінення бід­ності та впровад­ження європейських стандартів життя.

Так, останнім часом було опра­цьовано низку проектів за­конів, постанов, наказів тощо, серед яких: проект Закону Ук­раїни «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність тери­торіальних громад на 2012–2015 роки»; проект Державної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів»; проект Закону України «Про внесення змін до Закону Украї­ни «Про статус і соціальний за­хист громадян, які постражда­ли внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вдоскона­лення порядку надання пільг та компенсацій»; проект Зако­ну України «Про внесення змін до Закону України «Про де­ржавні гарантії відновлення заощаджень громадян Украї­ни» (реєстр. № 10355); проект постанови Кабміну «Про за­твердження Порядку частко­вої компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам на будів­ництво (реконструкцію) і при­дбання житла»; проект поста­нови Кабміну «Про затвер-дження державної цільової со­ціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» та ін.

 

 

 Захищеність та допомога

З метою посилення соціального захисту ма­лозабезпечених сімей та сімей з дітьми, за­безпечення їх конституційного права на до­статній рівень життя ФПУ ще в січні 2012 року звернулася до Мінсоцполітики з низкою пропозицій…

 У них ішлося про внесення змін до окремих законодавчих та інших нормативно-право­вих актів, які визначають рі­вень та порядок надання де­ржавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, а також сім’ям з дітьми.

За повідомленням Мінсоцполі­тики, запропоновані профспіл­ковою стороною пропозиції не підтримані окремими цент­ральними органами виконав­чої влади… Незважаючи на це, ФПУ і надалі вживає всіх мож­ливих заходів для вирішення цього питання, зокрема під час формування пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2013 рік, при обго­воренні норм Генеральної уго­ди на новий термін тощо.

 Сторінку підготувала Анна Рєпіч, «ПВ»

16.08.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання