« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Суспільство

Пільги: у пошуках правди

Пільги: у пошуках правди

 Сьогодні існує чимало проблем рефор­мування системи соціальних пільг, які турбують багатьох українських гро­мадян. Тож не дивно, що ФПУ не лиша­ється осторонь цих питань та актив­но виявляє свою позицію…

 Сьогодні існує чимало проблем рефор­мування системи соціальних пільг, які турбують багатьох українських гро­мадян. Тож не дивно, що ФПУ не лиша­ється осторонь цих питань та актив­но виявляє свою позицію…

Чинний порядок на­дання пільг сфор­мований безсис­темно й унемож­ливлює виконання функцій належного соці­ального захисту населення. До найчисельніших катего­рій, які мають право на пільги, належать: ветерани праці – близько 4,6 млн; ве­терани війни – близько 2,8 млн осіб, серед яких учасників бойових дій – 325,3 тис., інвалідів війни – 223,1 тис.; особи, які мають особливі заслуги (зокрема трудові) перед Батьківщи­ною – 1,2 тис.; постраждалі від Чорнобильської ката­строфи – близько 1,9 млн; ін­валіди – близько 2,6 млн; діти війни – близько 6,1 млн осіб. Право на пільговий проїзд міським транспор­том мають 10,5 млн пенсіо­нерів за віком.

Така кількість пільг для різних категорій призво­дить до того, що щороку за­коном про державний бю­джет України на відповід­ний термін призупиняєть­ся або обмежується дія зна­чної частини законодавчих актів, які регулюють на­дання відповідних пільг та компенсацій. Усе це викли­кає невдоволення членів профспілок, оскільки га­рантовані пільги не реалі­зуються через хронічне не­дофінансування відповід­них видатків державного бюджету України.

Щоб урегулювати про­блеми в цій сфері, ще в 2009 році Кабмін своїм розпоря­дженням ухвалив Страте­гію впорядкування систе­ми надання пільг окремим категоріям громадян, якою визначив послідовність ре­формування цієї системи, зокрема етапи й основні за­ходи реалізації. Зазначена стратегія була підтримана ФПУ. Проте замість посту­пового реформування або приймалися нові законо­давчі акти, якими встанов­лювалися додаткові дер­жавні соціальні пільги, або призупинялися (обмежува­лися) існуючі. Зокрема, на порушення норми Генуго­ди, без погодження з проф­спілками уряд вніс до Вер­ховної Ради України проек­ти законів «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (реєстр. № 7562 від 14.01.2011, № 9127 від 08.09.2011), якими об­межувалися права україн­ців, передбачені чинним законодавством в частині надання пільг та гарантій.

ФПУ виступила катего­рично проти запропонова­них змін та заявила про їх неприйнятність щодо ска­сування конкретних розмі­рів соцгарантій, закріпле­них законами, а натомість встановлення їх у порядку та розмірах, визначених Кабміном. Законопроект № 7562 від 14.01.2011 було відхилено та знято з роз­гляду ВРУ.

Дещо пізніше Кабінет Міністрів України повтор­но вніс аналогічний зако­нопроект (реєстр. № 9127 від 08.09.2011), який уже 9 вересня 2011 року був при­йнятий у першому читан­ні. ФПУ знову підготувала та внесла до Верховної Ради України свої пропози­ції, і вже 5 червня 2012 року його було прийнято в дру­гому читанні. У цій редак­ції вилучено розділ II «При­кінцеві та перехідні поло­ження», якими передбача­лося внесення змін до окре­мих законодавчих актів щодо обмеження чи скасу­вання пільг та гарантій. А 22 червня Президент Укра­їни підписав Закон № 4901-VI «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Тож перед профспілка­ми постає завдання долучи­тися до опрацювання змін до цілої низки законодав­чих актів, що стосуються пільг тих чи інших катего­рій (Кабмін має розробити відповідні законопроекти до 2014 року). ФПУ листом від 21.06.2012 № 03/01-15/1056 уже звернулася до Кабінету Міністрів України з пропо­зицією створити робочу групу для доопрацювання II розділу цього Закону та включити до її складу пред­ставників профспілок із ме­тою недопущення погір­шення соціального захисту громадян.

Варто наголосити, що на виконання Національ­ного плану дій щодо впро­вадження економічних ре­форм на 2010–2014 роки «За­можне суспільство, конку­рентоспроможна економі­ка, ефективна держава», за­твердженого Указом Пре­зидента України від 27 квіт­ня 2011 року № 504/2011, Мі­ністерством соціальної по­літики наприкінці 2011 року було опрацьовано про­ект Закону України «Про упорядкування пільг, ком­пенсацій та гарантій і по­силення адресності їх на­дання особам, які мають право на пільги за профе­сійною ознакою». Законо­проект передбачав уста­новлення пільг для окре­мих категорій працівників, які мають право на них за професійною ознакою, що надаватимуться їм у разі, якщо середньомісячний су­купний дохід сім’ї пільго­вика в розрахунку на одну особу за попередні 6 міся­ців не перевищуватиме ве­личини прожиткового мі­німуму, встановленого на одну особу в розрахунку на місяць. Це насамперед сто­сується народних депута­тів України, прокурорів, слідчих прокуратури та ін­ших осіб. Зазначена норма не поширюється на медич­них, педагогічних та пра­цівників культури.

Запропоновані зміни спрямовані на запрова­дження адресного підходу до надання пільг і узгоджу­ються з профспілковою по­зицією. Проте в наданих ви­сновках СПО профспілок до Мінсоцполітики зазнача­ється, що впорядкування системи пільг з урахуван­ням матеріального стану окремих категорій грома­дян має розглядатися одно­часно з адекватним підви­щенням їх заробітних плат, що дозволить компенсува­ти втрачені пільги.

Монетизація системи со­ціальних пільг в Україні має торкатися лише окре­мих видів пільг, які здатні давати відчутний позитив­ний ефект. До того ж, по­трібно забезпечити адрес­ність соціального захисту з урахуванням реальних по­треб. Не варто скасовувати всі пільги одночасно. Про­цес монетизації має бути тривалим, а розмір компен­сації не повинен бути зна­чно меншим за попередню пільгу. Крім того, заміна пільг на виплати в жодному разі не має відбуватись од­ночасно з підвищенням та­рифів на відповідні послу­ги. І ще одна обов’язкова умова реформи: залишити пільги тим категоріям осіб, для яких вони відіграють роль привілеїв і є визна­нням особливих заслуг пе­ред державою. Наприклад, для учасників бойових дій та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. І найголовніше – за­безпечити адресність соці­ального захисту з урахуван­ням реальних потреб люди­ни чи сім’ї.

Підготувала Анна Рєпіч, «ПВ»

Міжнародна практика

Досвід розвинених країн свідчить про те, що ефек­тивною державною підтримкою може бути охоплено не більш як 10–15% населення. Сьогодні в ЄС кіль­кість малозабезпечених становить майже 17%, а без застосування принципу адресності вона могла б сяг­нути 40%.

Німеччина. Пільги існують переважно для пенсіоне­рів, інвалідів та сімей з дітьми. Безкоштовних послуг проїзду й телефонного зв’язку тут немає, оскільки компанії, що їх надають, належать до приватних структур.

Франція. Громадяни з доходами, нижчими за 1,2 тис. євро, мають право на допомогу, яку надають у вигля­ді цільових чеків на оплату житла, комунальних та медичних послуг, що компенсує наявну різницю.

Польща. Ця країна реформувала свою систему пільг у 2004 році. Так, різними видами допомоги та пільг користуються лише близько 5% загальної кількості населення, а натуральні види допомоги замінюють на грошові.

Чехія. Соціальна допомога складається з безплатного медобслуговування, виплат по безробіттю та допомо­ги на дітей. Дотації на оплату житла та комунальних послуг надаються індивідуально й можуть сягати 80%. До пільг належить і зниження пенсійного віку для ма­терів: один рік за кожну народжену дитину.

США. Ветерани бойових дій та сім’ї померлих вій­ськовослужбовців звільняються від сплати прибутко­вого податку, мають право на безплатне медобслуго­вування, пільги при купівлі житла, транспортні тощо. А після трагедії 11 вересня потерпілі внаслідок те­рактів були прирівняні до загиблих під час бойових дій, а їх сім’ї також отримали аналогічні пільги. Соці­альна допомога надається в межах федеральних і ре­гіональних програм боротьби з бідністю. Її отриму­ють біля 15% американців, доходи яких нижчі за про­житковий мінімум.

01.08.2012Коментарі

#1 05.09.2012 16:38 добавил: Ветер | додати коментар

Касательно Закона Украины "О государственных гарантиях исполнения решений судов"
Обрати те внимание !!! Распространите эту информацию дальше !!!
В казначейство обязательно нужно будет подать оригинал исполнительного листа.
Но !!! Если кто не знает - все исполнительные листы, выданные ранее, находятся или в Пенсионном фонде или возвращены исполнительной службой в суд (о чем многие не знают !).
То есть, с 01. 01. 2013 года нечего будет сдавать в казначейство. Повторно исполнительный лист нельзя получить в суде, так как он прошел частичное исполнение (деньги начислены, но не выплачены) и на основании постановления о закрытии исполнительного производства возращен в суд. Также пенсионный фонд не хочет возвращать оригинал исполнительного листа (мол деньги то начислены, значит решение частично выполнено).
Фактически закон регулирует только отношения с 01. 01. 2013 года. Но опять таки, суды удовлетворяли иски льготников только по 23. 07. 2011 год. Все дела уже рассмотрены, исполнительные листы почти все выданы.
Значит, новых судебных решений уже не будет и опять таки нечего сдавать в казначейство.
Получили гарантию ???
Есть вопросы - пишите в комент. . .

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання